دانلود فایل های کارشناسی ارشد http://filedown.mihanblog.com 2020-06-30T10:13:09+01:00 text/html 2016-11-25T10:26:18+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت پایان‌نامه ارشد رشته مهندسی معماری -خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت http://filedown.mihanblog.com/post/413 <p id="" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/thesis-3434er-1.jpg" data-mce-href="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/thesis-3434er-1.jpg"><img class="wp-image-15 aligncenter" src="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/thesis-3434er-1.jpg" alt="پایان نامه" width="371" height="291" data-mce-src="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/thesis-3434er-1.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></p><h3 id="" style="color: rgb(51, 51, 51);"><a data-mce-href="http://tahghigh20.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85/" href="http://tahghigh20.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85/">&nbsp;عنوان پایان نامه :خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت</a></h3><form id="" action="http://arshadha.ir/?checkout=64" method="post" name="frm_jahanpay64" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><h2>متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری<br></h2><h2>گرایش :معماری&nbsp;</h2><h2>عنوان :&nbsp;خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت</h2></form><h2 id="" style="color: rgb(51, 51, 51);">دانشگاه آزاد اسلامی</h2><h2 id="" style="color: rgb(51, 51, 51);">واحد دامغان</h2><h2 id="" style="color: rgb(51, 51, 51);">دانشکده فنی و مهندسی</h2><h2 id="" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</h2><h2 id="" style="color: rgb(51, 51, 51);"><a data-mce-href="http://tahghigh20.ir/%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7/" href="http://tahghigh20.ir/%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7/">پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری</a></h2><h2 id="" style="color: rgb(51, 51, 51);">گرایش: معماری</h2><article id="post-11021" class="post-11021 post type-post status-publish format-standard hentry category-1" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><div class="entry-content"><h4><span data-mce-style="color: #993366;" style="color: rgb(153, 51, 102);">تکه هایی از متن برای نمونه:</span></h4><h3 dir="RTL" style="line-height:normal;mso-list:none"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ansi-font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2-5-4-1محورهای آموزش خلاقیت در جریان تدریس( منطقی،1382):<o:p></o:p></span></h3> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right:46.35pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.05pt;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">آموزش فعال:</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">از آنجا که تفکر کودک پیش دبستانی تفکر عینی است پس ضرورت دارد تا با در دسترس قرار دادن اشیای مختلف در اختیار او و همین طور برخورد دادن با روابط اجتماعی عینی که در اطرافش شاهد آن است او را به سمت آموزش فعال سوق داده تا در جریان کشف و اختراع مسایل مختلف علمی و اجتماعی آمادگی دست یابی به تفکر صوری و انتزاعی را به دست آورد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:46.35pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.05pt;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">آمیختن عمیق درس با هنر:</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;"> رنزولی پس از پژوهش به این نتیجه رسید که تمایل به انجام کارهای هنری اولین اولویتی است که کودکان نسبت به آن ابراز تمایل کرده اند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:46.35pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">پذیرش بازی و خنده در جریان درس:</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;"> مطالعات جدیدی که در ارتباط با نقش بازی در جریان آموزش انجام گرفته است حاکی از آن است که بازی نه تنها در کاهش اضطراب شاگردان در سطح کلاس موثر واقع می شود ، بلکه در افزایش خلاقیت ها و تعمیق یادگیری شاگردان نیز نقش موثری دارد . علاوه بر این بازی ها ، خاصه بازی های گروهی به تعمیق همکاری کودکان با یکدیگر می انجامند و به سبب موفقیت هایی که در جریان بازی نصیب کودکان می گردد بازی به احساس اعتماد به نفس و تصور مثبت آن ها از خودشان می افزاید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:46.35pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">آمیختگی با مسایل اجتماعی:</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;"> هنلی در گزارش پژوهشی خود یاد آوری می کند که تشویق دانش آموزان به الهام گرفتن از رخدادهای زندگی اجتماعی شان و ارائه آن به صورت نمایشنامه ، بر میزان انگیزه و در نتیجه خلاقیت آن ها می افزاید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:46.35pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">توجه به تحرک بدنی:</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;"> نیاز به تحرک بدنی در کودکان امر آشکار و کتمان ناپذیری است . احساس رضایتی که برای شاگردان از شرکت در بازی و فعالیت بدنی حاصل می شود ، به نوبه خود در نگرش آنان نسبت به فعالیت ، اعتماد به نفس و همکاری های اجتماعی و خلاقیتشان موثر می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:46.35pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">پذیرش تخیلات کودکان:</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;"> پیاژه تاکید می ورزد که خلاقیت مستلزم حفظ کودک گونگی آدمی است. برخی محققان دیگر مانند تورنس و آمانیل نیز تاکید می ورزند که نقش تخیلات در زندگی افراد خلاق کتمان ناپذیر است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 46.35pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">آموزش فناوری ها و حل مساله</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">: با ملاحظه پیشرفت دانش&nbsp; ، انقلاب اطلاعاتی و انفجار اطلاعاتی که جهان معاصر با آن روبروست از ضرورت آشنا شدن افراد با رایانه ، به عنوان دانش پایه در قرن 21 یاد می کنند. از سوی دیگر پژوهش های موجود بیانگر آنند که کار با رایانه ضمن افزایش انگیزه های بچه ها سبب تعمیق یادگیری شده و زمینه ارتقاء خلاقیت آنها را فراهم می آورد. </span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 46.35pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-indent:0cm;line-height:normal"><span lang="EN-GB" dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <h3 dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal; mso-list:none"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2-6 کودک و بازی<o:p></o:p></span></h3> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">شاید بتوان بازی را اینگونه بیان نمود که بازی، زندگی کودک نیست اما تمام زندگی کودک، بازی است. در تعریف بازی آمده است که بازی به فعالیت جسمی، ورزشی یا ذهنی برای سرگرمی یا تفریح و یا اجرای نقش در یک نمایش یا یک فیلم اتلاق می شود </span><span class="apple-converted-space"><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family: &quot;B Lotus&quot;">(</span></span><span class="apple-converted-space"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">فرهنگ معین</span></span><span class="apple-converted-space"><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family: &quot;B Lotus&quot;">)</span></span><span class="apple-converted-space"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">. بازی خود نوعی </span></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">فعالیت و تحرک است که این خود نیز به این به معنای جنبیدن، جنبش و کوشش می باشد. بازی وسیله طبیعی کودک برای بیان و اظهار </span><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;">((</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">خود</span><span lang="FA" style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;B Lotus&quot;">))</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;"> است. اریکسون بازی را اینگونه تعریف می کند، بازی کودکان عبارت است از تلاش برای لمس و حس دنیا و تحت کنترل در آوردن و آشنا شدن با آن. کودکان دارای زندگی خصوصی اند، که نام آن بازی است. او همیشه در حال رام کردن زندگی کوچک خود یعنی بازی است. بنابراین یکی از مهمترین انگیزه های عینی و علمی کودکان، حاصل امکان بروز یافتن این زندگی کوچک است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">روانشناسان دوره کودکی را دوره بازی کردن کودک می دانند . بازی کودک ابتدا با اشیاء است و سپس شامل انسان ها می شود . از سنین 3 و 4 سالگی کودک به تدریج به بازی های گروهی و اجتماعی رو می آورد . در این گونه بازی ها کودک رفتار با دیگران را تمرین می کند و با اصول زندگی جمعی و چگونگی رفتار با دیگران به تدریج آشنا می شود و این به رشد اجتماعی و اخلاقی او کمک می کند . بازی حس کنجکاوی ، ابتکار و خلاقیت کودک را بر می انگیزد و به رشد ذهنی او کمک می کند . همچنین بازی از لحاظ جسمی موجب هماهنگی عضلات و اعضای بدن می شود و در نتیجه حرکات بدنی طفل را به بهترین وجه ممکن شکل می دهد . بازی باعث نیرومندی کامل و رشد صحیح جسمانی می گردد . از طریق بازی حواس دیگر کودک مثل لامسه ، بینایی ،توازن و تعادل به کار افتاده و مهارت های لازم را برای کودک ایجاد می کند. پس به خاطر داشته باشیم که شغل کودک مخصوصا از 4 تا 7 سالگی بازی است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">فواید و نکات مثبت بازی در کودکان و دانش آموزان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">بازی در رشد جسمی انسان تاثیر می گذارد . فروبل اعتقاد دارد بازی یکی از مهمترین عواملی است که می تواند باعث هماهنگی رشد کودک از لحاظ جسمی ، روانی و اجتماعی گردد. شاید بتوان گفت که این فایده بازی اولین و بدیهی ترین تاثیر بازی است و مسلمادر سلامت و شادابی جسم و روان تاثیر به سزایی دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">بازی عاملی است که به وسیله آن می توان نقط قوت و ضعف خود را شناخت و این در واقع نوعی واقعیت آزمایی است که بدان وسیله می توان با شناخت خود به تقویت بیشتر نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف اقدام نمود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">بازی تعیین کننده جایگاه اجتماعی است ، کودک از طریق بازی به فعالیت های مفرحیمی پردازد که در آن مقبولیت اجتماعی بیابد و هر چه در این راه موفق باشد جامعه پذیری راحت و سهل تری خواهد داشت. مشارکت ، همکاری و رعایت حقوق و رعایت قوانین اجتماعی در بازی ها یاد گرفته می شود . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">بازی وسیله ارتباط با کودک است ، با استفاده از بازی می توان با کودکان رابطه برقرار نمود. در کودکان به علت اینکه از لحاظ کلامی به پختگی لازم نرسیده اند ، بازی می تواند وسیله موثر ارتباط باشد، الفت و موانست با کودک از طریق بازی به راحتی صورتمی گیرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">کودک از طریق بازی علاقه اجتماعی را که نمادی از ظرفیت انسان برای تعامل با اجتماع است یاد می گیرد.</span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">بازی باعث شکوفایی شخصیت شده ، در تکوین آن موثر می باشد ، با توجه به اینکه بازی نوعی بیان خود است و کودک از طریق آن خود را می نمایاند لذا جهت شناخت نیازها ،علایق ،استعدادها و سایر ویژگیهای شخصیتی شیوه ای موثر می باشد . ورود به دنیای کودک از طریق تجربیات بازی منجر به پیدایش نظام درمانی، بازی درمانی شده است .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">روش برخورد کودک با بازی ، انتخاب او و اهمیتی که بدان می دهد همه بیانگر نگرش و رابطه او با محیط و چگونگی وابستگی او با هم نوعان خود است (لندرث، 1370).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">بازی های کودک در رشد اجتماعی او موثر هستند زیرا شخصیت خود را چنانکه هست در میدان بازی آشکار می سازد ، در بازی است که کودک نوع و میزان تصور و تخیل ، استعداد همکاری و معامله منصفانه خود را آشکار می کند . بازی عامل موثر و مهمی در تعیین و تربیت ارزش های اجتماعی است ( شعاری نژاد، 1368).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">بازی نوعی تخلیه روانی است . به ویژه برای کودکانی که ابزار اساسی سازش با اجتماع یعنی زبان را کسب نکرده اند و قادر به بیان نیات خود به صورت کلامی نمی باشند ، بازی می تواند بهترین وسیله ی&nbsp; تخلیه ی روانی باشد ، ارسطو نیز به این ویژگی اشاره داشته و گفته است که بعضی از ویژگی های روانی چون پرخاشگری ، افسردگی و ... در بازی برون ریزی شده یا تصعید می یابد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">حس کنجکاوی کودک در جریان بازی او را به تفکر خلاق ، سازنده و ابتکار و خلاقیت رهنمون می سازد . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">بازی عامل جبران کننده یا جانشین کار است ، به این معنی که تا زمانی که کودک توانایی انجام کار ندارد، بازی جای آن را گرفته و به عنوان عاملی در خشنود سازی او عمل می نماید . در این رابطه بازی نشانه ای از آرزوهای برآورد نشده ای محسوب می شود که در موقعیت واقعی امکان تحقق آن میسر نیست . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">بازی در ایجاد الگوی رفتاری مطلوب و خاموش سازی رفتار نامطلوب موثر است و این نوعی یادگیری است . کودک درضمن بازی با اسباب بازی های گوناگون ، به مرور اندازه ، رنگ ، ترکیب ، ارزش و اهمیت اشیاء را یاد می گیرد و اطلاعاتی درباره محیط زندگی خود به دست می آورد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( شعاری نژاد، 1368).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">از بازی می توان جهت پرورش خلاقیت نیز استفاده نمود . عده ی زیادی از مردم مقداری از وقت خود را صرف بازی های مختلف می کنند که بعضی از آن ها می توانند روشی برای پرورش خلاقیت باشد . بازی های فکری از قبیل حل جدول ، معما و بازی شطرنج می تواند خلاقیت را شکوفا سازد . اگر در بازی های سازنده ای مانند سبد سازی ، مدل سازی و سایر کارهای هنری و دستی فرد خودش طرح را ساخته و به اتمام برساند خلاقیت بیشتر نمایان خواهد شد (اسبورن، 1375).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-GB">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">بازی به عنوان یک وسیله آموزشی هم مورد استفاده قرار می گیرد . در مدارس پیش دبستانی ، مهدهای کودک و کودکستان ها با استفاده از بازی های مختلف به آموزش و پرورش کودکان اقدام می نمایند . این فایده بازی به صورت علمی توسط مونته سوری ، دکرولی و دیگران پیشنهاد شده است و استفاده ی عملی فراوانی دارد.</span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:0cm;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">&nbsp;</span></p><p><br data-mce-bogus="1"></p><p><span data-mce-style="color: #993366;" style="color: rgb(153, 51, 102);">برای دیدن جزئیات بیشتر ،&nbsp;خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد به همراه تصاویر مربوطه داخل فایل ورد &nbsp;و منابع مربوطه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:</span></p><h3 class="Koodak">&nbsp;<a href="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/aroow.jpg" data-mce-href="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/aroow.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10" src="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/aroow.jpg" alt="دانلود از لینک زیر" width="153" height="156" data-mce-src="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/aroow.jpg" style="height: auto; max-width: 100%;"></a></h3><h3 class="Koodak">&nbsp;</h3><h1 class="post-title entry-title"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a title="لینک دائم: دانلود پایان نامه ارشد : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت" href="http://arshadha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88/" rel="bookmark" data-mce-href="http://arshadha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);">پایان نامه ارشد : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت</a></span></h1></div></article> text/html 2016-11-25T07:47:33+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت پایان نامه صنایع : لجستیک معکوس http://filedown.mihanblog.com/post/412 <h3 class="Koodak" data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: tahoma;"><a href="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/thesis-download-1.jpg" data-mce-href="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/thesis-download-1.jpg"><img class="alignnone wp-image-44997" src="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/thesis-download-1-300x272.jpg" alt="thesis-download" width="365" height="331" data-mce-src="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/thesis-download-1-300x272.jpg" style="height: auto; max-width: 100%;"></a></span></h3><h3 class="entry-content Koodak" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span data-mce-style="color: #666699;" style="color: rgb(102, 102, 153);">عنوان پایان نامه :<a href="http://full-thesis.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-4/" data-mce-href="http://full-thesis.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-4/">شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)</a></span></h3><div class="entry-content" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><h3 class="Koodak"><span data-mce-style="color: #666699; font-family: tahoma;" style="color: rgb(102, 102, 153);">تکه ای&nbsp;&nbsp;از متن&nbsp;<a href="http://fuka.ir/1395/09/05/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7/" data-mce-href="http://fuka.ir/1395/09/05/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7/">پایان نامه</a>&nbsp;فقط برای نمونه :</span></h3><h3 class="Koodak"><span data-mce-style="font-family: tahoma; color: #666699;" style="color: rgb(102, 102, 153);">&nbsp;</span></h3><p><span data-mce-style="font-family: tahoma; color: #666699;" style="color: rgb(102, 102, 153);">&nbsp;</span><a name="_Toc414110649"><b><span lang="FA" style="font-size:15.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:120%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">2-10-5- لجستیک معکوس</span></b></a><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 120%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-font-weight:bold;mso-bidi-font-weight: normal"><span dir="LTR"><span class="MsoFootnoteReference"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">[1]</span></b></span></span></span></span></a></p> <p class="a" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معکوس یک اصطلاح و عبارت کلی است که در سطحی گسترده، در برگیرنده تمام عملیات مرتبط با مصرف مجدد کالا می باشد. مدیریت این عملیات می تواند به بهبود توزیع و جمع آوری محصولات پس از مصرف منتهی شود. لجستیک معکوس را می توان لجستیک مر تبط با کالاهای عودتی یا کالاهای برگشتی دانست. به طور کلی لجستیک معکوس را می توان این گونه تعریف کرد: انتقال دقیق و به موقع مواد، اقلام وکالاهای قابل استفاده و غیر قابل استفاده از انتهایی ترین نقطه و آخرین مصرف کننده از طریق زنجیره تامین به واحد مناسب و مورد نظر (خداویری، 1389).<o:p></o:p></span></p> <p class="a" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;روجرز و تیبن</span><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> (1998) لجستیک معکوس را به شرح زیر تعریف کردند: فرایند برنامه ریزی بکارگیری وکنترل موثر جریان خام موجودی در جریان ساخت کالای تمام شده و جریان اطلاعات مربوطه از مرحله مصرف محصول تا مرحله برگشت محصول به صورت مواد اولیه باهدف بدست آوردن ارزش اولیه محصول مرجوعی.<o:p></o:p></span></p> <p class="a" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">از دیدگاه مدیریت زنجیره تامین سبز، هروانی و همکاران (2005) لجستیک معکوس را به عنوان یک فعالیت عملیاتی که که مواد را به سمت زنجیره تامین برای ایجاد یک محصول جدید یا استفاده شده بازیابی</span><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> می کند، می شناسند. که این عملیات از طریق&nbsp; استفاده مجدد</span><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">، بازتولید</span><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> یا بازیافت صورت می پذیرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اغلب نویسندگان لجستیک معکوس را با تعمیر(نوسازی) مجدد<a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> برابر می دانند (حنفی<a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> و همکاران، 2008. کومار<a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> و همکاران، 2008. مالن کوپ<a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> و همکاران، 2005). بعضی دیگر ترجیح می دهند آنرا به عنوان فعالیتی در زنجیره تامین حلقه بسته در نظر بگیرند (شکل2-5) یا فعالیت هایی مانند استفاده مجدد، بازیافت و اصلاح محصولات.<o:p></o:p></span></p> <div><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all"> <hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 17pt 0.0001pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[1]</span></span><!--[endif]--></span> Reverse Logistics<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> </div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 17pt 0.0001pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title=""></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[2]</span></span><!--[endif]--></span> Rogers &amp; Tibben<o:p></o:p></p> </div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 17pt 0.0001pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftnref3" name="_ftn3" title=""></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[3]</span></span><!--[endif]--></span> Recovers<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span> </span><o:p></o:p></p> </div> <div id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 17pt 0.0001pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftnref4" name="_ftn4" title=""></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[4]</span></span><!--[endif]--></span> Reuse<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span> </span><o:p></o:p></p> </div> <div id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 17pt 0.0001pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftnref5" name="_ftn5" title=""></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[5]</span></span><!--[endif]--></span> Remanufacturing<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span> </span><o:p></o:p></p> </div> <div id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 17pt 0.0001pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftnref6" name="_ftn6" title=""></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[6]</span></span><!--[endif]--></span> Reconditioning<o:p></o:p></p> </div> <div id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 17pt 0.0001pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftnref7" name="_ftn7" title=""></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[7]</span></span><!--[endif]--></span><span style="font-size:12.0pt"> </span>Hanafi<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span> </span><o:p></o:p></p> </div> <div id="ftn8"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 17pt 0.0001pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftnref8" name="_ftn8" title=""></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[8]</span></span><!--[endif]--></span> Kumar<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span> </span><o:p></o:p></p> </div> <div id="ftn9"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 17pt 0.0001pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="file:///J:/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7/2016/06/arshadhaf-212.docx#_ftnref9" name="_ftn9" title=""></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[9]</span></span><!--[endif]--></span> Mollenkopf<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span> </span><o:p></o:p></p> </div> </div></div><div class="entry-content" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><span data-mce-style="font-family: tahoma;">&nbsp;</span></div><div class="entry-content" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><h3 class="Koodak"><span data-mce-style="color: #993366; font-family: tahoma;" style="color: rgb(153, 51, 102);">برای دیدن جزئیات بیشتر ،&nbsp;خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:</span></h3><h3 class="Koodak"><span data-mce-style="font-family: tahoma;">&nbsp;<a href="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/aroow.jpg" data-mce-href="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/aroow.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10" src="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/aroow.jpg" alt="دانلود از لینک زیر" width="153" height="156" data-mce-src="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/aroow.jpg" style="height: auto; max-width: 100%;"></a></span></h3><h1 class="post-title entry-title"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://arshadha.ir/49951-2/" data-mce-href="http://arshadha.ir/49951-2/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);">پایان نامه ارشد : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)</a></span></h1><h1 class="post-title entry-title"><span data-mce-style="font-family: tahoma;">&nbsp;</span></h1></div> text/html 2016-11-06T05:26:08+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت پایان‌نامه ارشد گرایش انتقال تکنولوژی تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری http://filedown.mihanblog.com/post/411 <p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/thesis-3434er-1.jpg" data-mce-href="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/thesis-3434er-1.jpg" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><img class="wp-image-15 aligncenter" src="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/thesis-3434er-1.jpg" alt="پایان نامه" width="371" height="291" data-mce-src="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/thesis-3434er-1.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; margin: 7px auto; clear: both;"></a></p><h3 style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 24px; line-height: 1.1667; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;عنوان کامل پایان نامه :<br></h3><h2 style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 29px; line-height: 1.2069; color: rgb(51, 51, 51);">تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری</h2><h2 style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 29px; line-height: 1.2069; color: rgb(51, 51, 51);">پایان‌نامه کارشناسی ارشد &nbsp;رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی</h2><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></p><article id="post-11021" class="post-11021 post type-post status-publish format-standard hentry category-1" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><div class="entry-content"><h4 style="clear: both; margin: 0px 0px 28px; font-size: 20px; line-height: 1.4;"><span data-mce-style="color: #993366;" style="color: rgb(153, 51, 102);">تکه هایی از متن :</span></h4><h2 dir="RTL"><a name="_Toc409914794"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2-2 مفاهیم و اصطلاحات:</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></h2> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;پیش از ورود به بحث، در ابتدای کار می‌بایست به صورت مختصر به بیان تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در این پژوهش پرداخت. از آن‌جا که برخی از این واژگان ممکن است معانی مختلفی را برای خواننده تداعی کند، تبیین معنای مورد نظر پژوهشگر در آغاز این پژوهش ضرورت می‌یابد.<o:p></o:p></span></p> <h3 dir="RTL"><a name="_Toc409914795"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">2-2-1 لایحه</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></h3> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">لایحه، پیشنهادی است که از سوی هیأت دولت به صورت قانونی به مجلس ارائه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">می‌شود. لوایح قانونی پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس ارائه می‌گردد.<o:p></o:p></span></p> <h3 dir="RTL"><a name="_Toc409914796"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">2-2-2 الگو</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></h3> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">در رابطه با تعریف این واژه، اظهار‌نظر‌های مختلفی وجود دارد ولی از مجموع اظهار‌نظر‌ها می‌توان برداشت نمود که الگو به یکی از چهار معنی زیر به کار می‌رود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نقشه راه- پاره‌ای اظهار‌نظرها دربارۀ مفهوم الگو به گونه‌ای است که الگو را به مثابه یک نقشۀ راه در نظر گرفته‌است. از این اظهار‌نظرها می‌توان برداشت نمود، در باور این افراد، الگو مجموعه‌ای از برنامه‌های خرد‌ و کلان و زمان‌مند برای رسیدن به نقطۀ مطلوب است. روشن است که این نگاه به مفهوم الگو، الگو را در حد یک برنامه و حداکثر یک برنامۀ بلند‌مدت تنزّل می‌دهد و به نظر می‌رسد از ظرفیت کافی برای بر‌آوردن همهۀ آن‌چه از الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت انتظار می‌رود، برخوردار نیست.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">سرمشق- گاه واژۀ الگو به معنای نمونه‌ای قابل پیروی به کار می‌رود. در بسیاری از کاربرد‌های روزانه و در مواردی مانند الگو بودن معصومان علیهم‌السلام و یا الگوی خیاطّی و مشابه آن، الگو به همین معنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مفهوم واژۀ الگو نمی‌تواند مقصود از الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را بنمایاند، چرا که ما هنوز نمونۀ تحقّق یافته‌ای برای پیشرفت اسلامی ـ ایرانی پیش رو نداریم تا آن را سرمشق خود قرار دهیم.<o:p></o:p></span></p><h4 style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 20px; line-height: 1.4;"><span data-mce-style="color: #993366;" style="color: rgb(153, 51, 102);">برای دیدن جزئیات بیشتر ،&nbsp;خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:</span></h4><h3 class="Koodak" style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 24px; line-height: 1.1667;">&nbsp;<a href="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/aroow.jpg" data-mce-href="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/aroow.jpg" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-10" src="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/aroow.jpg" alt="دانلود از لینک زیر" width="153" height="156" data-mce-src="http://full-thesis.net/wp-content/uploads/2016/08/aroow.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle;"></a></h3><h3 class="Koodak" style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 24px; line-height: 1.1667;">&nbsp;</h3><h1 class="post-title entry-title" style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 35px; line-height: 1.2308;"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a title="لینک دائم: دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی" href="http://arshadha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%af/" rel="bookmark" data-mce-href="http://arshadha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%af/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه ارشد : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی</a></span></h1></div></article> text/html 2016-09-21T15:10:26+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید-پایان نامه رشته­ ی شیمی ( گرایش شیمی فیزیک) http://filedown.mihanblog.com/post/407 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA">در این رساله روشی نوین و سازگار با محیط زیست، جهت سنتز نانوذرات باریم سولفات ارائه شده ست. برای سنتز این نانوذره محلول آماده سازی را معرفی کردیم که ماده­ی اصلی سازنده­ی آن گلیسرین است. گلیسرین با ایجاد لیپوزوم­های کوچک (سایز نانو) و برقراری پیوند هیدرژنی با اتم­های اکسیژن یون </span><span dir="LTR">SO<sub>4</sub><sup>2-</sup></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ممانعت فضایی در راه رشد نانوذرات </span><span dir="LTR">BaSO<sub>4</sub></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ایجاد میکند. بعد از بهینه­سازی غلظت واکنش­دهنده­ها، حجم محلول آماده­سازی، دمای واکنش و دور هم­زدن، آنالیز­های </span><span dir="LTR">SEM</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و </span><span dir="LTR">XRD</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> روی نانوذرات حاصل انجام گردید. نتایج گواه از سنتز نانوذرات </span><span dir="LTR">BaSO<sub>4</sub></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در اندازه­ی نانو با توزیع اندازه­ی ذره­ی یکنواخت است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA">نانوذرات </span><span dir="LTR">BaSO<sub>4</sub></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> حاصل به خخمیر منفی باتری سرب اسیدی اضافه گردید، تا اثر آن بر عملکرد باتری سرب اسیدی سنجیده شود. تست­های پذیرش شارژ اولیه، استارت سرد و شارژ پذیری روی باتری تهیه شده از نانوذرات </span><span dir="LTR">BaSO<sub>4</sub></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> انجام گردید. نتایج بهبود چشمگیر عملکرد باتری سرب اسید را نشان میدهد.<o:p></o:p></span></p> <h3 id="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">سدیم فلوراید (</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">NaF</span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و سدیم هگزامتافسفات (</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">SHMP</span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) در غلظت­های متفاوت به الکترولیت اسید سولفوریک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>5 mol dm<sup>-3</sup></span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> افزوده شد و مشخصه­های الکتروشیمیایی الکترود سرب با استفاده از تکنیک­های ولتامتری چرخه­ای و ولتامتری با روبش خطی بررسی گردید. نتایج حاصل نشان میدهد که افزودنی­های معرفی شده، از سولفاتخ شدن الکترود سرب و بنابراین از رویینه شدن زودهنگام الکترود سرب جلوگیری می­نماید. علاوه­بر­آن افزودنی­های پیشنهادی، اورپتانسیل تولید هیدروژن و اکسیژن را نیز افزایش می­دهد که از زوال آب در طی چرخه­های شارژ و دشارژ جلوگیری کرده و سبب بهبود عملکرد باتری سرب اسید خواهد شد.</span>متن کامل در لینک زیر :</h3><p id="" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p id="" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-8.jpg" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29580" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-8.jpg" alt="دسترسی پایان نامه" width="204" height="204" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-8.jpg" style="border: 0px;"></a></p><h1 class="post-title entry-title" id="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span data-mce-style="color: #0000ff;"><a title="لینک دائم: دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید" href="http://arshadha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b0/" rel="bookmark" data-mce-href="http://arshadha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b0/" data-mce-style="color: #0000ff;">پایان نامه ارشد:بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید</a></span></h1><div><br></div> text/html 2016-09-20T20:07:38+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx -دانلود پایان نامه با فرمت ورد http://filedown.mihanblog.com/post/406 <p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-87687.jpg" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-87687.jpg" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-31282" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-87687.jpg" alt="تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx -دانلود پایان نامه با فرمت ورد " width="584" height="151" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-87687.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">تکه هایی از متن :</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Armin_Courier; mso-hansi-font-family:Armin_Courier;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1. رویه قضائی هنوز در کشور انگلستان رهبری کننده بخش های عمده و مهم حقوق است.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:Armin_Courier;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Armin_Courier; mso-hansi-font-family:Armin_Courier;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2. حقوقدانان انگلیس که به حکومت رویه قضائی طی سالها و قرنها عادت کرده‌اند تا اکنون نتوانسته‌اند خود را از قید این سنت رهایی بخشند. برای آنان قاعده حقوقی در حقیقت جز از دیدگاه وقایع یک دعوی در حدود آنچه برای حل یک اختلاف ضروری است وجود ندارد پیروی از حقوق کامن لای سنتی نه تنها اشکالی را در این مورد ایجاد می‌کند بلکه مانع پیوستن به سیستم حقوق رومن ژرمنیک می‌شود.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Armin_Courier; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="3" dir="RTL"><a name="_Toc398163126"></a><a name="_Toc394535745"></a><a name="_Toc394533929"></a><a name="_Toc394533494"></a><a name="_Toc394529343"></a><a name="_Toc394529117"></a><a name="_Toc394528922"></a><a name="_Toc392254434"></a><a name="_Toc392253689"><span lang="AR-SA">بند دوم: نقش حقوقدانان دانشگاهی در کامن لا</span></a><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA">تا عصر امروز عقیده بر این است که نظریه و عملکرد آرائی قضائی به حیث منابع مهم و اصل در سیستم حقوق کامن لا سبب شده است تا انگلستان را به عنوان مهمترین خصوصیت اصالت حقوق انگلیس معرفی کند. حقوقدانان کشورهای رومانیستی در اعتقاد به برتری قانون تربیت شده‌اند ستایش و وصف کدها در اعماق روح آنان نفوذ کرده است از دیدگاهی پیروان رومانیستی عجیب و تقریباً ناشایسته است که کشوری در حد اعلای تمدن و بزرگترین کشور بازرگانی جهان شیوه تدوین را نپذیرد و با تلقی آرای قضائی به حیث منبع اساسی حقوق وابسته به فلسفه باقی بماند که از دیدگاه آنان کهنه است.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این درست است که قانون و رویه قضائی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس نقش واحدی را یفا می‌کند لیکن اختلاف قابل‌ذکر که بین این دو سیستم وجود دارد عبارت از اختلاف میان دو حقوق از نظر ساخت است این مطلب امروزه به حدی است که به عنوان مهمترین افتراق شناخته شود.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA">همین اختلاف است که درک آن برای حقوقدانان سیستم رومانیستی از همه دشوار تر است. و از همین است که بالأخره اظهارنظر می‌کنند که چرا حقوقدانان انگلیس از زمینه منابع و ساخت حقوق نظریه متفاوت با نظریه ما دارند.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA">و چرا حقوق انگلیس خصوصاً (تدوین) به شیوه کشورهای رومی و ژرمنی را نپذیرفته است و جز به دشواری می‌تواند آنرا بپذیرد.<a href="file:///C:/Users/mamad/Desktop/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D9%84%D8%A7.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;اختلاف راجع به ساخت بین حقوق رومانیستی و حقوق انگلیس مدتی مدیدی نادیده گرفته شد و تنها در دوره ای جدید است که اساسی بودن آنها مورد توجه قرار گرفته است علت این موضوع دراین است که زمانی طولانی اعتقاد بر این بود که می‌توان حقوق را به عنوان مجموعهای از معیارها و قواعد تحلیل کرد. اما از دیدگاه کسانی که می‌خواهند حقوق را بهتر و در کل ببینند مطلب اساسی در یک حقوق پیش از آنکه قواعدی باشد که آن حقوق در زمان معین در بر دارد عبارت است از ساخت حقوق، تقسیمات پذیرفته‌شده در آن مفاهیم که در آن بکار می رود و نوع قاعده حقوقی است که مبنای آن محسوب و حتی آموزش حقوق نیز جز با توجه به همین مطلب قابل تصور نیست زیرا بر فراز قواعد تغییر کننده چارچوب‌های وجود دارد که نسبتاً پایدارند مثلاً: موضوع اساسی برای دانشجوی حقوق یادگیری اصطلاحات، درست شدن با مفاهیمی است که باقی می مانند و به او امکان می‌دهند که بعدها مسئله را مطالعه کند. درحالی‌که قواعدی که دانشجو در دانشکده حقوق آموخته است به احتمال زیاد تغییر می‌یابد. تغییر فلان قاعده از حقوق فعلی فسخ آن به قانونگذار مربوط است. اما تغییر زبانی که ما بکار می‌بریم و از آن استفاده می‌کنیم، یا در چار چوب های استدلال حقوقی خود را در آنها بکار می اندازیم بسیار کم به قانونگذار و یا مقنن ارتباط پیدا می‌کند<a href="file:///C:/Users/mamad/Desktop/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D9%84%D8%A7.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>. اما از لا بلای تحولات، تغییرات و انقلاب‌های زیاد کلمات و مفاهیم، مالکیت، عقود ازدواج، طلاق، رهن، بیع و غیره را حفظ کرده‌ایم با وجود دگرگون شدن قواعد این موضوعات و جایگزین شدن قواعد جدید بجای قاعده اسبق، اما ساختمان و تقسیم‌بندی آنها از مدت های طولانی تغییر نیافته و در همان محل سابقه مورد مطالعه قرار می گیرد.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"> </p><div><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all"> <hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><a href="file:///C:/Users/mamad/Desktop/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D9%84%D8%A7.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="LTR"> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>. رنه داوید درآمدی رنه داوید-کامی ژوفره اسپینوزی،ترجمه حسین صفایی، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ص 67<o:p></o:p></span></p> </div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><a href="file:///C:/Users/mamad/Desktop/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D9%84%D8%A7.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="LTR"> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دوره حقوق مدنی،ص45&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </div> </div><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">متن کامل :</p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-7.jpg" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-7.jpg" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-29581" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-7.jpg" alt="دانلود فایل" width="251" height="201" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-7.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle;"></a></p><h1 class="post-title entry-title" style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 35px; line-height: 1.2308; color: rgb(51, 51, 51);"><a title="لینک دائم: پایان نامه ارشد:تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا" href="http://arshadha.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d9%82%d9%88/" rel="bookmark" data-mce-href="http://arshadha.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d9%82%d9%88/" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;">پایان نامه ارشد:تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا</a></h1> text/html 2016-09-12T17:04:12+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری http://filedown.mihanblog.com/post/405 <p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">گ<img class="alignnone size-full wp-image-29652" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/RV45EPJ.png" alt="دانلود پایان نامه ارشد : حرکت و پویایی در غزلیّات شمس تبریزی - پایان نامه ارشد ادبیات" width="661" height="347" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/RV45EPJ.png" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle;"></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><strong>دانشگاه هنر اصفهان</strong></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">دانشکده معماری و شهرسازی</p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">گروه معماری</p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><strong>پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری</strong></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><strong>طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی</strong></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><strong>استاد راهنما:</strong></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">آقای دکتر عیسی حجت</p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><strong>استاد مشاور:</strong></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">آقای دکتر مجید صالحی نیا<br></p><h3 style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 24px; line-height: 1.1667; color: rgb(51, 51, 51);">تکه هایی از متن برای نمونه :</h3><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;">چیدمان محیطی، منطبق با اصول خانه های حیاط مركزی سنتی ایران</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;"> است. در این گونه، نمای اصلی بلوك</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">ها رو به معبر عمومی دارد و فضای خصوصی در پشت بلوك قرار می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">گیرد. <b>چیدمان بلوكها به دور هسته مركزی</b>، باعث شكل گیری فضای باز خصوصی می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">گردد كه می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">تواند به صورت مشترك برای تمام بلوك</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">ها باشد و یا به قطعات كوچك خصوص تفكیك گردد. در <b>چیدمان منفرد</b>، بلوك</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">های بلند مرتبه مسكونی به صورت مجزا در كنار یكدیگر می ایستند.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">در این گونه امكان تهویه و نورگیری طبیعی بیشتری به نسبت سایر گونه ها فراهم است و فضای باز با كیفیات متفاوتی حاصل می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">گردد. <b>گونه ی نواری</b>، ساده ترین راه حل چیدمان بلوكها است. جهت گیری این بلوك</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">ها تابع ملاحظات اقلیمی و یا ضوابط شهرسازی منطقه است (عینی فر، قاضیزاده، 1389).</span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">2-14-انواع مجتمع های مسكونی <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">2-14-1-مجتمع های مسكونی كوتاه (یك تا دو طبقه )<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;">منظور از مجتمع های مسكونی كوتاه در ایران ساختمان های یك تا دو طبقه است كه در هر طبقه یك واحد مستقل وجود دارد .</span><span lang="FA" style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">2-14-2-مجتمع مسكونی متوسط 3( تا 5 طبقه )<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;">مجتمع های مسكونی با ارتفاع متوسط یعنی 5تا 3 طبقه جایگزینهای خوب و ماندگاری برای آپارتمان های بلند محسوب&nbsp; میشوند .(مجتمع های مسكونی با ارتفاع متوسط های مسكونی بلند، جمعیت كمتری دارند، بنابراین احساس امنیت بیشتری رابرای ساكنان خود فراهم میكنند. با توجه به شناخت آسانتر همسایه ها كنترل آسانتر میگردد و از آنجا كه ارتفاع ساختمان كمتر است، دید به فضاهای عمومی بهتر بوده و تسلط به فضای بیرون و فضای بازی بچه ها آسانتر می شود). در طراحی مجتمع های مسكونی با ارتفاع می توان واحدهای مسكونی را در دو طرف یك راهرو و یا فقط در یك طرف آن قرار داد. در ایران بیشتر &nbsp;مجتمع های متوسط از لحاظ ارتفاعی 5تا 3 طبقه هستند. این مجتمع ها به صورت گوناگونی در سطح شهرها پراكنده اند(زیستا،1390 ).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">2-14-3-مجتمع های بیش از دو واحد مسكونی (هر طبقه یك واحد )<o:p></o:p></span></b></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;">در محلاتی كه تراكم اجازه میدهد به </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">طبقات ساختمانهای مسكونی اضافه می شود معمولاً حد اینگونه ابنیه (هر طبقه یك واحد) به چهار میرسد، زیرا در طبقات بیشتر احتیاج به آسانسور وجود دارد كه در بناهای تك واحدی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;"> به صرفه نیست(همان،1390 ).<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">متن کامل در لینک زیر :</p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/aroow-down-thesis-8.jpg" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/aroow-down-thesis-8.jpg" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-39306" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/aroow-down-thesis-8.jpg" alt="پایان نامه" width="204" height="204" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/aroow-down-thesis-8.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></p><h1 class="post-title entry-title" style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 35px; line-height: 1.2308; color: rgb(51, 51, 51);"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a title="لینک دائم: دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی" href="http://arshadha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b3/" rel="bookmark" data-mce-href="http://arshadha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b3/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی</a></span></h1><div><br></div> text/html 2016-08-26T07:57:26+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت پایان نامه ارشد حقوق خصوصی :تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت http://filedown.mihanblog.com/post/400 <p style="margin: 0px 0px 24px; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-er.jpg" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-er.jpg" style="color: rgb(172, 4, 4); text-decoration: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-41482" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-er.jpg" alt="پایان نامه حقوق" width="510" height="400" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-er.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; margin: 5px 0px;"></a></p><h3 style="clear: both; font-family: Bitter, Georgia, serif; line-height: 1.3; font-size: 22px; margin: 22px 0px; color: rgb(20, 20, 18);">تکه هایی از متن&nbsp;<a data-mce-href="http://tahghigh20.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%af/" href="http://tahghigh20.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%af/" style="color: rgb(172, 4, 4); text-decoration: none;">پایان نامه درباره ادغام وتجزیه شرکتها</a>:</h3><p style="margin: 0px 0px 24px; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 12px; line-height: 18px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin: 0px 0px 24px; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong></strong>لینک متن کامل :<b style="text-align: justify; font-size: 11px;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">بند دوم: انحلال شرکتها تجاری ومقایسه آن با ادغام وتجزیه</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">الف: معنا ومفهوم انحلال<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;انسانها حق سلب شخصیت ازخویش راندارند، اما اعطای چنین اهلیتی به شخصیت فرضی شرکت تجاری، نه تنها مانعی مواجه نیست بلکه مفید نیز هست. ازاین رو قانونگذاران اهلیت شرکتهای تجاری را درمقایسه بااشخاص حقیقی توسعه داده و ازانحلال ارادی شرکتهای تجاری که مقدمه مرگ آن است سخن گفته اند.<a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_sdf112.zip/sdf112.doc#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شرکتهای تجاری وازجمله شرکت سهامی، همانند هرشخص حقوقی دیگر به دلایل مختلف به پایان عمر وفعالیت خود می رسند. پایان حیات شخصیت حقوقی بامفهوم انحلال همزاد است. انحلال ازمعنای گسترده تری ازآنچه قانونگذار برشمرده برخوردار است، به نحوی که بطلان شرکت که شیوه ای خاص برای ختم فعالیت تجاری به شمار می رود رانیز باید درهمین مفهوم مدنظر قرار داد هرچند در لایحه اصلاحی1347 بطلان شرکت از موارد انحلال به شمار نیامده است.<a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_sdf112.zip/sdf112.doc#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انحلال شرکت به منزله پایان عمرآنست ولازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی ازحالت مشاع بیرون آورده شود ومیان آنان تقسیم شود. قانونگذار تصفیه اموال شرکت را پس ازانحلال پیش بینی نموده است. همانطورکه تشکیل ناشی از اراده شرکاست انحلال آن نیزبا اراده شرکا میسر است.<a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_sdf112.zip/sdf112.doc#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;موارد انحلال شرکت گاه در قانون پیش بینی شده است در این صورت انحلال قانونی است و گاهی شرکت به دستور دادگاه منحل می شود در این صورت انحلال قضایی است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">&nbsp;&nbsp;&nbsp; درماده199لایحه اصلاحی1347شرکتهای سهامی درموارد زیرمنحل می شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">1- وقتی شرکت موضوعی که برای آن تشکیل شده است را انجام داده یا انجام آن غیرممکن شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">2- درصورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منتفی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل ازانقضاء تمدید شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">3- در صورت ورشکستگی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">4- درهرموقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هرعلتی رای به انحلال شرکت دهد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">5- در صورت حکم قطعی دادگاه.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;درموردبند1 این ماده باید گفت قبل ازحصول وقایع مندرج درهمین بند مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند با تغییر موضع شرکت ازانحلال آن جلوگیری کند ولی پس ازحصول وقایع یاد شده این امرامکان پذیر نیست.<a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_sdf112.zip/sdf112.doc#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> با انجام یافتن موضوع شرکت انحلال آن واجب می شود ولی تحقق انحلال متوقف بر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر انحلال می باشد.<a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_sdf112.zip/sdf112.doc#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> ناممکن شدن موضوع شرکت وقتی ازجهات انحلال شرکت است که بعد از تشکیل شرکت حادث شود درغیر اینصورت ازجهات بطلان شرکت است.<a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_sdf112.zip/sdf112.doc#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قبلا" نوشتیم که انحلال قضایی به مواردی گفته می شود که دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد. موارد انحلال قضایی شرکت سهامی درماده201 لایحه فوق الذکر به شرح زیرشمرده شده است .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">1- راکد ماندن شرکت درصورتی که تایکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد ونیزدرصورتی که فعالیت های شرکت درمدت بیش ازیکسال متوقف شده باشد، شرکت باید منحل شود یا تحریک پیدا نماید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">2- درصورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هریک از سالهای مالی تا ده ما ازتاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">3- در صورتی که سمت تمام یا بعضی ازاعضای هیئت مدیره همچنین پست مدیرعامل طی مدت زائد بر6ماه بلامتصدی مانده باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">4- درموردبندهای1و2 ماده 199درصورتیکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود ویا رای به انحلال شرکت ندهد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">ب: مقایسه بین انحلال با ادغام وتجزیه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;انحلال شرکت به منزله پایان عمرآن است ولازمه پایان عمرشرکت افراز اموال بین شرکاست. درماده 199به نحوه دقیق موارد انحلال یک شرکت را بیان نموده است، لیکن درقانون اصلاحی قانون تجارت 1347وقانون تجارت سال 1311و قوانین و لایحه های بعد ازآن ما با مبحثی راجع به ادغام وتجزیه روبه رو نیستیم که بخواهیم درصدد بیان تفاوتها وشباهتهای آن برآییم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:NoorZar">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درماده 309 قانون تجارت جدید تقدیمی به مجلس، شرکتهای تجاری را در مواردی قابل انحلال دانست که همان موارد ماده 199 است، بجز بند 4 که به این ماده اضافه شد وبیان می کند، ادغام یا تجزیه درصورتی که منجربه محو شخصیت حقوقی شرکت شود. با این اوصاف قانونگذار جدید ادغام وتجزیه شرکتها را ازموارد انحلال تلقی نموده است. پس اگر شرکتی وارد این مرحله شد به طورکلی شخصیت حقوقی خود را ازدست می دهد. دقیقا همان ماده پیش بینی در590و592 که بیان می کند درادغام ساده ومرکب شرکتها شخصیت حقوقی خودرا ازدست می دهند ودر تجزیه کلی شرکت تجزیه شده فاقدشخصیت می شود. در بحث انحلال هم شرکتها، شخصیت حقوقی خود رااز دست می دهند. البته نکته ی ظریفی که دراینجا هست بحث مربوط به ماده 606 لایحه جدید است که بیان میدارد: انحلال شرکت یاتشکیل شرکت جدید در روند ادغام یاتجزیه مطابق این قانون مستلزم رعایت احکام مربوط به تصفیه یا تشکیل شرکت تجاری نیست. با این روند درانحلال، شرکت بعداز، ازدست دادن شخصیت خود منحل ودرپی آن باید تصفیه شود؛ لیکن درادغام وتجزیه بعداز، از دست دادن شخصیت خود نیازی به گذراندن روند تصفیه ندارد، حتی نیازی به ثبت شرکت جدید حاصل از ادغام وتجزیه نیست. پس همانطورکه ملاحظه میشود ما درمبحث انحلال با انحلال قانونی وقضایی روبه رو هستیم لیکن در ادغام و تجزیه شرکتی درشرکت دیگر محو شده و شرکت جدیدی را به وجود می آورد یا یک شرکت بزرگ از هم تفکیک شده و چند شرکت را به وجود می آورد که نیاز به تصفیه و ثبت ندارند. پس ادغام و تجزیه موجب انحلال شرکت هایی می شود که از بین می رود بدون اینکه اموال آن تصفیه شود.<o:p></o:p></span></p> <div><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all"> <hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL"><a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_sdf112.zip/sdf112.doc#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE" dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-language:X-NONE;mso-fareast-language: X-NONE;mso-bidi-language:FA">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Lotus&quot;">کورش کاویانی، منبع پیشین، ص213.<o:p></o:p></span></p> </div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL"><a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_sdf112.zip/sdf112.doc#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE" dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:X-NONE;mso-fareast-language: X-NONE;mso-bidi-language:FA">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">محمدرضا پاسبان، حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات سمت، (چاپ نهم، زمستان1391)، ص352.<o:p></o:p></span></p> </div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL"><a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_sdf112.zip/sdf112.doc#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE" dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-language:X-NONE;mso-fareast-language: X-NONE;mso-bidi-language:FA">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Lotus&quot;">ربیعا اسکینی، منبع پیشین، ص126.</span><span lang="X-NONE" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> </div> <div id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL"><a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_sdf112.zip/sdf112.doc#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE" dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-language:X-NONE;mso-fareast-language: X-NONE;mso-bidi-language:FA">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Lotus&quot;">محمود دمرچیلی،علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت درنظم حقوقی کنونی، انتشارات میثاق عدالت، (چاپ هشتم1387) ص236.</span><span lang="X-NONE" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> </div> <div id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL"><a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_sdf112.zip/sdf112.doc#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE" dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-language:X-NONE;mso-fareast-language: X-NONE;mso-bidi-language:FA">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Lotus&quot;">همان. <o:p></o:p></span></p> </div> <div id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL"><a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_sdf112.zip/sdf112.doc#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE" dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-language:X-NONE;mso-fareast-language: X-NONE;mso-bidi-language:FA">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Lotus&quot;">همان.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> </div> </div><p style="margin: 0px 0px 24px; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/aroow-down-thesis-8.jpg" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/aroow-down-thesis-8.jpg" style="color: rgb(172, 4, 4); text-decoration: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-39306" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/aroow-down-thesis-8.jpg" alt=" دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری" width="204" height="204" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/aroow-down-thesis-8.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; margin: 5px 0px;"></a></p><h1 class="post-title entry-title" style="clear: both; font-family: Bitter, Georgia, serif; line-height: 1.3; font-size: 48px; margin: 33px 0px; color: rgb(20, 20, 18);"><a title="لینک دائم: دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری" href="http://arshadha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%af/" rel="bookmark" data-mce-href="http://arshadha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%af/" style="color: rgb(172, 4, 4); text-decoration: none;">دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری</a></h1> text/html 2016-08-21T03:20:06+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-دانلود سمینار ارشد رشته عمران سازه http://filedown.mihanblog.com/post/397 <div><br></div><div><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/RM77WRO.png" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/RM77WRO.png" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-29671" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/RM77WRO.png" alt=" دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی" width="669" height="357" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/RM77WRO.png" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle;"></a></p><h3 style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 24px; line-height: 1.1667; color: rgb(51, 51, 51);">تکه های &nbsp;از متن :</h3><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><br data-mce-bogus="1"></p><div class="WordSection1" dir="RTL"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:-.1pt;line-height: 102%;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;punctuation-wrap:simple; text-autospace:none"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ در ﺻﻮرت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪن اﻋﻀﺎی ﻣﺮزی، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺲ ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺤﻨﯿﻬﺎی ﭘﻮش ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ، ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﺟـﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ را ﻧﻤــﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﻣﺴﺌــﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﺎﻧﺶ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.1pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; text-indent:-.1pt;line-height:107%;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align: none;punctuation-wrap:simple;text-autospace:none"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺷﮑﺎل </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;mso-bidi-font-size:13.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>5-8</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﺗﺎ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;mso-bidi-font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>5-10</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮد، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺪه ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺪه ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 201pt 0.0001pt 0cm;"><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">79</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p> </div><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"> <span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><br clear="all" style="page-break-before:always;mso-break-type:section-break"> </span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:.15pt;line-height: 101%;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;punctuation-wrap:simple; text-autospace:none"><a name="page97"></a><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:101%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻻﻏﺮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﺪه و ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ، و اﯾﻨﮑـﻪ ﮐﻤﺎﻧـﺶ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﻠﯿـﻢ ﻣﺼﺎﻟـﺢ ﺑﻪ وﻗـﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد؛ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﻣﺪل ﺳﻮم، ﮐﻪ دارای اﻋﻀﺎی ﻣﺮزی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﻣﺮزی دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺻﻠﺒﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ اﺛﺮﮔـﺬار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، و راه ﺣﻞ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﯿﺸﮕـﯿﺮی از ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺪﮔﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب اﻧﺮژی، وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﻋﺒﺎرت از اﺳﺘﻔﺎده از ورق ﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روش ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻻد دارای ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:101%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 0.55pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:3.45pt;line-height: 100%;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;punctuation-wrap:simple; text-autospace:none"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:100%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﺗﻌﺒﯿﻪ آﻧﻬﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻻزم، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺎﻧﺶ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺮاﺳﺮی ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘـﻪ و ﯾﺎ ﺳﺒـﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﺎﻧـﺶ ﻣﻮﺿﻌـﯽ در اﺟـﺰای ﭘﺎﻧﻞ ﻫــﺎ ﮔﺮدد. ﮔﺮﭼـﻪ اﺳﺘﻔــﺎده از ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:100%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 0.3pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:.2pt;line-height: 101%;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;punctuation-wrap:simple; text-autospace:none"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:101%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">ﻣﯿﺰان ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رخ دادن ﻫﺮ دو ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﺮدد، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد. ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺒﺐ ﺟﺒﺮان ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺪﮔﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻬﻼك اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:101%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.1pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;mso-bidi-font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-font-weight: bold">-2-2-3-1-5</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 7.4pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.1pt;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪ ای ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ، </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>16</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﻣﺪل ﮐﻪ ﺟﺪول</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>6-1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺪل ﻫﺎی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt; mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﺗﺎ </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt; mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>6</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎرﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪ ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی دارای ﺻﻠﺒﯿـﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت، ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻫﺎی ﺑﺎر (ﻧﯿﺮوی ﻫﯿﺴـﺘﺮزﯾﺲ)- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﭘﻮش ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺪل ﻫﺎی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>7</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﺗﺎ </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>9</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻮاﺻـﻞ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺪل ﻫﺎی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt; mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>10</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﺗﺎ </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt; mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>15</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>15</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و ﻣﺪل </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>16</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ اﺑﻌﺎد ﭘﺎﻧﻞ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺟﺪول </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>5-1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، </span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;mso-bidi-font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">I</span><sub><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">S</span></sub><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﻣﻤﺎن دوم ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻮده و ﭘﺎراﻣﺘﺮ </span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt; mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">b</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻠﺒﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﻞ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p><h3 style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 24px; line-height: 1.1667; color: rgb(51, 51, 51);"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">لینک دانلود :</span></h3><h3 class="post-title entry-title" style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 24px; line-height: 1.1667; color: rgb(51, 51, 51);"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a title="لینک دائم: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد" href="http://arshadha.ir/%ef%bb%a3%ef%bb%84%ef%ba%8e%ef%bb%9f%ef%bb%8c%ef%bb%aa-%d8%b1%ef%bb%93%ef%ba%98%ef%ba%8e%d8%b1-%d8%af%ef%af%be%ef%bb%ae%d8%a7%d8%b1-%ef%ba%91%ef%ba%ae%ef%ba%b7%ef%af%bd-%ef%bb%93%ef%bb%ae%ef%bb%bb/" rel="bookmark" data-mce-href="http://arshadha.ir/%ef%bb%a3%ef%bb%84%ef%ba%8e%ef%bb%9f%ef%bb%8c%ef%bb%aa-%d8%b1%ef%bb%93%ef%ba%98%ef%ba%8e%d8%b1-%d8%af%ef%af%be%ef%bb%ae%d8%a7%d8%b1-%ef%ba%91%ef%ba%ae%ef%ba%b7%ef%af%bd-%ef%bb%93%ef%bb%ae%ef%bb%bb/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد</a></span></h3></div> text/html 2016-08-17T16:48:55+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت پایان نامه ارشد -بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی- http://filedown.mihanblog.com/post/396 <p id="" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-er.jpg" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-er.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-41482" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-er.jpg" alt="پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی" width="510" height="400" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-er.jpg" style="border: 0px;"></a></p><p id="" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><b>عنوان&nbsp;<a href="http://tahghigh20.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87/" target="" title="پایان نامه">پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت</a>&nbsp;:</b></p><h1 class="post-title entry-title" id="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://thesismehr.mizbanblog.com/post/38" mce_href="http://thesismehr.mizbanblog.com/post/38">بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی</a></h1><p id="" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p id="" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">تکه هایی از متن :<span style="font-family: Lotus; font-size: 14pt; line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 19.85pt;">به منظور گردآوری اطلاعات ابتدا با استفاده از فرمولهای آماری كه قبلاً ذكر گردیده است حجم نمونه از جامعه مورد نظر كه شركت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی می باشد مشخص گردید سپس برای اطلاع از دیدگاه جامعه مذكور از روشهای ارزیابی عملكرد براساس حجم نمونه انتخاب شده كار مصاحبه با مدیران و ارسال پرسشنامه برای سایر افراد در نمونه صورت گرفت و براساس تحلیل ها و تفسیرهای آماری و با استفاده از فرمول آلفاكرونباخ پایایی و اعتبار پرسشنامه ها مورد سنجش قرار گرفت . ضمناً در بحث مشاهده، به تجربیات خود محقق در طی سالیان متمادی همكاری در شركت مذكور اتكا و به منظور كسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از اقدامات دیگران در زمینه فوق به مطالعه كتابخانه ای پرداخته شد .</span><span style="font-family: Lotus; font-size: 14pt; line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 19.85pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:19.85pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:Lotus">&nbsp;</span></p> <h1 dir="RTL" style="margin-right: 55.85pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-ansi-font-weight:normal">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:Lotus">مطالعه كتابخانه ای <o:p></o:p></span></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:19.85pt; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:Lotus">در این مرحله مطالعات نسبتاً گسترده ای در زمینه ارزیابی عملكرد با كمك منابع موجود صورت گرفت . در خلال این مطالعات مفاهیم , سیر تحولات , چارچوبهای نظری و تجربی ارزیابی عملكرد نمایان تر گردید و شرایطی را فراهم نمود كه موضوع را عمیق تر درك نمایم و به عوامل و پارامترهایی كه در جهت استقرار و موفقیت و همچنین تاثیراتی كه ارزیابی عملكرد میتواند بر روی سازمان بگذارد وقوف پیدا نمودم . و به موازات آن و درك روابط موجود بین متغیرهای مختلف , فرضیات در تصور و ذهنم شكل گرفت .&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" id="" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">متن کامل در لینک زیر:</p><p id="" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-8.jpg" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29580" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-8.jpg" alt="دسترسی پایان نامه" width="204" height="204" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-8.jpg" style="border: 0px;"></a></p><h1 class="post-title entry-title" id="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span data-mce-style="color: #0000ff;"><a title="لینک دائم: پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی" href="http://arshadha.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b9/" rel="bookmark" data-mce-href="http://arshadha.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b9/" data-mce-style="color: #0000ff;">پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی</a></span></h1> text/html 2016-08-17T13:17:57+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی-دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق: http://filedown.mihanblog.com/post/395 <p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-er.jpg" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-er.jpg" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-41482" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-er.jpg" alt="پایان نامه سایت ارشد ها" width="510" height="400" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/08/thesis-er.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle;"></a></p><h3 style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 24px; line-height: 1.1667; color: rgb(51, 51, 51);">عنوان کامل این پایان نامه :</h3><h3 class="post-title entry-title" style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 24px; line-height: 1.1667; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی</h3><h3 style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 24px; line-height: 1.1667; color: rgb(51, 51, 51);">تکه هایی از متن :<span style="font-family: Lotus; font-size: 16pt; line-height: 35pt; text-align: justify;">حالت دیگر باروری مصنوعی، اهداء تخمك و یا اهداء جنین است كه مادر این نوشته به بررسی آن نپرداختیم ولی در مورد اهداء جنین قانونی در سال 1382 به تصویب رسید كه ذیلاً آورده می شود:</span></h3> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:35.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:Lotus">قانون نحوه اهداء جنین به زوجین بابارور- مصوب 29 تیر 1382 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:35.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:Lotus">ماده 1- به موجب این قانون كلیه مداكز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود، با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون، نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از موافقت كتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكی ناباروری آنها( هر یك به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:35.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:Lotus">ماده2-تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشتركاً از طرف زن وشوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می كند:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:35.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:Lotus">الف) زوجین بنا به گواهی معتبر پزشكی، امكان بچه دارشدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:35.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:Lotus">ب) زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:35.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:Lotus">ج) هیچ یك از زوجین محجور نباشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:35.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:Lotus">د) هیچ یك از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:35.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:Lotus">ه) هیچ یك از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:35.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:Lotus">و) زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:35.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:Lotus">ماده 3- وظایف و تكالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام وظایف و تكالیف اولاد و پدر و مادر است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:35.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:Lotus">ماده 4- بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاكم خانواده خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین، قابل تجدید نظر می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:35.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:Lotus">ماده 5- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.<o:p></o:p></span></p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br clear="all" style="mso-special-character:line-break;page-break-before:always"></span><h1 class="post-title entry-title" style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 35px; line-height: 1.2308; color: rgb(51, 51, 51);">متن کامل در لینک زیر</h1><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-7.jpg" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-7.jpg" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-29581" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-7.jpg" alt="دانلود فایل" width="251" height="201" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-7.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle;"></a></p><h1 class="post-title entry-title" style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 35px; line-height: 1.2308; color: rgb(51, 51, 51);"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a title="لینک دائم: رشته حقوق : پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی" href="http://arshadha.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d9%83%d9%88/" rel="bookmark" data-mce-href="http://arshadha.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d9%83%d9%88/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">رشته حقوق : پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی</a></span></h1> text/html 2016-08-12T04:00:56+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران-دانلود پایان نامه http://filedown.mihanblog.com/post/387 <div><br></div><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px; text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px; text-align: center;"><a href="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/RV45EPJ.png" data-mce-href="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/RV45EPJ.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-70425" src="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/RV45EPJ-300x157.png" alt="پایان نامه" width="300" height="157" data-mce-src="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/RV45EPJ-300x157.png" style="height: auto; max-width: 100%;"></a></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px; text-align: center;"><br></p><h3 class="Koodak" data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; font-family: koodak; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»</h3><h3 class="Koodak" data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; font-family: koodak; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">گرایش حقوق تجارت بین‌المل</h3><h3 class="Koodak" data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; font-family: koodak; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران</h3><div><h3 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a name="_Toc408145708"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;">پیشنهادات</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;"><o:p></o:p></span></h3> <p class="Style1" dir="RTL" style="margin-right:17.85pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family: &quot;B Lotus&quot;">در نخستین گام با بازارهای رقابتی بین‌المللی در این موارد هماهنگی لازم ایجاد شده و زمینه‌های کارآمد و کافی برای تعامل و همگرایی با آنان فراهم شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="Style1" dir="RTL" style="margin-right:17.85pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-font-weight:bold">وحدت نظر و هماهنگی بین مسئولان اقتصادی کشور در زمینه قراردادهای کلان خارجی و توسعه بخش نفت گام مهم بعدی است. مدیران و تصمیم گیران نفتی باید در خصوص ضرورت جذب سرمایه خارجی در این بخش به یک اجماع نظر دست یابند زیرا اگر امکان انعقاد قرارداد به روشهای مختلف هم میسر باشد، ولی مسئولان به آن باور نداشته یا در مورد نوع قرا رداد با یکدیگر تضاد داشته باشند، تأمین مالی این بخش با مشکل مواجه می‌شود. </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:125%;font-family:&quot;B Lotus&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="Style1" dir="RTL" style="margin-right:17.85pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family: &quot;B Lotus&quot;">باید چارچوب قراردادهای نفتی به گونه‌ای تغییر و اصلاح گردد که انگیزه را برای سرمایه‌گذاری</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:125%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%; font-family:&quot;B Lotus&quot;">خارجی بیشتر نماید و یا اینکه... مشوقهای جانبی را برای شرکتهای نفتی خارجی ایجاد نماید. <o:p></o:p></span></p> <p class="Style1" dir="RTL" style="margin-right:17.85pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-font-weight:bold">سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار متأثر از روابط سیاسی کشور است. به علاوه، این فرآیند با مشکلات ساختاری متعدد مواجه است. بنابراین ضروری است ضمن بهبود و ارتقای سطح روابط خارجی کشور و حل چالشهای آن، به رفع موانع فرآیند جذب سرمایه خارجی به ویژه موانع قانونی و حقوقی در بخش نفت و گاز توجه شود</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%; font-family:&quot;B Lotus&quot;">. <o:p></o:p></span></p> <p class="Style1" dir="RTL" style="margin-right:17.85pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family: &quot;B Lotus&quot;">ما می‌بایستی به خاطر ایجاد افزایش انگیزه شرکت‌های خارجی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:125%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%; font-family:&quot;B Lotus&quot;">خارجی برخی حقوق مخصوص در اتباط با نفت تولیدی به شرکت خارجی اعطاء کنیم. یعنی مثلا حق</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; line-height:125%;font-family:&quot;B Lotus&quot;">تقدم در خرید و صدور محصول و نفت استخراج شده به قیمت بازار جهانی. <o:p></o:p></span></p> <p class="Style1" dir="RTL" style="margin-right:17.85pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family: &quot;B Lotus&quot;">لازم است که چنین قراردادهایی منعطف‌تر گردند و به گونه‌ای شوند که موقعیت‌های غیر قابل پیش</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:125%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%; font-family:&quot;B Lotus&quot;">بینی را نیز در طول حیات قرارداد مورد پوشش قرار دهند. <o:p></o:p></span></p> <p class="Style1" dir="RTL" style="margin-right:17.85pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family: &quot;B Lotus&quot;">با اینکه بیع متقابل بیش از سایر روشهای تجارت متقابل در ایران مورد توجه قرار گرفته است ولی این</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; line-height:125%;font-family:&quot;B Lotus&quot;">توجه بیشتر در بخش فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز بوده است. در صورت گسترش استفاده از بیع</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family:&quot;B Lotus&quot;">متقابل و سایر صنایع، این روش می‌تواند باعث جذب فناوری خارجی و ایجاد همکاری‌های صنعتی و</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family: &quot;B Lotus&quot;">تولیدی بین بخش داخلی و خارجی گردد. <o:p></o:p></span></p> <p class="Style1" dir="RTL" style="margin-right:17.85pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family: &quot;B Lotus&quot;">همچنین می‌بایستی در قرارداد ضمانت اجراهای مناسبی جهت تأخیر یا عدم اجرای تعهد ذکر گردد. <o:p></o:p></span></p> <p class="Style1" dir="RTL" style="margin-right:17.85pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family: &quot;B Lotus&quot;">یکی از راه‌های مناسب جذب منابع مالی خارجی، انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه ارزی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:125%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%; font-family:&quot;B Lotus&quot;">ایران در بازارهای جهانی است ولی تأسیس یک شرکت سهامی برای طی این فرآیند با قانون اساسی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; line-height:125%;font-family:&quot;B Lotus&quot;">و قانون نفت کشور مغایرت دارد. <o:p></o:p></span></p> <p class="Style1" dir="RTL" style="margin-right:17.85pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%;font-family: &quot;B Lotus&quot;">در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ضروری است قوانین با ثبات و بلندمدت تصویب شده و</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:125%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:125%; font-family:&quot;B Lotus&quot;">موانع غیرضروری اداری برای تسریع در امر سرمایه‌گذاری رفع شود.&nbsp;<o:p></o:p></span></p></div><h3 class="Koodak" data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; font-family: koodak; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span data-mce-style="color: #008000;" style="color: rgb(0, 128, 0);">متن کامل در لینک زیر :</span></h3><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px; text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-70720" src="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-6.jpg" alt="پایان نامه ارتاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران" width="204" height="204" data-mce-src="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-6.jpg" style="height: auto; max-width: 100%;"></p><h1 class="post-title entry-title" data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; text-align: center;"><a title="لینک دائم: دانلود پایان نامه:تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران" href="http://arshadha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%af/" rel="bookmark" data-mce-href="http://arshadha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%af/">&nbsp;پایان نامه:تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران</a></h1></div> text/html 2016-08-11T18:20:18+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت پایان نامه عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی-دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت کشاورزی http://filedown.mihanblog.com/post/386 <p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">عنوان پایان نامه :</p><h1 class="post-title entry-title" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif;">پایان نامه ارشد رشته مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی</h1><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">بخش هایی از این پایان نامه :<span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">برای آزمون فرضیه فوق از آزمون </span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 130%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">t</span><span dir="RTL" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تک نمونه استفاده گردید تا مشخص گردد كه<b> </b>از نظر کشاورزان مورد آزمون، رابطه معنی داری بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیریت پایدار منابع آبی وجود دارد</span><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;"> </span><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">یا خیر؟ مقدار ضریب همبستگی مشاهده شده 246/12- بوده و سطح معنی داری آن 000/0 می باشد(جدول 4-5) که بیانگر معنی دار بودن مقدار </span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 130%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">t</span><span dir="RTL" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تک نمونه در سطح </span><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">05/0 </span><span dir="LTR" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 130%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>≤</span><span dir="RTL" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 130%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">P</span><span dir="RTL" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">می باشد. پس، فرض </span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 130%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">H<sub>0</sub></span><span dir="RTL" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><sub style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma;"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt; line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></sub><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">&nbsp;رد و فرض مقابل یا </span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 130%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">H<sub>1</sub></span><span dir="RTL" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><sub style="line-height: 130%; text-align: justify; font-family: tahoma;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span></sub><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">تایید می گردد؛ </span><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت که </span><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">از نظر پاسخ دهندگان، رابطه معنی داری بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیریت پایدار منابع آبی وجود دارد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:130%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a name="_Toc380484088"><span class="Heading1Char"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;">5-2-2-2- فرضیه فرعی اول:</span></span></a><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">رابطه معنی داری بین عوامل اقتصادی، اجتماعی و آموزشی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: Arial, sans-serif;">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">ترویجی و مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع آب وجود دارد</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">.</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:130%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">برای آزمون این فرضیه نیز از آزمون </span><span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA">t</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt; line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تک نمونه استفاده گردید تا مشخص گردد كه<b> </b>آیا رابطه معنی داری بین عوامل اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: Arial, sans-serif;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;"> ترویجی و مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع آب وجود دارد</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt; line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"> یا خیر؟، مقدار </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:130%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA">t</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تک نمونه مشاهده شده 105/8- بوده و سطح معنی داری آن 000/0 است(جدول 4-6) که بیانگر معنی دار بودن مقدار </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size: 14.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-language:FA">t</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تک نمونه در سطح </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 13.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">05/0 </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt; line-height:130%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>≤</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;">P</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">می باشد. پس، فرض </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size: 14.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Lotus&quot;">H<sub>0</sub></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><sub><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></sub><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;رد و فرض مقابل یا </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;">H<sub>1</sub></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><sub><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span></sub><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">تایید می گردد؛ </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت که </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">از نظر پاسخ دهندگان، رابطه معنی داری بین عوامل اقتصادی، اجتماعی و آموزشی</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: Arial, sans-serif;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">ترویجی و مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع آب وجود دارد.</span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:130%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a name="_Toc380484089"><span class="Heading1Char"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;">5-2-2-3- فرضیه فرعی دوم:</span></span></a><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 130%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">از دیدگاه کشاورزان حمایت های دولتی تاثیر معنی داری بر &nbsp;بهبود مدیریت پایدار منابع آب دارد</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:130%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">از آزمون </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size: 14.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA">t</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تک نمونه برای آزمون این فرضیه استفاده گردید تا مشخص گردد كه<b> </b>آیا از دیدگاه کشاورزان حمایت های دولتی تاثیر معنی داری بر&nbsp; بهبود مدیریت پایدار منابع آب دارد یا خیر؟، مقدار </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA">t</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt; line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تک نمونه مشاهده شده 406/12- بوده و سطح معنی داری آن 000/0 است(جدول 4-7) که بیانگر معنی دار بودن مقدار آماره فوق در سطح </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">05/0 </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:130%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>≤</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;">P</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">می باشد. پس، فرض </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size: 14.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Lotus&quot;">H<sub>0</sub></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><sub><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></sub><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;رد و فرض مقابل یا </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;">H<sub>1</sub></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><sub><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span></sub><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">تایید می گردد؛ </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت که </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">از نظر کشاورزان، حمایت های دولتی تاثیر معنی داری بر&nbsp; بهبود مدیریت پایدار منابع آب دارد<b>.<o:p></o:p></b></span></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">متن کامل در لینک زیر</p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><img class="alignnone size-full wp-image-70720" src="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-6.jpg" alt="پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی" width="204" height="204" data-mce-src="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-6.jpg" style="height: auto; max-width: 100%;"></p><h1 class="post-title entry-title" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif;"><a title="لینک دائم: پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی" href="http://arshadha.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88-2/" rel="bookmark" data-mce-href="http://arshadha.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88-2/">پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی</a></h1> text/html 2016-08-11T10:49:39+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت پایان نامه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی-دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق http://filedown.mihanblog.com/post/385 <div><br></div><div><h3 style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif;"><span data-mce-style="color: #808000;" style="color: rgb(128, 128, 0);">عنوان پایان نامه&nbsp;تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی</span></h3><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">بخش هایی از متن :</p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br data-mce-bogus="1"></p><h5 dir="RTL"><a name="_Toc398754084"><span lang="FA">بند</span><span lang="FA"> دوم: دادن مثل مال</span></a><span lang="FA"><o:p></o:p></span></h5><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">خساراتی که در نتیجه ی عمل زیانبار وارد می شود، ممکن است به گونه ای باشد که مال موضوع خسارت را از بین ببرد یا اینکه آن را در حکم تلف قرار دهد. در این صورت، قطعاً استرداد عین مورد معامله غیر ممکن است. مثلاً؛ اگر حکم دادگاه تخلیه ی منزلی مسکونی باشد اما در جریان اجرای عملیات تخلیه محکوم علیه اقدام به پرت کردن کولر آن از بام ساختمان به داخل حیاط نماید، در این نوع خسارت به جهت اینکه عین موضوع خسارت در حکم تلف بوده و امکان تعمیر آن نیز وجود ندارد، عامل زیان موظف است مثل آن را خریداری و به صاحب خانه (محکوم له) تحویل نماید. لذا، اولین فرضی که وارد کننده ی زیان می بایست اقدام به جبران خسارت به صورت مثلی نماید، زمانی است که عینی از آن مال به جا نمانده یا در حکم تلف باشد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">دومین فرضی که می توان به منظور جبران خسارت در نظر گرفت، زمانی است که </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family: Verdana">برگرداندن عین مال باعث خسارت جسمی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana">به شخص مسئول یا سایر افراد جامعه گردد.<a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_mewiu.zip/mewiu.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>نیز، در صورتی که بازگرداندن عین مال موجب ایجاد خسارت و ضرر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana">به مال گردد و احتمال از بین رفتن مال موجود باشد. در این صورت نیز، بایستی حکم رد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family: Verdana">عین مال تعدیل و به روش دوم تغییر یابد. همچنین، اگر ماهیت و نوع مال در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family: Verdana">اثر تغییراتی که در آن ایجاد می شود قابل برگشت به حالت اولیه نباشد، دیگر نمی توان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana">دستور رد عین مال را صادر کرد. در این حالت، مال در حکم تلف بوده<a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_mewiu.zip/mewiu.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> و حکم به بازگرداندن عین مال صادر نمی شود و جبران زیان به روش دیگری صورت می گیرد. بنابراین، چنانچه در جریان اجرای حكم، به مال زیاندیده خسارتی وارد شود كه دیگر نتوان عنوان مال را بر آن اطلاق كرد، زیاندیده باید از طریق دیگری جبران خسارت &nbsp;نماید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family: Verdana">لذا در نظریه ی </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">شماره ی 8084/7 مورخ 20/1/1374 مقرر شده: «چنانچه محکوم‌به ارز خارجی بوده و امکان تهیه آن باشد، از همان ارز به محکوم‌له داده می‌شود. در غیر این صورت، قیمت ریالی محکوم‌به به ایشان پرداخت می‌گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>» در این نظریه آمده است؛ نظر به اینکه محکوم‌به اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان اجرای دادنامه نبوده است، لذا چنانچه امکان تهیه ی آن در بازار آزاد (صرافی‌های مجاز)، ممکن باشد؛ با هزینه ی محکوم‌علیه تهیه و پرداخت می‌شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیه آن ممکن نباشد، دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌نماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بنابراین، ملاك در پرداخت مثل مال تلف شده زمانی است كه امكان اعاده ی مال عرفاً وجود نداشته باشد یا اینكه استرداد آن به طور متعارف به صلاح طرفین نباشد. در این صورت، در صورت مثلی بودن مال باید مثل آن پرداخت شود و در صورت مثلی نبودن، باید قیمت آن &nbsp;به زیاندیده پرداخت شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family: Verdana">برای نمونه، اگر اجرای احكام در جریان توقیف خودروی محكوم علیه به اشتباه خودروی پراید متعلق به ثالثی را توقیف كند، در صورتی كه پراید توقیف شده صفر كیلومتر باشد و هنوز هیچ استفاده ای از آن نشده باشد، باید عین آن خودرو به ثالث (مالك) برگردانده شود ولی، در صورتی كه خودروی&nbsp; توقیف شده مورد استفاده نیز قرار گرفته باشد، به جهت اینكه از صفر بودن خارج شده، باید علاوه بر استرداد خودرو مابه تفاوت قیمت آن نیز به مالك پرداخت گردد. در صورتی كه خودرو توقیف و به مزایده گذاشته شده باشد و تحویل خریدار نیز شده باشد به جهت اینكه حكماً از بین رفته باید مثل آن یعنی یك عدد خودروی صفر كیلومتر تحویل زیاندیده شود اما، به جهت اینكه تحویل خودروی پراید صفر كیلومتر به جای خودروی قبلی غیر متعارف و می تواند برای وارد كننده ی خسارت، همراه با زیان باشد، معمولا دادگاه ها در این موارد حكم به پرداخت قیمت می دهند.<a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_mewiu.zip/mewiu.docx#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"> این حکم بر مبنای عدالت و انصاف قابل توجیه می باشد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family: Verdana">در پرداخت قیمت و مثل مال موضوع خسارت، باید به مكان و زمان ایراد خسارت و جبران آن توجه شود. به این معنا که، در صورتی كه برای وارد كننده ی زیان این امكان &nbsp;فراهم باشد كه عین موضوع خسارت را بپردازد، باید اقدام نماید اما اگر لازم باشد كه به محلی سفر كند كه عرفاً دور به نظر می رسد، به جهت اینكه متحمل خسارت می شود، باید مثل یا قیمت را بدهد<a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_mewiu.zip/mewiu.docx#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>. &nbsp;زمان پرداخت خسارت نیز بدینگونه باید مورد توجه قرار گیرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family: Verdana">&nbsp;</span></p><h5 dir="RTL"><a name="_Toc398754085"><span lang="FA">بند</span><span lang="FA"> سوم: پرداخت قیمت</span></a><span lang="FA"><o:p></o:p></span></h5><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family: Verdana">همانگونه که در بند قبل نیز به صورت پراکنده گفته شد، قیمت مال در صورتی موضوع حکم دادگاه قرار می گیرد که اولاً؛ امکان استرداد عین مال وجود نداشته باشد ثانیاً؛ مال مورد نظر عرفاً مثلی نباشد یعنی، نتوان مثل آن را به صورت متعارف یافت نمود. در این صورت، عامل زیان باید از عهده ی قیمت مال مورد خسارت برآید. در خصوص قیمی بودن مال موضوع خسارت نیز، مطابق با ماده ی 312 قانون مدنی، روز پرداخت خسارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. برای مثال، </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">در قسمتی از دادنامه ی شماره ی &nbsp;302/6 مورخ 12/7/75 شعبه ی ششم دیوان عالی كشور در خصوص دعوی شركت... علیه وزارت راه و ترابری سابق، مبنی بر اعاده ی عین، مثل یا قیمت ماشین آلات راهسازی آمده است: «...دادگاه بنا به مراتب با اعلام بطلان صورتجلسه ی مورخ 26/4/65، با قبول دعوی مطروحه و مستنداً به ماده ی 323 قانون مدنی، حکم به الزام خواندگان به استرداد عین ماشین با قیمت 73 قلم ماشین آلات مختلف به شرح لیست مورخ 18/1/65 منضم به صورتجلسه ی مورخ 25/4/65 و صورت ارزیابی منضم به نظریه ی هئیت سه نفری کارشناسان &nbsp;به شماره ی 294195/10/71 صادر می نماید. بدیهی است، در صورت عجز خواندگان از استرداد عین یا مثل هر یک از اقلام فوق الذکر، قیمت آن به میزانی که در نظریه ی مذکور آمده است، بایستی در حق خواهان پرداخت شود. مضافاً، خواندگان محکومند مبلغ 000/200/340 ریال بابت اجرت المثل ماشین آلات مورد نظر از تاریخ 26/4/65 لغایت 24/4/71 درحق خواهان بپردازند و نیز خواندگان محکومند من باب قاعده ی تسبیب مبلغ 304/632/14 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی در حق خواهان بپردازند.» مشخص است كه قیمت ارائه شده در نظریه ی كارشناسی، مطابق با قیمت روز تقویم گردیده است و نتیجتاً می توان به این امر معتقد بود که ارزیابی باید به نرخ روز پرداخت صورت گیرد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">&nbsp;</span></p><h4 dir="RTL"><a name="_Toc398754086"><span lang="FA">نتیجه گیری</span></a><span lang="FA"><o:p></o:p></span></h4><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">در فصل نخست ضمن بررسی مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق، ثابت شد که مسئولیت در اصطلاح حقوقی به معنای پاسخگو بودن شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به وی مستند می باشد و مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که شخص به حکم قانون ملزم به جبران خساراتی باشد که به دیگری وارد نموده است. مسئولیت مدنی از مفاهیم دیگر از جمله مسئولیت کیفری متمایز است و ممکن است مسبوق به امر کیفری باشد یا نباشد و در نتیجه جبران خسارت گاهی همراه با مجازات است و گاهی بدون آن. مسئولیت مدنی و کیفری از لحاظ معیار سنجش و هدف مسئولیت متمایز می باشند؛ در حالی که معیار سنجش در مسئولیت مدنی میزان زیان وارده است، این معیار در مسئولیت کیفری وابسته&nbsp; به شدت خطا یا تقصیر در زیر پا گذاشتن قاعده ی عمومی لازم الاجرا می باشد. هدف مسئولیت مدنی، حمایت از منافع شخص زیان دیده به وسیله ی جبران می باشد در حالی که هدف از مسئولیت کیفری، عمدتاً حفاظت و صیانت از منافع جامعه است. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">اهداف اصلی وضع مسئولیت مدنی عبارتند از جبران خسارت زیاندیده، جنبه ی بازدارندگی مسئولیت و ایجاد صلح و ثبات و برقراری نظم در جامعه. اما مهمترین هدف مسئولیت مدنی، «جبران» خسارات وارده به زیاندیده و تسلی دادن به وی به طرق مختلف می باشد. مسئولیت قراردادی بر خلاف مسئولیت قهری، وظیفه ای است که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف بر عهده ی شخص متعهد ثابت می شود. بنابراین، هدف از مسئولیت قراردادی با هدف مسئولیت قهری که عمدتاً حمایت از حقوق زیاندیده است مشترک و یکسان&nbsp; می باشد ولی تعهد قراردادی از مسئولیت قراردادی که دربر دارنده ی جبران هائی برای حمایت از زیاندیده ی قراردادی است، متمایز بوده و در این پژوهش عمدتاً جبران های ناشی از مسئولیت قراردادی و مدنی بررسی شد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">&nbsp;با بررسی آرای حقوقدانان، این نتیجه حاصل شد که مسئولیت غیرقراردادی عبارتست از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروائی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب می باشد. تفاوت عمده ی مسئولیت قراردادی و قهری این است که مسئولیت قراردادی و جبران های آن ناشی از تخلف قراردادی می باشند در حالی که مسئولیت قهری به دنبال حادثه یا اتفاقی به وجود می آید که عرفاً در حق یک شخص، زیانبار باشد و جبران نیز در نتیجه ی تحقق ضرر و با جمع سایر ارکان بر عهده ی شخص خاطی قرار می گیرد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">حقوقدانان مبانی متعددی برای مسئولیت مدنی قائل شده اند که گاهی به تناسب شاخه های مختلف حقوق مسئولیت مدنی متفاوت نیز می باشند. عمده ترین مبانی مسئولیت مدنی عبارتند از تقصیر، خطر، تضمین حق و استناد عرفی. نظریه ی استناد عرفی که از نظریات جدید راجع به مبنای مسئولیت مدنی می باشد، با فقه اسلامی و مبانی فقهی قانون مدنی سازگاری بیشتری دارد. همانگونه که از نام آن پیداست، مطابق این نظر، مبنای مسئولیت مدنی قابلیت استناد زیان به عامل آن می باشد. ملاک احراز قابلیت استناد در این نظریه، رابطه ی سببیّت عرفی است و می توان گفت این نظریه همان صورت تکامل یافته ی احراز رابطه ی سببیّت در فقه اسلامی و قانون ایران می باشد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">بر خلاف نظر برخی حقوقدانان، به نظر می رسد جبران خسارت زیاندیده جزای نقدی نبوده و نمی توان گفت چون یکی از اهداف مسئولیت مدنی تنبیه عامل زیان و جنبه ی بازدارندگی مسئولیت است، جبران نوعی جزای نقدی می باشد چرا که، در مقررات کیفری اگر جزای نقدی برای شخص متخلّف در نظر گرفته می شود به علّت جرمی است که قبلاً طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها جرم انگاری شده است. در حالی که مسئولیت مدنی، همواره در پی ارتکاب جرم محقق نمی شود. بنابراین، هدف اصلی و اصیل مسئولیت مدنی همچنان جبران خساراتی است که به دیگری وارد گردیده است و نه مجازات فاعل زیان به صورت وضع جزای نقدی. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">به هر حال، برخی درصدد حذف مسئولیت قراردادی هستند و تنها مسئولیت مدنی را در نظام جبران خسارت در نظر می گیرند. اما طرفداران دوگانگی نظام مسئولیت، دلائلی برای خود داشته و بر این باورند که مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی از چندین جنبه با یکدیگر تفاوت دارند. از جمله تفاوت در هدف، تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت، تفاوت در نقش اراده، تفاوت در تقصیر (از لحاظ ماهوی و شکلی)، تفاوت در دامنه ی جبران خسارت (اعم از تفاوت در قابلیت پیش بینی، تفاوت در مسئولیت تضامنی، تفاوت در شروط محدود کننده) و تفاوت در روند مطالبه ی خسارت. از طرفی، طرفداران نظام وحدت مسئولیت بر این باورند که هیچ تفاوتی بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی وجود ندارد زیرا، هر دو از لحاظ ماهیت و مبنا و سایر عناصر تشکیل دهنده ی مسئولیت، دارای شرایط واحدی هستند. این دسته از حقوقدانان بر این باورند که در مسئولیت قراردادی، اراده و تراضی طرفین، سازنده ی مسئولیت ناشی از نقض تعهدات قراردادی نیست بلکه مبنای این مسئولیت، نقض عهدی است که به نوعی به قانون بر می گردد، چرا که در هر دو مسئولیت به نوعی تعهد پیشین نقض می شود و تفاوتی نمی کند که این تعهد به موجب قرارداد و توافق دو طرف حاصل شده باشد یا اینکه بدون مبنای قراردادی بوده و ریشه ی قانونی یا عرفی داشته باشد. عده ای از آنان نیز بر این باورند که مسئولیت قراردادی نیز همانند مسئولیت قهری از منابع تعهد است و بدون تردید تعهد قراردادی به عامل زیان و خسارت مرتبط است اما مسئولیتی که از تعهد قراردادی ناشی می شود با آن متفاوت بوده و در نتیجه دو نوع تعهد در قرارداد و نقض قرارداد وجود دارد که اولی از قرارداد ناشی می شود ولی دومی از عدم اجرای قرارداد. بنابراین، خسارت و الزام به انجام تعهد که از نوع تعهد ثانوی است، به موجب قانون به وجود می آید. این دسته، وظیفه ی قانونی جبران ضرر و زیان وارده از جانب شخص مسئول به دیگری را مسئولیت عنوان می نمایند و معتقدند جبران خسارت در هر دو نوع مسئولیت، تفاوتی با هم ندارد و اگر از دوگانه بودن مسئولیت سخن گفته می شود، منظور دو گونه بودن از حیث ماهیت منطقی نیست بلکه از جهت منشأ تحقق است. طرفداران نظر وحدت نظام مسئولیت ها بر این باورند که، هدف از مسئولیت در عرصه ی حقوق، حمایت از حقوق مالی و معنوی اشخاص است و جبران خسارت هدف واحدی است که در هر دو نوع مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد و غالباً با پرداخت مبالغی پول صورت می گیرد. ضرر و زیان در هر دو مسئولیت نیز یکی است زیرا، ضرر به دو گونه ی مادی و معنوی است که ممکن است ناشی از قرارداد یا بدون آن باشد. این دسته حقوقدانان بر این باورند که نمی توان تقصیر را عاملی برای متفاوت بودن این دو مسئولیت دانست زیرا، همانگونه که اهمال و سهل انگاری و بی احتیاطی، خلاف رفتار انسان متعارف است، نقض عهد نیز عملی است که از انسان متعارف بعید و دور از انتظار است. بنابراین باید گفت تقصیر در هر دو نوع مسئولیت مفهوم یکسانی دارد و آن، عمل خلاف رفتار انسان متعارف است. شرط قابل پیش بینی بودن زیان ناشی از قرارداد نیز محدود به شروط قراردادی نیست و در مسئولیت غیرقراردادی نیز این شرط به نوعی مطرح شده است. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">همانطور که گذشت و با توجه به دلایل موجه طرفداران نظام وحدت مسئولیت ها و مخدوش بودن استدلال های طرفداران نظام دوگانگی مسئولیت، این نتیجه حاصل شد که باید وحدت نظام مسئولیت های قراردادی و قهری را پذیرفت و در نتیجه آثار یگانگی نظام مسئولیت ها را محقق دانست. </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ansi-font-size:17.0pt; font-family:&quot;B Lotus&quot;">با این حال، مطابق قانون مدنی طرفین می توانند در خصوص خسارات قراردادی هرگونه توافقی بنمایند به شرطی که خلاف قوانین امری و اخلاق حسنه نباشد. اما در خصوص خسارات ناشی از مسئولیت قهری، قانون مدنی متعرض بخش محدودی از خسارات مادی شده و به دیگر انواع خسارات اشاره ای ننموده است. بنابراین، از قانون مدنی، اصلی تحت عنوان لزوم جبران کلیه ی خسارات و حق بودن آن استخراج نمی شود. اما قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر را در طیف وسیعی از خسارات به رسمیت شناخته است اگرچه، هنوز هم متعرض تمام انواع خسارت نشده است. با وجود تمام این دلایل، به نظر می رسد حمایت از حقوق زیاندیده زیرمجموعه ی اصول کلی حقوقی بوده و نمی توان با عدم تصریح در قرارداد یا قانون، منکر جبران آن گردید زیرا این امر مقتضی عدالت و انصاف بوده و با عموم قواعد لاضرر و تسبیب نیز (در موارد سکوت قانون)، همخوانی دارد. پس در حقوق ایران جبران هرگونه خسارت متعارف، مطابق با اصل بوده و هر شخص زیاندیده ای این حق را دارد که جبران زیان های وارده به خود را مطالبه نماید. </span><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ansi-font-size:17.0pt; font-family:&quot;B Lotus&quot;">پس، جبران نوعی تعهد برای شخص مسئول است که دارای&nbsp; دو منبع قراردادی و غیرقراردادی می باشد و یکی از مهمترین اسباب تملک به شمار می رود.&nbsp; بدون تردید زمانی که جبران خسارت در اثر انعقاد عقد یا تعهد عام قانونی، از جانب وارد کننده ی زیان ضروری و الزامی باشد، می توان خسارت را در زمره ی اسباب تملک برای زیان دیده قلمداد نمود. با این توضیح که تعهد قانونی، تعهدی است که منشأ آن نه عقد، نه ایقاع و نه شرط ضمن عقد می باشد بلکه تعهدی است که قانونگذار با توجه به مصالح اجتماعی و قطع نظر از اراده ی طرفین، مستقیماً آن را به اشخاص تحمیل می کند. بنابراین چون در ماده ی 140 قانون مدنی، تعهدات به صورت کلی، جزئی از اسباب مالکیت شناخته شده است، تعهد به جبران خسارت نیز، چه خسارت منشأ قراردادی داشته باشد یا ناشی از الزامات خارج از قرارداد باشد، سبب مالکیت می باشد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ansi-font-size:17.0pt; font-family:&quot;B Lotus&quot;">حکم جبران خسارت نمی تواند جنبه ی اعلامی داشته باشد زیرا، خسارت عنوان حقوقی </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">ویژه ای</span><span lang="FA" style="mso-ansi-font-size:17.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;"> است که از تاریخ وقوع آن قابل مطالبه می گردد و از این تاریخ باید مورد محاسبه قرار گیرد گرچه در خصوص میزان آن بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بدین صورت که، در مسئولیت قراردادی تنها خسارات قابل پیش بینی را قابل جبران می دانند اما در مسئولیت غیرقراردادی خسارات متعارف به طور کلی قابل پیش بینی است.&nbsp; نتیجه اینکه، حکم جبران خسارت در حقوق ایران جنبه ی تأسیسی دارد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ansi-font-size:17.0pt; font-family:&quot;B Lotus&quot;">بنابراین هر چند از لحاظ ماهیت بین دو مسئولیت قراردادی و قهری تفاوتی وجود ندارد اما، باید قانون حاکم بر منشأ دین یا سبب دین ناشی از قرارداد را بر امر جبران خسارت قراردادی مورد توجه قرار داد چون در الزام های خارج از قرارداد، با وقوع حادثه، بین متضرر و عامل ضرر رابطه ی دینی برقرار می گردد و قانون محل وقوع خسارت بر این رابطه ی دینی حاکم است، در مسئولیت قراردادی نیز قانون محل وقوع خسارت را می توان به عنوان قانون حاکم شناسائی نمود. البته این امر در صورتی است که طرفین قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی را خود تعیین ننموده باشند که در این صورت، همان قانون، حاکم خواهد بود. پس بین دو مسئولیت قراردادی و قهری از لحاظ دارا بودن اختیار در تعیین قانون حاکم تفاوت وجود دارد اما در صورت عدم توافق، هر دو مسئولیت تابع قانون محل ایجاد خسارت است که در مسئولیت قراردادی، قانون محل نقض قرارداد و ایجاد سبب مسئولیت قراردادی می باشد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ansi-font-size:17.0pt; font-family:&quot;B Lotus&quot;">اصل قطعی در مسئولیت مدنی، الزام مقصر به جبران خسارت است و بدون رعایت این قاعده، مسئولیت مدنی موضوعیت ندارد. پس از ورود خسارت، جبران باید به صورت کامل انجام گیرد. مراد از جبران کامل خسارت این است که خساراتی مورد حکم قرار گیرد که با پرداخت تمام و کمال آن، زیاندیده در وضعیتی قرار گیرد که احساس نکند در اثر آن حادثه همچنان زیان دیده محسوب می گردد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ansi-font-size:17.0pt; font-family:&quot;B Lotus&quot;">خسارات معنوی در حقوق ایران قابل جبران بوده و شیوه های مختلفی برای جبران این خسارات وجود دارد. از جمله، منع تکرار فعل زیانبار، عذرخواهی، اعاده ی حیثیت و پرداخت نقدی. البته، منع تکرار فعل زیانبار بیشتر در چارچوب خسارات مادی می گنجد و تنها موارد نادری از خسارات معنوی را شامل می شود. در مورد شیوه ی جبران خسارت معنوی با پول باید گفت؛ زمانی که شخص زیان دیده با دید مادی به قضیه نگاه نمی کند و تنها اعتبار و شخصیت مخدوش خودش برایش واجد اهمیت است، پرداخت پول می تواند برای چنین فردی تأثیر منفی نیز به دنبال داشته باشد اما اگر شخص چندان به اعتبار و شخصیت توجه ننماید یا با این دید توجه </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">کند که جبران پولی منافاتی با شخصیت و اعتبارش ندارد، این اقدام می تواند در کاهش تألّمات ناشی از زیان مؤثر باشد. برای جبران خسارت مادی نیز شیوه هائی در قوانین مختلف پیش بینی شده است از جمله استرداد عین، دادن مثل و یا پرداخت قیمت به نرخ روز پرداخت.</span><span lang="FA" style="font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"> </p><div><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all"> <hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_mewiu.zip/mewiu.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 11pt;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> - باریكلو، پیشین، ص65.</span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> </div> <div id="ftn2"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_mewiu.zip/mewiu.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 11pt;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> - مدنی، جلال الدین، حقوق مدنی، جلد سوم، چاپ اول، تهران،انتشارات پایدار،ص307</span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> </div> <div id="ftn3"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_mewiu.zip/mewiu.docx#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 11pt;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- عدل، مصطفی ، حقوق مدنی (منصورالسلطنه)، چاپ پنجم، انتشارات امیر كبیر، ص240</span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> </div> <div id="ftn4"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><a href="file:///C:/Users/mamad/AppData/Local/Temp/Temp1_mewiu.zip/mewiu.docx#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 11pt;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> - نائینی، میرزا محمدحسین، پیشین، ص 138.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;</span></p> </div> </div><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;">متن کامل در لینک زیر</p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><img class="alignnone size-full wp-image-70790" src="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-3.jpg" alt="پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی" width="160" height="160" data-mce-src="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-3.jpg" style="height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br data-mce-bogus="1"></p><h1 class="post-title entry-title" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif;"><a title="لینک دائم: پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی" href="http://arshadha.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1/" rel="bookmark" data-mce-href="http://arshadha.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1/">پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی</a></h1></div> text/html 2016-08-09T12:24:33+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان -دانلود پایان نامه ارشد رشته هنر - گرافیک http://filedown.mihanblog.com/post/379 <header class="entry-content-header"><h1 class="post-title entry-title" itemprop="headline"> <a href="http://arshadha.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%da%af%d8%b1/" rel="bookmark" title="لینک دائم: دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان">دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان <span class="post-format-icon minor-meta"></span> </a></h1><span class="post-meta-infos"><span class="blog-categories minor-meta">در <a href="http://arshadha.ir/category/%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87/%d9%87%d9%86%d8%b1/" rel="tag">هنر</a> </span><span class="text-sep text-sep-cat">/</span></span></header><form action="http://arshadha.ir/?checkout=64" method="post" name="frm_jahanpay64"><h2 style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر<br> </span></h2><h2><span style="color: #008000;">گرایش : ارتباط تصویری<br> </span></h2><h2><span style="color: #993366;">عنوان :&nbsp;بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان</span></h2></form><p><span id="more-53375"></span></p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دانشگاه تربیت مدرس</span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دانشکده هنر</span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری</span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان</span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پروژه عملی:</span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">طراحی تبلیغاتی در زمینه معرفی برخی از جاذبه های گردشگری شهر همدان</span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پاییز 83</span></h2><p><span style="color: #000080;">برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود</span></p><p>(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)</p><p><span style="color: #800000;">تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :</span></p><p><span style="color: #800000;">(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)</span></p><p>چکیده</p><p>ایران به لحاظ جاذبه های گردشگری، از جمله کشورهایی است که می تواند بر پایه ی صنعت توریسم و جذب گردشگران- به لحاظ فرهنگی و اقتصادی- به بهره وری بالایی برسد. اما بنا بر دلایل متعددی کشور ما در این زمینه دارای عملکرد ضعیفی بوده و نتوانسته چنانکه شایسته است به موفقیت دست پیدا کند. از این رو تحقیق و مطالعه در این زمینه ارزشمند می نماید. از جمله شهرهای تاریخی کشور شهر همدان است که دارای جاذبه های گردشگری متعددی می باشد. از آنجا که یکی از شیوه های قدرتمند کردن صنعت توریسم کشور، خلق آثار تبلیغاتی قوی در این زمینه، بر مبنای اصول گرافیکی است، این مقاله به معرفی و بیان این مقوله اختصاص دارد که؛ تبلیغات باید بر پایه و اصول علوم ازتباطات تصویری (گرافیک) انجام پذیرد، تا بتوان در این زمینه به نتیجه ی مطلوب دست یافت. به عبارت دیگر؛ بیان عملکردهای گرافیکی در طراحی آثار تبلیغاتی، به منظور معرفی، شناسایی و دسترسی آسان به جاذبه های گردشگری، به توانمند کردن صنعت توریسم کشور منجر می شود. همدان به لحاظ جاذبه های توریستی از جنله شهرهای مستعد ایران است. بر این مبنا در این پایان نامه اشاره ای کوتاه به برخی از این جاذبه ها میشود.</p><p>واژگان کلیدی: تبلیغات، گرافیک، توریسم، جاذبه های گردشگری، همدان.</p><p><a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_007.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53376" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_007-207x300.png" alt="sdf268_007" height="300" width="207"></a> <a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_009.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53377" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_009-206x300.png" alt="sdf268_009" height="300" width="206"></a> <a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_010.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53378" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_010-206x300.png" alt="sdf268_010" height="300" width="206"></a> <a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_011.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53379" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_011-206x300.png" alt="sdf268_011" height="300" width="206"></a> <a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_012.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53380" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_012-206x300.png" alt="sdf268_012" height="300" width="206"></a> <a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_013.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53381" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_013-206x300.png" alt="sdf268_013" height="300" width="206"></a> <a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_014.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53382" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_014-206x300.png" alt="sdf268_014" height="300" width="206"></a></p><p><span style="color: #000000;">تعداد صفحه : 151</span></p><p><span style="color: #000000;">قیمت : 17300تومان</span></p> text/html 2016-08-09T12:24:32+01:00 filedown.mihanblog.com مدیر سایت بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان -دانلود پایان نامه ارشد: http://filedown.mihanblog.com/post/378 <br><form action="http://arshadha.ir/?checkout=64" method="post" name="frm_jahanpay64"><h2><span style="color: #993366;">عنوان :&nbsp;بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان</span></h2></form><p><span id="more-53375"></span></p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دانشگاه تربیت مدرس</span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دانشکده هنر</span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری</span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان</span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پروژه عملی:</span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">طراحی تبلیغاتی در زمینه معرفی برخی از جاذبه های گردشگری شهر همدان</span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پاییز 83</span></h2><p><span style="color: #000080;">برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود</span></p><p>(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)</p><p><span style="color: #800000;">تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :</span></p><p><span style="color: #800000;">(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)</span></p><p>چکیده</p><p>ایران به لحاظ جاذبه های گردشگری، از جمله کشورهایی است که می تواند بر پایه ی صنعت توریسم و جذب گردشگران- به لحاظ فرهنگی و اقتصادی- به بهره وری بالایی برسد. اما بنا بر دلایل متعددی کشور ما در این زمینه دارای عملکرد ضعیفی بوده و نتوانسته چنانکه شایسته است به موفقیت دست پیدا کند. از این رو تحقیق و مطالعه در این زمینه ارزشمند می نماید. از جمله شهرهای تاریخی کشور شهر همدان است که دارای جاذبه های گردشگری متعددی می باشد. از آنجا که یکی از شیوه های قدرتمند کردن صنعت توریسم کشور، خلق آثار تبلیغاتی قوی در این زمینه، بر مبنای اصول گرافیکی است، این مقاله به معرفی و بیان این مقوله اختصاص دارد که؛ تبلیغات باید بر پایه و اصول علوم ازتباطات تصویری (گرافیک) انجام پذیرد، تا بتوان در این زمینه به نتیجه ی مطلوب دست یافت. به عبارت دیگر؛ بیان عملکردهای گرافیکی در طراحی آثار تبلیغاتی، به منظور معرفی، شناسایی و دسترسی آسان به جاذبه های گردشگری، به توانمند کردن صنعت توریسم کشور منجر می شود. همدان به لحاظ جاذبه های توریستی از جنله شهرهای مستعد ایران است. بر این مبنا در این پایان نامه اشاره ای کوتاه به برخی از این جاذبه ها میشود.</p><p>واژگان کلیدی: تبلیغات، گرافیک، توریسم، جاذبه های گردشگری، همدان.</p><p><a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_007.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53376" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_007-207x300.png" alt="sdf268_007" height="300" width="207"></a> <a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_009.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53377" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_009-206x300.png" alt="sdf268_009" height="300" width="206"></a> <a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_010.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53378" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_010-206x300.png" alt="sdf268_010" height="300" width="206"></a> <a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_011.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53379" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_011-206x300.png" alt="sdf268_011" height="300" width="206"></a> <a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_012.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53380" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_012-206x300.png" alt="sdf268_012" height="300" width="206"></a> <a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_013.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53381" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_013-206x300.png" alt="sdf268_013" height="300" width="206"></a> <a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_014.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-53382" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/sdf268_014-206x300.png" alt="sdf268_014" height="300" width="206"></a></p><p><span style="color: #000000;">تعداد صفحه : 151</span></p><p><span style="color: #000000;">قیمت : 17300تومان</span></p>