تبلیغات
دانلود فایل های کارشناسی ارشد - پایان نامه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی - رفتارهای مثبت در داخل سازمان

امروز:

پایان نامه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی - رفتارهای مثبت در داخل سازمان

-الف)اعتماد

یکی از مبانی اصلی اقدامات مدیریتی در عصر حاضر، ایجاد اعتماد میان کارکنان و مدیران بوده و یکی از گام های مهم حرکت به سوی شکل دهی این رفتار، ایجاد اعتماد است. کرکر[1] معتقد است که مراودات قانونمند میان کارکنان و مدیران باعث ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد میان آن ها شده که به تبع آن، انسجام ایجاد می شود این امر تعاملات مثبت آتی را تضمین می کند. جنبه هایی از رفتار مدیریتی که موجب ایجاد اعتماد می شود عبارتند از: ثبات، تسیم و تفویض کنترل، ارتباطات و داشتن ملاحظات و توجهات ویژه البته به منظور عملیاتی نمودن مفهوم شهروند مداری در سازمان، حوزه های دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرند که در ادامه ارائه می شوند.

 

 

 

ب) مشروعیت

مشروعیت جزء اساسی و جدانشدنی سازمان های امروزی است. به اعتقاد اتزیونی،[2]مادامی که اعمال قدرت جنبه مشروع به خود بگیرد، تقاضاهای مدیران اجابت می شود. یکی از صاحب نظران به نام حک شر[3] مفهومی به نام مشروعیت شورایی را ارائه نموده که بیانگر شکلی از مدیریت است که در برگیرنده خواسته های تمامی اعضای سازمان بوده و محدود به قوانین بروکراتیک و اوامر مدیریتی نمی شود.

ج) تقابل

مفهوم تقابل در برگیرنده موضوع هایی است که منجر به ایجاد حقوق خاص و امتیازات ویژه  برای کارکنان می شود. به اعتقاد فاکس[4] تقابل، ساز و کار مهمی است که موجب افزایش تعهد و تعلق در محیط کار شده و باعث بروز رفتارهایی می شود که از فرهنگ سازمانی بهره ور و حقوق کارکنان حمایت می کند. نتیجه اعمال چنین رویکردی در سازمان تلاش های فیزیکی و ذهنی بیشتر از سوی کارکنان و در نتیجه برخورداری کارکنان از مزایای آموزش امنیت شغلی و حقوق سازمانی می باشد.

د) عدالت سازمانی

مبانی نظری مختلفی به تکرار به این موضوع اشاره دارند که عدالت سازمانی، یکی از مهمترین مقدمه های نیل به رفتار شهروندی سازمانی است. سلزنیک[5] اولین کسی بود که مفهوم عدالت اجتماعی را به عنوان مبنای ایجاد جوامع صنعتی مدرن مورد مطالعه قرار داد.منظور وی از این مفهوم، داشتن رفتار برابر با همه افراد و ایجاد فرصت برای توسعه توانمندی های فردی بود(ستایشگر و قدسی،7:1387).

2-3-3- انواع رفتار شهروندی در سازمان

یکی از محققان معتقد است رفتار شهروندی به سه نوع مختلف خود را نشان می دهند که شامل اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی می شود که به اختصار توضیح داده می شود.

1.اطاعت سازمانی:

این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده اند.

شاخص های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیت ها با توجه به منابع سازمانی است. (Nabatchi.Bingham,David,2007:156)

2.وفاداری سازمانی:

 این وفاداری به سازمان، از وفاداری به خود سایر افراد و بخش های سازمانی متفاوت است؛ و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.

3.مشارکت سازمانی:

مشاركت فعالانه و دلسوزانه در اداره امور سازمان و پذیرفتن دیدگاههای مخالف. این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می یابد .(Bienstock, 2003: 361) این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان معنی پیدا می کند به حضور در جلسات، به اشتراك گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان(Adams JS ,1963:168)

مشاركت فعالانه و دلسوزانه در اداره امور سازمان و پذیرفتن دیدگاههای مخالف. این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می یابد كه از آن جمله می توان به حضور در جلسات، به اشتراك گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره كرد

2-4- دو رویكرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی

مرور ادبیات دو رویكرد اصلی را در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص می كند:

1.رفتارهایی در نقش و فرانقش:

محققان اولیه رفتار شهروندی سازمانی را جدای از عملكرد داخل نقش تعریف و تاكید كردند كه رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان رفتار فرا نقشی مورد توجه قرار گیرد. ماریسون[6](1994) واژه«گسترة شغلی درك شده» را برای تمایز  بین این دو دسته از رفتارهای"در نقش" و "فرا نقش"بكار برد و بیان كرد: "هر چه كارمند دامنه شغل را گسترده تر درك نماید، فعالیت های بیشتری را به عنوان فعالیت های " در نقش" تعریف می كند. این فرض بر این نكته تاكید دارد كه یك عامل تعیین كننده مهم برای این كه یك فعالیت رفتار شهروندی سازمانی خوانده شود این است كه كاركنان به چه گستردگی مسئولیت های شغل شان را تعریف كنند. این استدلال كاربرد تئوریكی مهمی در پی دارد و آن این كه آنچه دیگران به عنوان رفتار شهروندی سازمانی تعریف می كنند، منعكس كننده درك كاركنان از گستردگی مسئولیت های كاریشان می باشد. این توصیه در مطالعات دیگر مورد تائید قرار گرفت، چرا كه نشان داده شد مرز رفتار "در نقش" و "فرا نقش" و رفتار به خوبی تعریف نشده است و از كارمندی به كارمند دیگر یا از كاركنان به سرپرستان تغییر می كند و به این خاطر این رویكرد با آنچه محققین نوعاً به عنوان رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی می كنند در تناقض است، هر چند كه گروهی از محققان سعی كردند با بیان تفاوت های میان رفتار" در نقش" یا "درون نقش" و رفتار"فرانقش" از یک سو و مفهوم سازی رفتار شهروندی سازمانی از سوی دیگر میان آن ها ارتباط برقرار کنند. به عنوان مثال از نظر ارگان(1988) یک تفاوت اساسی میان این دو نوع فعالیت این است که ایا این رفتارها پاداش داده می شود و یا در صورت عدم مشاهده رفتار، محرومیت هایی اعمال می گردد یا خیر، چرا که رفتار شهروندی سازمانی و فعالیت های مرتبط با آن بایستی مستقل از پاداش های رسمی درک شوند، چون رفتار شهروندی سازمانی رفتاریست که از نظر سازمانی پاداش داده نمی شود.

2.تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان:

 رویكرد دیگر، رفتار شهروندی سازمانی را جدا از عملكرد كاری مورد توجه قرار می دهد. اتخاذ چنین رویكردی مشكل تمایز میان عملكردهای نقش و فرانقش را مرتفع می سازد. در این رویكرد رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان یك مفهوم كلی شامل تمام رفتارهای مثبت و سازنده افراد در داخل سازمان همراه با مشاركت كامل و مسئوولانه در نظر گرفته شود (قلی پور و حسنی کاخکی،120:1386).

در تحقیقات گذشته محققان و پژوهشگران سازمانی چندین فرضیه اصلی را حداقل از سه روش مورد پرسش قرار می دادند:

1. برخی از محققان این مسئله را مطرح كردند كه رفتارهای شهروندی سازمانی ممكن است از انگیزه های خدمت به خود ناشی شوند؛ برای مثال تحقیقات پودساكوف، مك كینزی و هوی(1993) به این مطلب اذعان دارند که برخی از کارکنان به این علت که چهره خوبی از خود نشان دهند در محیط کار دست به رفتارهای شهروندی سازمانی می زنند.

2. محققان برخی اوقات این ایده را مورد پرسش قرار می دهند که رفتارهای شهروندی سازمانی عملکرد سازمانی را  تسهیل می کند. مخصوصا ون داین و همکارانش (1995) به این مطلب اشاره دارد که «اگرچه ارگان(1990) مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان عاملی مثبت در درونداد و پیامد معرفی می کند، ممکن است کارهای مثبت رفتارهای برون نقشی دارای پیامدهای منفی باشد».

3.به عنوان آخرین دسته از مطالعات رفتار شهروندی سازمانی این موضوع مطرح است كه كاركرد منفی رفتار شهروندی سازمانی مسئله ای پذیرفتنی است. برای مثال ارگان و ون داین[7](1995) بیان می کنند که افرادی که در سطح بسیار بالایی از رفتار شهروندی درگیر هستند، ممکن است فشار زیادی بر  آن ها وارد شود(Bolino et al,2004:240)

2-4-1- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی

"بولینو" و "تورنلی" اعتقاد دارند که رفتارهای شهروندی به طور کلی دارای دو حالت عمومی هستند: آنان به طور مستقیم قابل تقویت نیستند و همچنین آن ها ناشی از تلاش های ویژه و فوق العاده هستند که سازمان ها برای دستیابی به موفقیت، ار کارکنانشان انتظار دارند(Bolino,M,& o Turnely,W,2003:61).

بر این مبنا عناصر کلیدی تعریف[8] OCB عبارت اند از:

1. گونه ای از رفتارها که از آن چیزی که به طور رسمی توسط سازمان تعریف می شود فراتر می رود.

2. یک گونه از رفتارهای غیر مشخص.

3. رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمی شود و به وسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمی شود.

4.   رفتارهایی که برای عملکرد، اثر بخشی پاداش نمی شود و به وسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمی شود.

5.   رفتارهایی که برای عملکرد، اثر بخشی و موفقیت عملیات سازمان مهمند.(Castro,Armario & Ruiz,2004:410)[1] Ker ker

[2] Etzioni

[3] Haksher

[4] Fax

[5] Selznik

[6] Marrison.I.W

[7] Van Dyne

[8] OCB=(ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR)
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی


نوشته شده در : یکشنبه 27 تیر 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

Cialis 20 mg
دوشنبه 28 اسفند 1396 04:18 ق.ظ

Many thanks. Terrific information!
cialis efficacit effetti del cialis cialis dosage prices on cialis 10 mg cialis rezeptfrei buying cialis overnight cialis canada acquisto online cialis cialis for sale south africa buy cialis online
Barbra
جمعه 17 آذر 1396 01:33 ب.ظ
Hello, the whole thing is going fine here and ofcourse every one is sharing facts, that's
truly good, keep up writing.
http://heidyprzekop.hatenablog.com
شنبه 14 مرداد 1396 10:41 ق.ظ
Hey! This post couldn't be written any better! Reading through this post
reminds me of my previous room mate! He always kept
chatting about this. I will forward this page to him.

Pretty sure he will have a good read. Many thanks for
sharing!
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 06:04 ب.ظ
I do not even know how I ended up right here, but I thought this publish was once great.
I do not recognize who you might be however certainly you are going to a famous blogger when you aren't already.
Cheers!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:11 ق.ظ
Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
you made running a blog look easy. The total glance of your web site is wonderful,
as well as the content material!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر