تبلیغات
دانلود فایل های کارشناسی ارشد - پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

امروز:

پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

  • چکیده

خلاصه: این تحقیق در جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان در سازمان می پردازد .به منظور انجام تحقیق ابتدا به مطالعه مبانی نظری تحقیق پرداخته شد. از این رو بسیاری از منابع در اختیار اعم از فارسی و لاتین و همچنین تحقیقات قبلی که در این زمینه صورت گرفته بود مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . در این راستا یکسری مصاحبه های اکتشافی با برخی از کارشناسان سازمان به عمل آمد.در مرحله بعد پس از جمع بندی مطالب نسبت به تدوین فرضیات تحقیق اقدام شد. در مرحله بعد مبانی نظری تحقیق گردآوری شد که در ادامه به مدل تحلیلی تحقیق رسیدیم. در ادامه روند تحقیق پرسشنامه به عنوان کاراترین ابزار گردآوری اطلاعات تعیین شد. محقق به منظور طراحی پرسشنامه روا و پایا انجام مطالعات بیشتر در مبانی نظری و نظر سنجی های کارشناسانه را سرلوحه خود قرار داد.بر این اساس و با توجه به شاخصهای موجود ،پرسشنامه ای مشتمل بر 20 سؤال طراحی شد و پس از بررسی و رفع نواقص آن به تأیید اساتید محترم راهنما و مشاور رسید و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت .در مرحله بعد به منظور سنجش پایایی پرسشنامه تعداد 20 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع شد و پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل آن پایایی پرسشنامه با ضریب 8/80 درصد مورد تأیید قرار گرفت .در ادامه نیز پرسشنامه ها در بین نمونه آماری که بالغ بر 120 نفر بودند توزیع و سپس جمع آوری شد و جهت تجزیه تحلیل اقدام گردید .به این ترتیب فعالیت میدانی تحقیق با توزیع پرسشنامه در جامعه آماری شروع و با جمع آوری آنها خاتمه یافت.در نهایت به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون کای دو تک متغیره و آزمون دو جمله ای  با کمک نرم افزار spss استفاده شده است و برای رتبه بندی ابعاد از آزمون فریدمن استفاده شده است .نتایج حاصل از تجزیه تحلیل اطلاعات کلی حاکی از تأیید فرضیات پژوهش حاضر می باشد.

روشهای اجرا:  در این پژوهش از نظر تحقیق، یعنی از لحاظ نحوه گردآوری   داده ها، روش تحقیق ما روش تحقیق توصیفی می باشد. در بین انواع مختلف روشهای تحقیق توصیفی نیز این تحقیق از نوع پیمایشی است. در تحقیق حاضر از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی جهت گرد آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق استفاده گردید.در این تحقیق محقق با پرسشنامه بسته که برای اندازه گیری آن از طیف لیکرت استفاده شده داده های مورد نیاز را گردآوری کرد . به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون کای دو تک متغیره و آزمون دو جمله ای  با کمک نرم افزار spss استفاده گردید

اهداف: هدف اصلی تحقیق حاضر برسی تاثیر فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد.

از دیگر اهداف این پژوهش عبارتست از اولویت بندی میزان این تاثیر بر اساس فرضیات تحقیق و نیز ارائه پیشنهاداتی در خصوص استفاده و بکارگیری مؤثر فناوری اطلاعات در توانمندسازی هر چه بیشتر کارکنان می باشد

نتایج بدست آمده: با توجه به تایید کلیه فروض می توان بیان کرد که فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان شرکت راه آهن ج.ا.ا تاثیر معنا دار  دارد.به عبارت دیگر نتایج تحلیلهای انجام شده حکایت از این امر دارد که توانمندسازی کارکنان متأثر از بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان مورد نظر می باشد

مقدمه

اطلاعات یکی از ارزشمندترین ورودیهای سازمان است. اطلاعات باارزش باعث افزایش اطمینان و ثبات منابع انسانی می شود و کمبود آنها سبب بی اطمینانی و بی ثباتی آنان در سازمان می گردد. امروزه اطلاعات در سازمانها از طریق فناوری اطلاعات جمع آوری ، پردازش و نگهداری می شود.همر،چمپی (1378)

 از آنجایی که عملکرد موفقیت آمیز سازمانها در گرو وظایف مدیریتی یعنی برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل است و انجام اینگونه وظایف نیز در گرو اطلاع رسانی مدیریت است از این رو پیشرفت سازمانها بدون  برخورداری از ابزارهای اطلاع رسانی و کسب مهارتهای لازم در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات و همچنین اطلاع رسانی به کارکنان و مدیران برای توانمند کردن آنها در کارهایشان امری غیر ممکن است. استونر و فریمن(1375). دانشمندان و نظریه پردازان مدیریت بر این موضوع توافق دارند که کاربرد صحیح و مناسب فناوری  اطلاعات موجب افزایش اثربخشی کارکنان و مدیریت در سازمان می شود در نتیجه سبب شفافتر شدن مسئولیت و پاسخگو کردن کارکنان و مدیران برای تسهیل ارائه خدمات بهتر می شود. تغییر و تحولات بنیادینی که در ماهیت و بکارگیری فناوری اطلاعات در برخی از کشورهای جهان در حال شکل گیری است باعث تغییر نگرش و افزایش توان و مهارتهای شغلی آنان شده است .از سوی دیگر ، توانمند سازی نیروی انسانی یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می باشد که منجر به بالندگی نیروی انسانی در سازمان می شود .توانمند سازی یک حرکت دائمی است و اهمیت آن همواره رو به افزایش است چرا که اساس توسعه در کسب و کار امروز ، همگام بودن با تغییرات اجتماعی ، دستاوردهای تکنولوژی و تقاضای محیط رقابتی می باشد . سازمانها نیازمند افرادی هستند که بتوانند بهترین استفاده از تکنولوژی پیشرفته را ارائه دهند و نوآوریها را بیابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند.  محرکهای محیطی متعددی وجود دارند که  سازمانها را به توانمندسازی کارکنانشان ترغیب کرده اند .در این میان از جمله مهمترین این محرکها اثرات فناوری اطلاعات در محیطهای کاری می باشد چرا که رشد سریع فناوری ، تمامی جوانب سازمانها را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است .تغییرات سریع فناوری باعث تغییر ماهیت کارها شده و رایانه ها و رباتها و دستگاههای خودکار جایگزین مشاغل روتین شده اند . این ابزار تغییرات شدیدی در نوع  مهارتها مورد نیاز افراد و اعضای سازمان ایجاد کرده اندرابینز(1374). بدیهی است برای رویارویی با چنین چالشی کارکنان باید توانمند شوند یعنی در تمامی جهات رشد کنند.

1-1)بیان مسئله

چالشهای محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری اطلاعات ، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف پذیری ، سازمانها را به جستجوی راهی برای تداوم خود وادار کرده است .در این میان بسیاری از سازمانها راه حل را اجرای برنامه های توانمند سازی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای این برنامه ها ضمن اصلاح متغیرهای مؤثر بر احساس افراد از توانمندسازی فرد ، بر موانع درونی و بیرونی غلبه کرده و زمینه لازم را برای پرورش کارکنان به وجود آورند .توانمند سازی کارکنان پی آمدهای نگرشی و رفتاری خاص را برای سازمانها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجی می افزاید . توانمند سازی راهبردی مهم برای توسعه سازمانهای مختلف برای تطابق با تغییرات خارجی و یکی از مسائل اصلی سازمانهاست . در عصر حاضر توانمندسازی به عنوان ابزاری شناخته شده که مدیران به وسیله آن قادر خواهند بود سازمانهای امروزی را که دارای ویژگیهایی چون تنوع شبکه های نفوذ ،رشد ،اتکا به ساختارهای افقی و شبکه ای ،حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران ،کاهش تعلقات سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات می باشد به طور کارامد اداره کنند بالو و ترکمن[1](2004).

مفهوم توانمندسازی در سالهای اخیر مورد توجه همه دست اندرکاران امور سازمانها قرار گرفته و آن را در بخشهای عمومی و خصوصی بکار گرفته اند. به نظر راپیلی توانمندسازی یک مفهوم ،یک فلسفه ،یک مجموعه از سلوک رفتاری و یک برنامه سازمانی است . مفهوم توانمند سازی عبارتست از سلوک رفتاری به معنای سهیم نمودن گروههای خود گردان و افراد در تعیین سرنوشت حرفه ای خود.توانمندسازی به عنوان یک برنامه سازمانی به کل نیروی کار فرصت بیشتری برای آزادی ،بهبود مهارتها ، دانش و غنی تر کردن پتانسیل شان در جهت خیر و صلاح خود و سازمانشان اعطا می کند.بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که سازمانها قادرند بهره وری را از طریق فرآیند توانمندسازی کارکنانشان ارتقا بخشند.توانمند سازی برای افراد مختلف معانی متفاوتی را تداعی می نماید و چند دهه از کاربرد آن می گذرد اما آنچه جدید است نقشی است که فناوری اطلاعات در امکان پذیر ساختن توانمندسازی منسجم و جامع ایفا می نماید توربان[2](2000).

توانمندسازی بدین معنی است که برای افراد آزادی و اطلاعات لازم را فراهم آوریم تا آنان آنچه را که خود می خواهند به گونه ای موفقیت آمیز انجام دهند به جای اینکه آنان را وادار کنیم که آنچه را ما می خواهیم انجام دهند .بنابراین روال بر این اعتقاد است که کارکنان با اطلاعات توانمند می شوند .هر چقدر اطلاعات در اختیار کارکنان قرار گیرد به همان نسبت بر میزان توانمندیشان افزوده می شود .توانمند سازی حاصل نخواهد شد مگر در پرتو تعهد مدیران به آموزش و تبادل اطلاعات با کارکنانی که تا به امروز توجهی به آنها نداشتند . دسترسی به اطلاعات این امکان را برای افراد سازمان به وجود می آورد که کل سازمان را ببینند و از نقش خود در عملیات سازمان آگاه گردند.

در خصوص اطلاعات و اهمیت آن مسائلی بیان شد در ادامه نیز باید اظهار داشت که مدت زمان زیادی بود که سازمانها بر اساس نظریه تاریکخانه مدیریت عمل می کردند .بر اساس این نظریه ،مدیران باید کارکنانشان را در تاریکی نگه داشته و آنها را با اطلاعات بی اهمیت تغذیه کنند .اما امروزه ارتباط بین دسترسی به اطلاعات و توانمندسازی در تحقیقات دانشگاهی و نیز در عمل به اثبات رسیده است .به اعتقاد “وییک”[3] دسترسی به اطلاعات فهم افراد را از مشکلات پیچیده افزایش خواهد داد . “نوناک”[4] نیز بر این باور بود که تبادل اطلاعات جزء مهم در استقلال عمل افراد به شمار می آید .البته باید اطلاعاتی در اختیار افراد قرار گیرد که منجر به افزایش کاراییشان گردد نه اطلاعاتی که سردرگمی آنها را در پی خواهد داشت.

توانمندسازی کارکنان مستلزم تضمین دسترسی آنها بر فرآیند تصمیم گیری است که تاکنون به آنها دسترسی نداشته اند.برنامه های توانمندسازی می تواند به کارکنان استقلال عمل بخشیده ، برای آنان تنوع و چالش را به ارمغان آورده ، کنترل را سهل تر نموده ،فرصت ابتکار عملهای فردی را افزایش داده ،نسبت به اهداف گروهی تعلق ایجاد کرده و منجر به ایجاد مهم بودن و وجود داشتن در آنها می گردد. منظور از توانمندسازی اعطاء قدرت تصمیم گیری و تفویض اختیار است .اساس تصمیم گیری کارکنان در خصوص عملکرد سازمان ،اعطای این حق از سوی مدیران و تفویض اختیار از سوی آنان است .به عبارتی اگر قرار است که زیردستان در تصمیم گیری خود در خصوص عملکرد سازمان موفق باشند باید به اندازه لازم برای انجام دادن وظایف واگذار شده اختیار داشته باشند .تفویض اختیار می تواند برای نشان دادن اعتماد و اطمینان به فردی که کار را می پذیرد بکار رود.در حقیقت توانمندسازی نوعی از ترتیبات سازمانی است که سبب افزایش استقلال و قدرت تصمیم گیری و مسئولیت تصمیم گیری کارکنان می گردد اندرو و اسکوسی[5](2003).

در مبحث توانمندسازی کارکنان تفویض مسئولیتها امری بدیهی است ولی این امراز طریق مهارت و دانش است .به یقین توانمندسازی در سازمانها تنها در دادن حق رأی خلاصه نمی شود بلکه هدف اصلی توانمندسازی تقویت عملکرد سازمان از طریق استفاده کاملتر از دانش ،مهارت ،تجربه و خرد کارکنان سازمان می باشدکینلا(1383).در حقیقت توانمندسازی به عنوان یک برنامه سازمانی ،اجازه دادن به نیروی کار برای آزاد کردن ،توسعه دادن و بکارگیری مهارتها ،تجربیات ،ادراک و دانایی های بالقوه خود در جهت عملکرد سازمان می باشد توربان[6](2000).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


نوشته شده در : یکشنبه 13 تیر 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

buy cialis online safely
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:40 ب.ظ

With thanks. Ample forum posts!

cialis canadian drugs cialis generico postepay generico cialis mexico cialis price thailand cialis patentablauf in deutschland link for you cialis price acquistare cialis internet usa cialis online usa cialis online where cheapest cialis
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:08 ق.ظ

Terrific posts. Kudos.
online cialis il cialis quanto costa cialis alternative tesco price cialis ou acheter du cialis pas cher buy cialis online nz cialis generika in deutschland kaufen cialis baratos compran uk cialis 30 day sample cialis daily new zealand
buy cialis online best price
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:28 ق.ظ

Whoa loads of beneficial advice!
cialis venta a domicilio cialis soft tabs for sale cialis dose 30mg dose size of cialis online prescriptions cialis cialis vs viagra effetti del cialis tarif cialis france where to buy cialis in ontario canada discount drugs cialis
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 09:56 ب.ظ

Thank you. Numerous information!

cialis kaufen bankberweisung canadian cialis cialis super acti canada discount drugs cialis are there generic cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis great britain buy cialis cialis 30 day trial coupon if a woman takes a mans cialis
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 11:05 ق.ظ

You actually revealed that very well!
cialis sicuro in linea cialis 5 mg para diabeticos cialis from canada cialis online napol cialis arginine interactio cialis generico postepay venta de cialis canada online prescriptions cialis we recommend cialis info cialis 05
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:31 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis flussig cialis herbs free generic cialis cialis generico postepay cialis super acti cialis coupons can i take cialis and ecstasy calis cialis diario compra cialis side effects
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 10:52 ب.ظ

Terrific postings. Kudos!
cialis alternative cialis savings card recommended site cialis kanada achat cialis en itali cialis online deutschland cialis kaufen viagra or cialis how much does a cialis cost comprar cialis navarr price cialis wal mart pharmacy
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:51 ق.ظ

Regards! Lots of advice!

cialis ahumada bulk cialis cialis taglich cialis generisches kanada cialis 20 mg can i take cialis and ecstasy get cheap cialis cialis 200 dollar savings card cialis generico cialis 5mg billiger
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 11:04 ب.ظ

Thanks a lot! An abundance of info!

chinese cialis 50 mg pastillas cialis y alcoho best generic drugs cialis tadalafil where cheapest cialis look here cialis order on line safe site to buy cialis online sialis prix cialis once a da buy cialis online cheapest
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 09:47 ق.ظ

Whoa all kinds of awesome information.
cialis patentablauf in deutschland cialis generic availability generic cialis levitra walgreens price for cialis cialis 30 day trial coupon the best site cialis tablets cialis alternative cialis for daily use we like it safe cheap cialis cialis 20mg
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 10:29 ب.ظ

Regards! Numerous facts!

cialis manufacturer coupon fast cialis online generic cialis at the pharmacy cialis generika in deutschland kaufen cialis flussig acheter du cialis a geneve cialis 20mg click now cialis from canada cialis 5mg prix cialis without a doctor's prescription
buy cialis online safely
جمعه 9 آذر 1397 10:33 ق.ظ

Truly many of helpful knowledge.
wow cialis 20 cialis 10mg prix pharmaci online cialis cialis therapie american pharmacy cialis cialis 5 mg effetti collateral tadalafil female cialis no prescription cialis online the best choice cialis woman
cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:29 ب.ظ

You stated it really well!
cialis 5mg prix discount cialis cialis preise schweiz generic cialis tadalafil cialis in sconto how does cialis work cialis sicuro in linea cialis rckenschmerzen purchase once a day cialis look here cialis order on line
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:10 ب.ظ

Thanks! I value this.
viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg effetti collateral non 5 mg cialis generici cialis 20 mg cut in half i recommend cialis generico cialis patent expiration click here cialis daily uk cialis tablets best generic drugs cialis cialis with 2 days delivery
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:34 ب.ظ

Terrific information. Thanks a lot!
cialis usa cost generic cialis levitra 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis purchasing achat cialis en europe deutschland cialis online cialis lowest price best generic drugs cialis we use it cialis online store cialis rckenschmerzen
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:28 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
5 mg cialis coupon printable cialis generico en mexico only now cialis 20 mg cialis 20 mg cut in half generic cialis review uk 5 mg cialis coupon printable cialis professional yohimbe safe site to buy cialis online cialis italia gratis order generic cialis online
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 07:13 ب.ظ

Very good info. Thanks a lot.
buy online cialis 5mg generic cialis at the pharmacy cialis lilly tadalafi purchase once a day cialis buy cialis online only best offers 100mg cialis cialis e hiv dosagem ideal cialis link for you cialis price cialis generico en mexico
online pharmacies in usa
یکشنبه 1 مهر 1397 04:26 ب.ظ

Thank you. Lots of data.

online pharmacies legitimate canadian pharcharmy online canadian online pharmacies legitimate canada medications information buy viagra now canada online pharmacy canada medication pharmacy cialis canadian pharmacy top rated canadian pharmacies online northwest pharmacies online
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:40 ق.ظ

You actually mentioned that fantastically.
cialis patent expiration prezzo cialis a buon mercato cialis prices cialis generic best generic drugs cialis cialis 200 dollar savings card cialis side effects cialis 30 day sample cialis 20 mg best price cialis 5 mg
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:45 ب.ظ

Many thanks, A good amount of tips.

import cialis cialis without a doctor's prescription venta cialis en espaa cialis for daily use cialis vs viagra cialis canada on line cialis for sale wow look it cialis mexico cialis taglich wow look it cialis mexico
viabiovit.com/kopen-viagra-no-prescription-verenigd-koninkrijk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:08 ق.ظ

Many thanks, Lots of advice!

how get viagra generic viagra uk pharmacy order viagra without prescription how to get viagra prescription online order viagra online uk order viagra online buy viagra 50mg get prescription for viagra where to buy cheap viagra order viagra usa
tadalafil no prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:35 ق.ظ

This is nicely put! .
cialis without a doctor's prescription cialis kamagra levitra generic cialis tadalafil cialis generico en mexico tadalafil 20 mg we recommend cheapest cialis cialis in sconto cialis without a doctor's prescription cialis 20 mg best price enter site natural cialis
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:08 ب.ظ

With thanks. Awesome stuff.
tadalafil 20 mg cialis y deporte miglior cialis generico cialis daily new zealand cialis taglich cialis for sale in europa cialis 50 mg soft tab american pharmacy cialis we recommend cialis best buy cialis generic tadalafil buy
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:04 ب.ظ

Seriously a good deal of good knowledge.
cialis tadalafil online if a woman takes a mans cialis cialis generika cialis 30 day trial coupon free generic cialis link for you cialis price cialis 20 mg cut in half cialis generico en mexico sublingual cialis online comprar cialis navarr
Low cost viagra 20mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:56 ق.ظ

With thanks. I enjoy it.
where yo buy viagra find viagra viagra to buy online how to get viagra with prescription viagra buy where can you buy viagra online safely order cheap viagra online can i buy viagra buy viagra cheap uk buy sildenafil generic
Online cialis
جمعه 17 فروردین 1397 10:36 ب.ظ

Many thanks, I value this.
cialis italia gratis link for you cialis price cialis 5 mg effetti collateral buy cialis uk no prescription cialis uk comprar cialis navarr cialis for sale in europa tadalafil generic cialis 10 doctissimo compare prices cialis uk
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 08:37 ب.ظ

Great data. Kudos.
cialis tablets cialis from canada click now buy cialis brand cialis rezeptfrei cialis 20 mg best price non 5 mg cialis generici cialis 10 doctissimo cialis lilly tadalafi cialis generico cialis 5 effetti collaterali
Buy generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:14 ق.ظ

Amazing quite a lot of amazing tips!
when can i take another cialis the best choice cialis woman enter site 20 mg cialis cost cialis super acti cialis prices cialis generico lilly buying cialis in colombia bulk cialis usa cialis online viagra cialis levitra
Franchesca
جمعه 17 آذر 1396 01:30 ب.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a
comment is added I get four emails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?
Thank you!
foot pain
دوشنبه 27 شهریور 1396 07:36 ق.ظ
I'm amazed, I must say. Rarely do I come across a
blog that's both educative and interesting, and without a doubt, you have
hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough people are speaking intelligently about.
Now i'm very happy I stumbled across this during
my hunt for something concerning this.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30