تبلیغات
دانلود فایل های کارشناسی ارشد - پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

امروز:

پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

چکیده

هدف این تحقیق” بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش” می باشد. فرهنگ کیفیت که زیر مجموعه ی فرهنگ سازمانی است، به بهبود مستمر سازمان کمک می کند. فرهنگ کیفیت در سطح دانشگاه، به عنوان مجموعه ای از باورها، نگرش ها، ارزش ها و هنجارها تعریف می شود که اعضای دانشگاه، مدیران و روسای دانشگاه در آن سهیم شده و فعالیت هایی در پیش می گیرند تا کیفیت مطلوب تضمین شود. از سوی دیگر، فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش، ارزشیابی دانش، ارایه ی دانش، توزیع دانش و کاربرد دانش است. مدیریت دانش یک رویکرد همه جانبه برای دستیابی به اهداف سازمان از طریق بهترین استفاده از دانش می باشد. به منظور استقرار یک سیستم سطح بالای آموزشی در دانشگاه که با رویکرد مدیریت دانش منطبق باشد، یک سیستم کیفیت گرا می بایست پیاده سازی شود. این تحقیق رابطه ی بین فرهنگ کیفیت و مدیریت دانش را بررسی می نماید. به این منظور یک فرضیه ی اصلی و سه فرضیه ی فرعی استخراج شده است. برای ارزیابی فرضیات فرعی یک پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی گردید. تعداد 100 پرسشنامه بین مدیران، معاونین و کارمندان دانشگاههای پیام نور استان مرکزی توزیع شد که از این میان، 96 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. آزمون فرضیات برای سه فرضیه ی فرعی انجام گرفت و پس از اثبات این سه فرضیه، نتیجه ی نهایی اثبات فرضیه ی اصلی بود.

واژگان کلیدی: فرهنگ کیفیت؛ مدیریت دانش؛ نوآوری؛ گرایش به تغییر؛ بهبود مستمر کیفیت

مقدمه

تغییرات و مخاطرات پیش روی در هزاره سوم آنچنان پرحجم، عمیق و فراگیر است که عمر اطلاعات و دانش انسانها را بسیار کوتاه کرده است.این بدان معناست که تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمانها دیگر کارگشا نیستند و باید به شیوه ی دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود تا بتوان کالا و خدمات را با حداقل هزینه و با کیفیت برتر با نیازهای مشتری تطبیق داد . مدیریت دانش یک تلاش سیستماتیک برای پویایی روند رو به رشد اطلاعات در جهت ارزش گذاری سازمان است (ملکی پور و همکاران،1392، 1).

آموزش عالی در یک ساختار نظا م مدار می تواند نقش کلیدی در انتقال دانش داشته باشد، آموزش عالی زمانی می تواند بر اساس نیاز ملی و در جهت گسترش فرهنگ و دانش مدیریت نوین استوار باشد که نظام مدیریتی با رویکرد مشتری محور و کیفیت گرا ایجاد شده باشد. مدیریت کیفیت فراگیر فرآیندی متمرکز بر مشتری است و بهبود دایمی خدمات و درک مشتری را می طلبد. در نگرش مدیریت کیفیت فراگیر، توجه اصلی به کیفیت است. کیفیتی از کار و فرآیندها. بنابراین مدیریت کیفیت فراگیر یا مدیریت نتیجه گرا- که تنها به نتیجه و تولید بیشتر توجه دارد در تقابل قرار می گیرد. به طور کلی اصول مهم حاکم بر این دیدگاه عبارت از تعهد مدیریت ارشد، مشتری گرایی، ارزشیابی و تصمیم گیری بر اساس واقعیات، مشارکت و همکاری، آموزش و بهبود مستمر می باشد (بهرامی و همکاران،1391، 559).

در این تحقیق قصد داریم تا به بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور بپردازیم.

1-1 بیان مسأله

دلایل عمده برای ورود مراکز آموزشی به عرصه ی کیفیت را می توان الزام اخلاقی، الزام حرفه ای، الزام رقابتی، الزام مسؤولیت پذیری و پاسخگویی برشمرد. این الزام های چهار گانه به کلیه ی مسؤولان آموزشی گوشزد می کند که مشتریان خدمات آموزشی  (دانشجویان، خانواده ها و جامعه)  لایق برخورداری از خدماتی با بهترین  کیفیت ممکن هستند.

بالدریج از جمله کسانی است که در این زمینه دستورالعمل ویژه ای برای دستیابی به کیفیت برتر در سازمان ها ارائه داده است. مدل بالدریج تنها به عنوان یک استاندارد مطرح نیست بلکه در حقیقت موجب یک رقابت فشرده در زمینه ی ارتقای کیفیت می شود، می توان از این مدل برای ارزیابی و اندازه گیری ارتقای کیفی دانشگاه ها نیز استفاده کرد. در ضمن می توان مولفه های مدل بالدریج میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر را در دانشگاه ها بررسی نمود.

این مدل داری چند معیار اساسی نظیر رهبری (موتور متحرکه و هدایت کننده ی تمام فعالیت های در مسیر تعالی سازمان است و در راستای ارز ش ها و عملکردهایی که از آن انتظار است، تلاش می کند)، برنامه ریزی استراتژیک  (از اجزای کلیدی در هر چهارچوب کیفیت می باشند و فراهم آورند ه ی محرک و موتور فرایند انتقال توسعه ی کیفیت می باشند)، تمرکز بر مشتری (از رسالت های اولیه ی یک مؤسسه، برآورده ساختن نیازها و خواسته های مشتریان می باشد)، اطلاعات و تحلیل آن (اطلاعات و تحلیل چگونگی اطمینان سازمان از دسترسی داده ها و اطلاعات برای کارکنان، تأمین کنندگان، شرکا و مشتریان را توصیف می نماید که برای کمک به تصمیم گیری مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد)، مدیریت منابع انسانی (سازمان دانش و توانمندی کارکنان خود را در تمامی سطوح سازمان اداره، توسعه و به کار می گیرد و این فعالیت ها را در جهت حمایت از خط مشی ها و راهبردها و اثربخشی عملیات فرایندها و توجه به کارکنان طر حریزی می کند)  و مدیریت فرایند (سازمان برای تبدیل خواسته ها و انتظارات مشتری به طراحی محصول یا خدمات، تولید و تحویل، دارای فرایند نظام مند نیز می باشد) است . امروزه رقابت بین سازمان ها هر روز فشرده تر شده و نرخ نوآوری رو به افزایش است.  رقابت بین سازمان ها باعث شده تا به منظور کاهش هزینه ها، نیروی انسانی را کاهش داده و کاهش نیروی انسانی، سازمان ها را بر آن داشته تا نسبت به صریح کردن دانش ضمنی موجود نزد کارکنان اقدام کنند. مدیریت دانش سازمانی یکی از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است.  اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها، دانش خود را اندازه گیری کرده و آن را به منزله ی سرمایه ی فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی سازمان ها در گزارش های خود منعکس می کنند .

مدیریت دانش، کسب دانش درست برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مکان مقتضی است؛ به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را از دانش ببرند. فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش، ارزشیابی دانش، ارایه ی دانش، توزیع دانش و کاربرد دانش است.  برای تبدیل دانش به یک کالای سرمایه ای، سازمان ها باید در جهت ایجاد تعادل میان فعالی تهای مدیریت دانش بکوشند، ولی موانع متعددی بر سر راه خلق و به کارگیری دانش در سازمان ها وجود دارد و وظیفه ی مدیریت دانش آن است که این موانع را شناسایی و در جهت رفع آ ن ها برآید.

سماوی و همکاران به منظور بهبود مستمر فرایند آموزش مدیریت کیفیت » در نظام آموزش عالی کشاورزی با کاربرد نشان دادند که میزان بهبود مستمر در فرایند آموزش « فراگیر در دانشگاه ها مطلوب نمی باشد.  بالاترین میزان بهبود مستمر مربوط به فرایند تدریس و پایین ترین آن نیز مربوط به فرایند یادگیری ارزیابی شده است . زمانی با مطالعه زیرساخت های استقرار مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیأت علمی، نشان داد که از نظر زیر ساخت های فنی و حرفه ای برای مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان هم اکنون مشکلی وجود ندارد، ولی از نظر مدیریتی و فرهنگ سازمانی جو مناسبی وجود ندارد.   رهنورد و خاوندکار در شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکد ه ها و مراکز آموزش عالی تهران نشان دادند که عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در این مؤسسات شامل توسعه ی منابع انسانی، جهت گیری استراتژیک دانایی محور، زیر ساخت سیستم های اطلاعاتی، فرهنگ مشارکتی، الگوگیری، ارزیابی و انتقال دانش و درگیری افراد می باشند.

نتایج مطالعه ی مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات آموزش عالی مالزی نشان داد که بیشتر موسسات (5/85 درصد) در مالزی از نظر اندازه کوچک هستند، میانگین سن موسسات آموزش عالی 7/11 سال و نسبت به اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات 50 درصد است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


نوشته شده در : یکشنبه 13 تیر 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 03:34 ق.ظ

Incredible all kinds of amazing material!
bulk cialis cialis sale online generic cialis in vietnam enter site natural cialis cialis diario compra cialis sans ordonnance click now cialis from canada cialis generika in deutschland kaufen look here cialis cheap canada cialis cuantos mg hay
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:11 ق.ظ

Fantastic information. Thanks!
cialis 30 day sample cialis canada on line usa cialis online cialis pas cher paris ou trouver cialis sur le net prices for cialis 50mg how does cialis work cialis dosage amounts purchase once a day cialis cialis vs viagra
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:00 ب.ظ

Thanks a lot. A lot of material!

cialis for sale buy cialis online cheapest cialis online deutschland import cialis cialis farmacias guadalajara free generic cialis import cialis cialis generico lilly cialis bula cialis 50 mg soft tab
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 02:33 ب.ظ

You have made your point.
cialis 5mg india cialis 100mg cost cialis free trial ou trouver cialis sur le net prezzo di cialis in bulgaria cialis prices in england tadalafil 5mg the best site cialis tablets weblink price cialis cialis 5 mg schweiz
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:07 ق.ظ

Well expressed certainly! !
tadalafilo cialis tadalafil when will generic cialis be available dosagem ideal cialis india cialis 100mg cost cialis herbs where do you buy cialis what is cialis prices for cialis 50mg enter site very cheap cialis
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 02:03 ب.ظ

Really a good deal of beneficial info.
only best offers 100mg cialis 40 mg cialis what if i take only best offers cialis use costo in farmacia cialis cialis vs viagra cialis baratos compran uk buying brand cialis online order generic cialis online rezeptfrei cialis apotheke cialis generico lilly
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 02:49 ق.ظ

Useful data. Appreciate it.
cialis 10mg prix pharmaci price cialis wal mart pharmacy effetti del cialis effetti del cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne the best site cialis tablets cialis qualitat 5 mg cialis coupon printable callus ou acheter du cialis pas cher
buy cialis uk
یکشنبه 11 آذر 1397 02:07 ب.ظ

Many thanks! Ample info.

precios de cialis generico viagra vs cialis cialis usa cost price cialis per pill cialis rezeptfrei sterreich price cialis best cialis free trial cialis sicuro in linea tadalafil generic tesco price cialis
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 02:34 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
we like it cialis price cialis kamagra levitra cialis name brand cheap cialis online cialis wir preise cialis canadian drugs how much does a cialis cost purchase once a day cialis cost of cialis cvs achat cialis en suisse
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 02:15 ب.ظ

You suggested that superbly!
cialis 10mg prix pharmaci buy cialis online nz effetti del cialis cialis for sale in europa we choice cialis pfizer india cialis tadalafil fast cialis online acheter cialis kamagra price cialis per pill best generic drugs cialis
buy cialis us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 02:08 ق.ظ

Wow many of very good advice.
40 mg cialis what if i take cialis para que sirve best generic drugs cialis cialis generika prices for cialis 50mg cialis online napol cialis diario compra cialis 10 doctissimo cialis farmacias guadalajara cialis e hiv
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 02:48 ب.ظ

You actually suggested that very well.
cialis reviews the best site cialis tablets price cialis per pill cialis 5 mg effetti collateral cialis manufacturer coupon cialis generika in deutschland kaufen cialis para que sirve cialis e hiv generic cialis levitra sialis
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 03:02 ق.ظ

Thanks a lot! Terrific stuff!
cialis canada on line estudios de cialis genricos venta cialis en espaa we like it cialis price safe site to buy cialis online precios de cialis generico when can i take another cialis enter site very cheap cialis how do cialis pills work cialis lilly tadalafi
buy cialis online safely
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:43 ب.ظ

You actually reported this superbly.
cialis generisches kanada we like it safe cheap cialis cialis 20 mg cost cialis cost cialis 50 mg soft tab cialis sans ordonnance canada discount drugs cialis cialis 30 day sample 40 mg cialis what if i take cialis purchasing
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:39 ق.ظ

Position very well taken..
achat cialis en suisse cialis coupons buy cialis online viagra cialis levitra cialis for sale south africa wow look it cialis mexico look here cialis cheap canada cialis rckenschmerzen cialis 20 mg effectiveness low cost cialis 20mg
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:09 ب.ظ

Factor effectively considered.!
the best choice cialis woman cialis usa cost where do you buy cialis cialis prices cialis ahumada wow cialis tadalafil 100mg cialis generisches kanada cialis generico milano cialis generic availability fast cialis online
buy cialis medication
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:08 ق.ظ

Wow quite a lot of terrific info!
try it no rx cialis generic for cialis cialis flussig cialis venta a domicilio we like it cialis price cialis usa cost generic cialis pro buy cialis uk no prescription american pharmacy cialis cialis 10mg prix pharmaci
vardenafil
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:41 ب.ظ

Factor well used!!
buy levitra 10mg levitra without a doctor prescription buy levitra online levitra online levitra 10 mg kopen buy levitra cheap 20mg levitra levitra 20mg levitra prices vardenafil 20mg
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 10 مهر 1397 10:39 ق.ظ

This is nicely put! !
no prescription cialis cheap does cialis cause gout viagra vs cialis callus generic cialis tadalafil walgreens price for cialis cialis online nederland cialis side effects dangers i recommend cialis generico achat cialis en itali
buy generic cialis online
یکشنبه 8 مهر 1397 06:29 ق.ظ

You made your point.
cialis sicuro in linea cialis authentique suisse we like it cialis soft gel dose size of cialis cialis 5 mg buy pastillas cialis y alcoho cialis side effects cialis without a doctor's prescription cialis italia gratis the best site cialis tablets
www.office.com/setup
جمعه 6 مهر 1397 02:03 ب.ظ
I had a great information from this post
pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 08:14 ب.ظ

You said it adequately.!
canadian cialis online pharmacy canadian pharmaceuticals nafta canadian online pharmacy canadian pharmacy uk delivery canadian cialis top rated canadian pharmacies online canadian pharmacy cialis drugs for sale online online pharmacies tech school
eddrugsgeneric.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:29 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis 05 cialis et insomni we recommend cialis info cialis generico in farmacia cialis therapie cialis online deutschland cialis efficacit where to buy cialis in ontario how does cialis work cialis 20mg prix en pharmacie
http://viagrayosale.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:27 ب.ظ

Good stuff. Kudos.
low cost cialis 20mg cialis generico en mexico 5 mg cialis pharmacie en ligne price cialis wal mart pharmacy cialis bula cialis 20 mg effectiveness cialis vs viagra cialis super kamagra are there generic cialis cialis ahumada
http://cialisvipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:38 ق.ظ

Fantastic content. Regards.
if a woman takes a mans cialis viagra cialis levitra cialis patent expiration cialis venta a domicilio cialis diario compra cialis generico en mexico walgreens price for cialis we recommend cialis info best generic drugs cialis cialis efficacit
canada online pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:32 ب.ظ

Amazing material. Regards!
online pharmacies canadian prescriptions online northwest pharmacies mail order canadian pharmaceuticals nafta online pharmacies drugs for sale on internet online drug store canadian pharmaceuticals online how safe are canadian online pharmacies pharmacy canada best
http://buycialisonla.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:10 ق.ظ

You made your position pretty well..
best place to buy viagra cheap sildenafil uk online prescription for viagra viagra online rx cheap generic viagra online uk buy viagra online no rx buy generic viagra online without prescription buy viagra online ireland buy viagra cheaply cheap levitra
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:22 ب.ظ

Regards. I like this!
callus cialis 30 day trial coupon generic cialis purchase once a day cialis cialis australia org cialis 20 mg cost cialis rezeptfrei cialis pills cialis price in bangalore cialis 5 mg para diabeticos
eddrugsgeneric.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:25 ق.ظ

Very well spoken truly! .
cialis taglich cialis generico online wow look it cialis mexico cialis pills boards cialis 5mg generic cialis 20mg uk cialis super kamagra 5 mg cialis coupon printable cialis online cialis alternative
Buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:22 ق.ظ

Thanks! Ample material!

order viagra without prescription buy viagra online safe buy viagra online order buy viagra tablets online order viagra without rx online price of viagra uk buy prescription viagra online viagra how to buy where to buy viagra uk find viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30