امروز:

پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

چکیده

هدف این تحقیق” بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش” می باشد. فرهنگ کیفیت که زیر مجموعه ی فرهنگ سازمانی است، به بهبود مستمر سازمان کمک می کند. فرهنگ کیفیت در سطح دانشگاه، به عنوان مجموعه ای از باورها، نگرش ها، ارزش ها و هنجارها تعریف می شود که اعضای دانشگاه، مدیران و روسای دانشگاه در آن سهیم شده و فعالیت هایی در پیش می گیرند تا کیفیت مطلوب تضمین شود. از سوی دیگر، فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش، ارزشیابی دانش، ارایه ی دانش، توزیع دانش و کاربرد دانش است. مدیریت دانش یک رویکرد همه جانبه برای دستیابی به اهداف سازمان از طریق بهترین استفاده از دانش می باشد. به منظور استقرار یک سیستم سطح بالای آموزشی در دانشگاه که با رویکرد مدیریت دانش منطبق باشد، یک سیستم کیفیت گرا می بایست پیاده سازی شود. این تحقیق رابطه ی بین فرهنگ کیفیت و مدیریت دانش را بررسی می نماید. به این منظور یک فرضیه ی اصلی و سه فرضیه ی فرعی استخراج شده است. برای ارزیابی فرضیات فرعی یک پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی گردید. تعداد 100 پرسشنامه بین مدیران، معاونین و کارمندان دانشگاههای پیام نور استان مرکزی توزیع شد که از این میان، 96 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. آزمون فرضیات برای سه فرضیه ی فرعی انجام گرفت و پس از اثبات این سه فرضیه، نتیجه ی نهایی اثبات فرضیه ی اصلی بود.

واژگان کلیدی: فرهنگ کیفیت؛ مدیریت دانش؛ نوآوری؛ گرایش به تغییر؛ بهبود مستمر کیفیت

مقدمه

تغییرات و مخاطرات پیش روی در هزاره سوم آنچنان پرحجم، عمیق و فراگیر است که عمر اطلاعات و دانش انسانها را بسیار کوتاه کرده است.این بدان معناست که تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمانها دیگر کارگشا نیستند و باید به شیوه ی دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود تا بتوان کالا و خدمات را با حداقل هزینه و با کیفیت برتر با نیازهای مشتری تطبیق داد . مدیریت دانش یک تلاش سیستماتیک برای پویایی روند رو به رشد اطلاعات در جهت ارزش گذاری سازمان است (ملکی پور و همکاران،1392، 1).

آموزش عالی در یک ساختار نظا م مدار می تواند نقش کلیدی در انتقال دانش داشته باشد، آموزش عالی زمانی می تواند بر اساس نیاز ملی و در جهت گسترش فرهنگ و دانش مدیریت نوین استوار باشد که نظام مدیریتی با رویکرد مشتری محور و کیفیت گرا ایجاد شده باشد. مدیریت کیفیت فراگیر فرآیندی متمرکز بر مشتری است و بهبود دایمی خدمات و درک مشتری را می طلبد. در نگرش مدیریت کیفیت فراگیر، توجه اصلی به کیفیت است. کیفیتی از کار و فرآیندها. بنابراین مدیریت کیفیت فراگیر یا مدیریت نتیجه گرا- که تنها به نتیجه و تولید بیشتر توجه دارد در تقابل قرار می گیرد. به طور کلی اصول مهم حاکم بر این دیدگاه عبارت از تعهد مدیریت ارشد، مشتری گرایی، ارزشیابی و تصمیم گیری بر اساس واقعیات، مشارکت و همکاری، آموزش و بهبود مستمر می باشد (بهرامی و همکاران،1391، 559).

در این تحقیق قصد داریم تا به بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور بپردازیم.

1-1 بیان مسأله

دلایل عمده برای ورود مراکز آموزشی به عرصه ی کیفیت را می توان الزام اخلاقی، الزام حرفه ای، الزام رقابتی، الزام مسؤولیت پذیری و پاسخگویی برشمرد. این الزام های چهار گانه به کلیه ی مسؤولان آموزشی گوشزد می کند که مشتریان خدمات آموزشی  (دانشجویان، خانواده ها و جامعه)  لایق برخورداری از خدماتی با بهترین  کیفیت ممکن هستند.

بالدریج از جمله کسانی است که در این زمینه دستورالعمل ویژه ای برای دستیابی به کیفیت برتر در سازمان ها ارائه داده است. مدل بالدریج تنها به عنوان یک استاندارد مطرح نیست بلکه در حقیقت موجب یک رقابت فشرده در زمینه ی ارتقای کیفیت می شود، می توان از این مدل برای ارزیابی و اندازه گیری ارتقای کیفی دانشگاه ها نیز استفاده کرد. در ضمن می توان مولفه های مدل بالدریج میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر را در دانشگاه ها بررسی نمود.

این مدل داری چند معیار اساسی نظیر رهبری (موتور متحرکه و هدایت کننده ی تمام فعالیت های در مسیر تعالی سازمان است و در راستای ارز ش ها و عملکردهایی که از آن انتظار است، تلاش می کند)، برنامه ریزی استراتژیک  (از اجزای کلیدی در هر چهارچوب کیفیت می باشند و فراهم آورند ه ی محرک و موتور فرایند انتقال توسعه ی کیفیت می باشند)، تمرکز بر مشتری (از رسالت های اولیه ی یک مؤسسه، برآورده ساختن نیازها و خواسته های مشتریان می باشد)، اطلاعات و تحلیل آن (اطلاعات و تحلیل چگونگی اطمینان سازمان از دسترسی داده ها و اطلاعات برای کارکنان، تأمین کنندگان، شرکا و مشتریان را توصیف می نماید که برای کمک به تصمیم گیری مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد)، مدیریت منابع انسانی (سازمان دانش و توانمندی کارکنان خود را در تمامی سطوح سازمان اداره، توسعه و به کار می گیرد و این فعالیت ها را در جهت حمایت از خط مشی ها و راهبردها و اثربخشی عملیات فرایندها و توجه به کارکنان طر حریزی می کند)  و مدیریت فرایند (سازمان برای تبدیل خواسته ها و انتظارات مشتری به طراحی محصول یا خدمات، تولید و تحویل، دارای فرایند نظام مند نیز می باشد) است . امروزه رقابت بین سازمان ها هر روز فشرده تر شده و نرخ نوآوری رو به افزایش است.  رقابت بین سازمان ها باعث شده تا به منظور کاهش هزینه ها، نیروی انسانی را کاهش داده و کاهش نیروی انسانی، سازمان ها را بر آن داشته تا نسبت به صریح کردن دانش ضمنی موجود نزد کارکنان اقدام کنند. مدیریت دانش سازمانی یکی از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است.  اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها، دانش خود را اندازه گیری کرده و آن را به منزله ی سرمایه ی فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی سازمان ها در گزارش های خود منعکس می کنند .

مدیریت دانش، کسب دانش درست برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مکان مقتضی است؛ به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را از دانش ببرند. فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش، ارزشیابی دانش، ارایه ی دانش، توزیع دانش و کاربرد دانش است.  برای تبدیل دانش به یک کالای سرمایه ای، سازمان ها باید در جهت ایجاد تعادل میان فعالی تهای مدیریت دانش بکوشند، ولی موانع متعددی بر سر راه خلق و به کارگیری دانش در سازمان ها وجود دارد و وظیفه ی مدیریت دانش آن است که این موانع را شناسایی و در جهت رفع آ ن ها برآید.

سماوی و همکاران به منظور بهبود مستمر فرایند آموزش مدیریت کیفیت » در نظام آموزش عالی کشاورزی با کاربرد نشان دادند که میزان بهبود مستمر در فرایند آموزش « فراگیر در دانشگاه ها مطلوب نمی باشد.  بالاترین میزان بهبود مستمر مربوط به فرایند تدریس و پایین ترین آن نیز مربوط به فرایند یادگیری ارزیابی شده است . زمانی با مطالعه زیرساخت های استقرار مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیأت علمی، نشان داد که از نظر زیر ساخت های فنی و حرفه ای برای مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان هم اکنون مشکلی وجود ندارد، ولی از نظر مدیریتی و فرهنگ سازمانی جو مناسبی وجود ندارد.   رهنورد و خاوندکار در شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکد ه ها و مراکز آموزش عالی تهران نشان دادند که عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در این مؤسسات شامل توسعه ی منابع انسانی، جهت گیری استراتژیک دانایی محور، زیر ساخت سیستم های اطلاعاتی، فرهنگ مشارکتی، الگوگیری، ارزیابی و انتقال دانش و درگیری افراد می باشند.

نتایج مطالعه ی مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات آموزش عالی مالزی نشان داد که بیشتر موسسات (5/85 درصد) در مالزی از نظر اندازه کوچک هستند، میانگین سن موسسات آموزش عالی 7/11 سال و نسبت به اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات 50 درصد است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


نوشته شده در : یکشنبه 13 تیر 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

http://viagrawwithoutdoctor.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:45 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
canada medication pharmacy buy viagra online usa no 1 canadian pharcharmy online canadianpharmacy canadian drugstore most reliable canadian online pharmacies canada medication pharmacy canada best canada drugs canadian medications pharmacy
Cialis canada
دوشنبه 3 تیر 1398 08:45 ق.ظ

With thanks! Numerous content!

warnings for cialis cialis rezeptfrei cialis pas cher paris prescription doctor cialis cialis for daily use try it no rx cialis cialis 20 mg cut in half india cialis 100mg cost walgreens price for cialis when can i take another cialis
Buy generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 02:16 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of information!

cialis kaufen wo costo in farmacia cialis precios de cialis generico cialis canada on line cialis pills generic low dose cialis cialis daily new zealand cialis rezeptfrei generic cialis review uk acheter cialis kamagra
Cialis 20 mg
شنبه 1 تیر 1398 09:13 ق.ظ

You actually revealed this fantastically!
generico cialis mexico cialis tadalafil online cialis for daily use acquisto online cialis cialis price thailand cialis price thailand buy cialis online nz cialis coupons printable cialis 20 mg best price cialis 20 mg cost
http://asffelden.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:02 ب.ظ

Cheers. An abundance of stuff.

cialis soft tabs for sale non 5 mg cialis generici cialis side effects cialis professional yohimbe prix cialis once a da legalidad de comprar cialis we choice free trial of cialis safe site to buy cialis online cialis cuantos mg hay cialis 200 dollar savings card
http://eneron.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 01:31 ق.ظ

Great tips. Thanks!
cialis dose 30mg cialis vs viagra cialis tablets australia cialis dosage amounts cialis online nederland generic cialis pill online cialis generico in farmacia price cialis wal mart pharmacy cialis venta a domicilio discount cialis
cialis soft tabs
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:19 ب.ظ

This is nicely put. .
cialis daily reviews wow cialis 20 wow cialis 20 click now buy cialis brand cialis tablets australia get cheap cialis buying cialis in colombia cialis 05 prices on cialis 10 mg buy name brand cialis on line
http://ticvoro.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:57 ب.ظ

Thank you. Very good stuff!
cialis 05 buy cialis online legal cialis canada tadalafil tablets cialis 10mg prix pharmaci cialis 100mg suppliers dose size of cialis price cialis best venta de cialis canada dosagem ideal cialis
http://lecttiri.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:52 ب.ظ

Reliable advice. Appreciate it.
import cialis cialis online deutschland venta de cialis canada cialis for sale south africa tadalafil 20mg we recommend cialis info canadian drugs generic cialis prix de cialis cialis 20mg preis cf cialis prezzo in linea basso
Generic cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:40 ق.ظ

Thanks! Quite a lot of postings.

rx cialis para comprar cialis online deutschland generic cialis 20mg uk when can i take another cialis cialis generico lilly cialis 20mg prix en pharmacie overnight cialis tadalafil no prescription cialis cheap tadalafil tablets cialis cipla best buy
http://imcioche.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 02:55 ب.ظ

You actually revealed that exceptionally well.
cialis online legalidad de comprar cialis prices on cialis 10 mg wow look it cialis mexico price cialis per pill miglior cialis generico buy cialis uk no prescription canadian drugs generic cialis how to purchase cialis on line cialis savings card
generic cialis discount
شنبه 25 خرداد 1398 12:37 ق.ظ

Wonderful stuff. Kudos!
we choice free trial of cialis effetti del cialis cialis 5 mg funziona we recommend cialis info cialis for sale south africa we like it safe cheap cialis cialis cuantos mg hay cialis 20 mg effectiveness cialis kaufen bankberweisung cost of cialis per pill
http://leclige.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 10:23 ق.ظ

Really tons of very good facts.
price cialis wal mart pharmacy we like it cialis price cialis en mexico precio no prescription cialis cheap cialis baratos compran uk cialis vs viagra cialis with 2 days delivery we choice cialis uk cialis generico postepay cialis professional yohimbe
http://trappecli.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:49 ب.ظ

Excellent facts. Regards!
we choice cialis pfizer india cost of cialis per pill cialis 5 mg cialis 100mg suppliers generic cialis pill online achat cialis en europe online prescriptions cialis when will generic cialis be available cialis for sale in europa venta de cialis canada
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:13 ق.ظ

Thank you! Loads of data!

cialis super acti calis il cialis quanto costa cialis 05 cialis 5 mg free cialis compare prices cialis uk brand cialis generic cialis generico in farmacia bulk cialis
viagra triangle restaurants
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:13 ق.ظ

I'm not sure why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:28 ق.ظ

Lovely stuff, Many thanks.
cialis uk next day only here cialis pills buy brand cialis cheap cialis tablets cialis generico in farmacia 5 mg cialis pharmacie en ligne canada discount drugs cialis tadalafil generic we recommend cialis best buy rezeptfrei cialis apotheke
cheap generic viagra online reviews
شنبه 18 خرداد 1398 03:00 ب.ظ

Greetings from Ohio! I'm bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the information you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful blog!
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 12:07 ق.ظ

Cheers. Wonderful stuff.
cialis herbs cialis generico price cialis per pill cialis for sale in europa cialis daily dose generic cialis 20 mg effectiveness cialis 5 mg cialis sans ordonnance where to buy cialis in ontario buy cialis online nz
logan wilam
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 01:26 ب.ظ
i loved it vry much
http://musafir.org/gallery
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 01:34 ب.ظ
スーパーコピーブランドバッグ?アクセなど、即日配達OKのアイテムもあります 品揃え9,000を誇るブランドスーパーコピー
https://ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/115-kontakt
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:39 ب.ظ
シャネル スーパーコピーブランド 専門店
https://www.protekgroup.com/ru/reviews
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:39 ب.ظ
スーパーコピー ブランドコピー - ブランド偽物,激安,コピースーパーコピー,ブランドコピー,コピーブランド,BE-AGREE.com激安 コピー 人気 財布 新作 バッグ
http://www.mindywenderfitness.com/630182505/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:38 ب.ظ
ブランド激安市場激安ブランド財布楽天スーパーコピーブランドは正直商売で世界数々超一流のブランドコピー、スーパーコピー、コピーブランド
http://canadianpharmacyonl.com/
جمعه 23 فروردین 1398 01:14 ب.ظ

Many thanks! I enjoy this.
canada medications information canadian pharmacy online 24 canadian pharmaceuticals for usa sales canada online pharmacies legitimate northwest pharmacies in canada canada medications buy canadian pharmacy canada drugs canadian prescriptions online serc 24 mg canadian medications online
http://canadianorderpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 10:09 ب.ظ

Truly quite a lot of useful info.
canadian pharmacy uk delivery canadian medications 247 northwest pharmacies mail order drugs for sale on internet safe canadian online pharmacies canadian discount pharmacies in canada canadian medications online most reliable canadian pharmacies canada medications cheap canadianpharmacyusa24h
www.office.com/setup
پنجشنبه 2 اسفند 1397 09:40 ق.ظ
hy
Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 03:34 ق.ظ

Incredible all kinds of amazing material!
bulk cialis cialis sale online generic cialis in vietnam enter site natural cialis cialis diario compra cialis sans ordonnance click now cialis from canada cialis generika in deutschland kaufen look here cialis cheap canada cialis cuantos mg hay
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:11 ق.ظ

Fantastic information. Thanks!
cialis 30 day sample cialis canada on line usa cialis online cialis pas cher paris ou trouver cialis sur le net prices for cialis 50mg how does cialis work cialis dosage amounts purchase once a day cialis cialis vs viagra
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:00 ب.ظ

Thanks a lot. A lot of material!

cialis for sale buy cialis online cheapest cialis online deutschland import cialis cialis farmacias guadalajara free generic cialis import cialis cialis generico lilly cialis bula cialis 50 mg soft tab
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو