تبلیغات
دانلود فایل های کارشناسی ارشد - پایان نامه نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

امروز:

پایان نامه نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

چکیده :

ظهور فناوری های نوین و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است به ظهور برخی از تحولات بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است. این پدیده با سرعتی چشمگیر خواسته های بشر را تحت تاثیر قرار داده و نیازهای جدیدی را به وجود آورده است. امروزه فناوریهای نوین را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارایی کارکنان مورد استفاده قرار داد. توسعه روز افزون ابزار های مبتنی بر فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی اخلاق ، فعال و فراگیر ایجاد شود. امروزه فناوری های نوین یکی از مهمترین منابع قدرت در سازمان ها به شمار می رود. بر این اساس کسب اطلاعاتی که به نظر می رسند که نقش محوری و راهبردی در سازمان داشته باشند، می توانند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز اعمال نفوذ در سازمان بکار رود. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش بکارگیری فناوری های نوین بر توانمندسازی تصمیم گیری کارکنان سازمان در جامعه المصطفی‌ انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای طراحی و از طریق نمونه آماری 230 نفره با انجام آزمون های آماری لازم (آنالیزt یک نمونه ای، برای آزمون فرضیات تحقیق- طیف لیکرت برای ارزیابی نگرش و از آزمون فریدمن ، برای میزان اهمیت سوالات پرسشنامه) چگونگی این تاثیر بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش کارکنان با فناوری های نوین، (وجود اینترنت در سازمان، وجود شبکه های ارتباطی، وجود نرم افزارهای مناسب، وجود متخصصین رشته IT ، سیستم های همکاری مشترک DEL  ، کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون اداری و شفافیت در انجام کارها) همگی موجب ارتقاء توانمندی تصمیم گیری کارکنان می شود. در این منظر، وجود متخصصین رشته IT  ، دارای بیشترین و شفافیت در انجام کارها دارای کمترین میزان تاثیر است . براساس این یافته ها، پیشنهادهایی برای سازمانها به منظور افزایش توانمندی تصمیم گیری کارکنان ارائه شده است.

کلید وژه ها : فناوری های نوین ، توانمند سازی ، جامعه المصطفی ، تصمیم گیری

  • مقدمه:

اگر چه استفاده از رایانه از سال های دهه 50 میلادی در سازمان ها[1]ی بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده است ولی موضوع فناوریهای نوین[2] حتی تا دهه 80 میلادی کمتر در فرهنگ مدیریت آنها مشاهده می شود. فناوری مفهومی است که تا به امروز تعریف جامع و دقیقی از آن ارائه نشده است. برخی در تعریف خود بر محور فناوری اطلاعات تاکید دارند و آن را مجموعه ای از سخت افزار ، نرم افزار ، پایگاه داده ها و دیگر تجهیزات ارتیاطی می دانند. و گروهی نیز با توجه به نو آوری های حاصل از آن ، به مجموعه ای از سیستم ها ، کاربران و مدیریت اطلاعات کاربران سازمان تاکید دارند که  می تواند شیوه کسب و کار را دچار تحول نماید. در کشور ما نیز اگر چه گام هایی در به کار گیری فناوریهای نوین در زمینه های تازه برداشته شده است و این موضوع در دانشگاهها مطرح و تدریس می شود ولی هنوز ناشناخته است و همواره یک نگرانی وجود داشته است که با توجه به نو بودن مفاهیم ، افراد بر اساس ذهنیات و برداشت های خود آن را مطرح کرده اند. که گاه فناوری را در حد رایانه و کاربرد آن تنزل داده اند. در سال های اخیر حرکت های بسیار خوبی مشاهده می شود که در صورت تحقق می تواند زیر بنای بهره گیری مناسب از فناوریهای نوین را به همراه داشته باشد. روند مستمر و رو به رشد و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی و پیشرفت های شگرف و عمیق مدیریت موجبات تحول ساختارهایی از اشکال سنتی به سوی ساختارهای پیچیده تر و تخصصی فراهم آورده است.امروزه به منظور اداره صحیح سازمان و اتخاذ تصمیمات منطقی و درست توسط مدیران ، بکارگیری فناوری های نوین امری اجتناب ناپذیر است ( صداقت و همکاران,1388 ). داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و از تصمیمات نادرست جلوگیری می کند. مدیران باید تصمیم بگیرند و این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات درون و برون سازمانی ونیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد.(کستلز, 1386). فناوری های نوین اطلاعات تاثیر بسزایی در صحت ، دقت ، اقتصادی بودن و بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران و کارکنانشان دارد. در این تحقیق به نقش فناوری های نوین در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان پرداخته می شود. در این فصل بیان مساله پژوهش ، اهمیت و ضرورت, اهداف و فرضیه های پژوهش , مورد بررسی قرار می گیرند.

  • بیان مسئله:

مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرار دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن را شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد . داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود ، قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست . ( صرافی زاده ،1380 ، ص 56 ) . امروزه تکنولوژی اطلاعات به مدیران کمک می کند ، دیوارهایی را که وظایف، محل های جغرافیایی و سطوح مدیریتی را از هم جدا می کنند فرو بریزند و شبکه جدیدی از روابط بین اعضای سازمان و برون سازمان بوجود آورند. مفهوم فناوریهای نوین بر این مساله دلالت دارد که سازمان اداری و در نتیجه ساختار سازمانی را  می توان با استفاده از تکنولوژی های موجود و اهداف و وظایف مرتبط با آن مورد بازنگری قرار داد. سیستمهای اطلاعاتی به مدیریت یاری می کند تا هر چه سریع تر اطلاعات دقیق را کسب نموده و به استفاده بهینه از آنها ، حداکثر کارآیی و اثر بخشی را بدست آورد . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کارکردن راه حل، عبور می شود. تنوع و گستردگی دانش پژوهان و جمعیت کلان زیر پوشش، جامعه المصطفی ص را بر آن داشت که در جهت خدمات دهی از بروزترین فناوریهای نوین استفاده نماید. در همین راستا از سوی کارشناسان راه حلی تحت عنوان فناوریهای نوین به سازمان مرکزی پیشنهاد شد. از سال 87 به ترتیب فناوریهای نوین ، وجود اینترنت در سازمان ، وجود شبکه های ارتباطی، وجود نرم افزارهای مناسب ، وجود متخصصین رشته IT ، سیستم های همکاری مشترک (DEL ) ،کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات و همچنین شفافیت در انجام کارها،. به کارگرفته شده اند.

و تاکنون تحقیق علمی و کاربردی قابل توجهی جهت ارزیابی تاثیر فناوریهای نوین در سطح جامعه المصطفی صورت نگرفته است. لذا انتظار می رود نتایج این تحقیق مورد توجه مدیران ارشد قرار بگیرد.در تحقیق حاضر، نقش فناری نوین به عنوان متغیر مستقل و توانمندسازی تصمیم گیری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در زیر به متغیر های اصلی پژوهش اشاره می شود.

1- نقش آموزش کارکنان و مدیران با فناوری های نوین   2- وجود اینترنت در سازمان   3-وجود شبکه های ارتباطی  4- وجود نرم افزارهای مناسب     5-  وجود متخصصین رشته   IT   -6سیستم های همکاری مشترک-7   کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم-8   شفافیت در انجام کارها.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


نوشته شده در : یکشنبه 13 تیر 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 12:39 ق.ظ

Kudos, Numerous stuff.

cialis venta a domicilio cialis purchasing generic cialis in vietnam cialis prices in england deutschland cialis online tadalafil generic cialis patent expiration cialis vs viagra cialis pills price each tadalafil 5mg
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 10:49 ب.ظ

Superb content. Many thanks.
cialis 5 mg schweiz costo in farmacia cialis effetti del cialis cialis 10 doctissimo cialis 20 mg best price cialis canada tadalafil 20 mg generic cialis with dapoxetine cialis prices generic cialis with dapoxetine
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 02:24 ب.ظ
Valuable information. Fortunate me I discovered your
website by chance, and I am stunned why this twist of fate did not took place earlier!
I bookmarked it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر