تبلیغات
دانلود فایل های کارشناسی ارشد - پایان نامه بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی

امروز:

پایان نامه بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان در سال 1392 می باشد (2470 =N) که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 160 نفر از آن­ ها به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی است که ضریب پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0و 87/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص­های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون آزمون t تک متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون کمترین تفاوت معنادار: LSD، ضریب رگرسیون) استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میانگین مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی بالاتر از حد متوسط است و ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی 059/0 تاثیر مثبت و غیر معنادار دارد. به علاوه، یافته های این تحقیق نشان داد پیچیدگی بر کارآفرینی 15/0 تاثیر منفی و معکوس، رسمیت بر کارآفرینی 18/0 تاثیر مثبت و معنادار و تمرکز بر کارآفرینی 092/0 تاثیر مثبت و غیر معنادار دارد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین پیچیدگی و رسمیت رابطه مثبت و معنادار، بین تمرکز و پیچیدگی رابطه مثبت و معنادار و بین تمرکز و رسمیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین میان هر یک از مؤلفه های کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.

کلید واژه: ساختار سازمانی، کارآفرینی سازمانی، کارکنان، بانک

مقدمه

توسعه­ در ابعاد و سطوح مختلف همواره یکی از اصلی ترین دغدغه ها و اهداف برنامه ریزی های انجام گرفته درکشورهای مختلف است. “دو عامل تاثیر گذار بر توسعه، بهره وری و کارآفرینی[1] هستند که در دهه های اخیر در استراتژی های توسعه جایگاه ویژه ای یافته اند. کارآفرینی استاندارد معمولاً به رشد بهره وری می انجامد و رشد بهره وری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، بهبود وضعیت اشتغال، استاندارد کار، کنترل تورم وکاهش فقر اهمیت دارد و تا حدی چگونگی رقابت را در عرصه بین المللی تعیین     می کند”(دادگر و غلامزاده،1389 :62).

از سوی دیگر سازمان های امروزی در مواجهه با تغییرات سریع دانش و تکنولوژی، تنوع تقاضاهای جامعه و رقابت روز افزون با چالش هایی رو به رو هستند که رفع آن نیازمند شناسایی فرصت ها، ارزیابی شرایط و تلاش برای نوآوری و نوسازی در ساختارها و فعالیت ها می باشد( هیونن[2]، 1999، به نقل از یعقوبی فرانی و همکاران، 1387). تلاش برای مقابله با چنین چالش هایی منجر به شکل گیری مفهوم کارآفرینی سازمانی شده است. کارآفرینی سازمانی به خدمت گرفتن رفتارهای کارآفرینانه در یک سازمان با ثبات است ( اچولز و نیک[3]، 1998). به عبارت دیگر در چنین سازمان هایی همه کارکنان خود را در برابر اهداف سازمان متعهد می دانند و برای پیشرفت آن، تمام تلاش خود را به کار می گیرند. در این میان ساختار سازمان به عنوان کالبد اصلی سازمان نقشی اثر گذار در ایجاد بستری مناسب برای رفتار کارکنان دارد. لذا بررسی ارتباط میان کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی از مسائل مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

  • بیان مسئله

بحث کارآفرینی با توجه به اهمیت آن در ابعاد مختلفی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.” اقتصاددانان به کارآفرینان به عنوان عامل تحول جامعه، ایجاد کسب وکار جدید و به‌ طور کلی رشد اقتصادی و سود آفرینی آنان توجه دارند و از کارآفرینان به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام می ‌برند و معتقدند که امروزه نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی از سرمایه بیشتر است” (علوی،1382: 27). روان‌شناسان که در سه دهه یعنی طی سال­های 1950 تا 1970 مطالعات قابل توجهی در زمینه کارآفرینی انجام داده­اند تلاش علمی قابل توجهی برای پاسخ به این سوال اساسی انجام داده­اند که آیا اصولاً امکان بررسی و شناخت ویژگی‌ها وخصوصیات افراد خلاق، کارآمد، مبتکر، ساعی وکوشا وجود دارد؟ بنابراین جستجو برای تعیین ویژگی‌های روان شناختی مشترک افراد کارآفرین از جمله مباحث مهم مورد نظر روان شناسان می­باشد. عمده تأکید روان شناسان در این زمینه به روی خصوصیات فردی افراد کارآفرین بوده است. لذا در تبیین و ترسیم مدلی جامع در این حوزه و نیز ارائه معیارهای مشخص و دقیق برای ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینی توفیق چندانی نداشتند. با توجه به این محدودیت، دیدگاه­ها و نظریات جامعه شناختی مطرح گردید که عمدتاً تأثیر عوامل اجتماعی را در حوزه کارآفرینی مورد تأکید قرار دادند. یعنی در پاسخ به این سوال که آیا فقط ویژگی‌های فردی است که باعث موفقیت فرد می‌شود؟ جامعه‌شناسان عوامل دیگری هم چون  سوابق و تجربیات فردی و هم چنین تأثیر محیط و فرهنگ را مورد توجه قرار دادند. ایمانی (1388) معتقد است که این دو اندیشه با هم تلاقی پیدا کرده و به همین دلیل جوامع، دولت‌ها و سازمان‌ها به فکر شناسایی بستر مناسب برای رشد و پرورش کارآفرینان افتادند که مقوله جدیدی است. اما در اواخر دهه 80 میلادی نویسندگان علوم مدیریت نیز کارآفرینی را مورد توجه قرار دادند و علی رغم مدت کوتاهی که صرف موضوعات کارآفرینی در مدیریت شده نتایج گسترده‌ای به دست آمده است . “مکتب مدیریت معتقد است که کارآفرین شخصی است که راه‌اندازی یک کسب و کار را سازمان‌ دهی یا اداره کند و ریسک را به خاطر سود بپذیرد” (وبستر،1996به نقل از صالحی عمران و رستمی،1388: 23). با وجود اختلاف نظرها تقریباً همه این مکاتب بر نوآور بودن، تصمیم­گیر بودن، متعهد بودن و مخاطره پذیر بودن کارآفرین اتفاق نظر دارند.

ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخص‌های سخت افزاری و دارایی‌های مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت، جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی‌های نرم افزاری داده است. لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز بر پایه نوآوری و خلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور می‌گویند. توسعه کارآفرینی در اقتصاد دانش­ محور امری حیاتی است و بارها توسط صاحب نظران مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجا که کارآفرینی نقشی کارساز در توسعه اقتصادی دارد و رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام زمانی میسر است که افرادی در بین سایر آحاد جامعه با خطر پذیری اقدام به نوآوری کرده و با نوآوری آنها روش ها و راه­حل های جدید، جایگزین راه های ناکارآمد قبلی شود (مرادی،1387) و نیز با توجه به دیدگاه مک کللند[4](1961) که با رشد و توسعه برخی از ویژگی ها در افراد می توان رشد اقتصادی را در جوامع مختلف فراهم کرد، لذا توجه به کارآفرینی وپرورش زمینه های تحقق آن در جوامع امروز یک ضرورت است. پوستیگو[5](2002) کارآفرینی را حاصل برخورد ویژگی های فردی کارآفرینان با محیطی می­داند که در آن نشو و نما یافته­­اند. هم­چنین بهرامی (1386) به استناد مطالعات انجام گرفته در زمینه کارآفرینی معتقد است ویژگی­هایی که موجب می شوند فرد کارآفرین شود توارثی نیست بلکه اکتسابی می باشد و از این رو فراهم کردن محیط مناسب وآموزش هایی که این ویژگی ها و تجربیات را در افراد تقویت کند، ضروری می باشد.

از دیدگاه زالی و همکاران(1386) مهم‌ترین و جامع‌ترین ویژگی­های کارآفرینی در مدل جامع کارآفرینی مشاهده می‌شود. این مدل که توسط مؤسسه توسعه کار آفرینی هند[6] ارائه شده، پنج ویژگی را برای کارآفرینان برمی شمرد که عبارتند از انگیزه پیشرفت[7]، استقلال‌طلبی[8]، ریسک‌پذیری[9]، خلاقیت[10] و عزم و اراده.

از دیدگاه مک کللند افراد کارآفرین در مورد ” نیاز به توفیق، چند ویژگی دارند:1- مسئولیت پذیری شخصی تعیین اهداف و نیل به آنها با تلاش شخصی 2- پذیرش مخاطرات معقول ومعتدل به عنوان مهارت در عملکرد 3-آگاهی از نتایج کار ودریافت بازخورد از عملکرد” (امیری،55:1388). هم­چنین احمدپور(1387) توفیق طلبی را تمایل به انجام کاری در استاندارد های عالی جهت موفقیت در موقعیت های رقابتی تعریف می کنند. از سوی دیگر استقلال طلبی، از ویژگی هایی است که به عنوان یک نیروی برانگیزنده مورد تأکید واقع شده و می­توان آن را در قالب ” عباراتی نظیر «کنترل داشتن بر سرنوشت خود»،«کاری را برای خود انجام دادن »و« آقای خود بودن» تعریف کرد”(مک کران و فلانیگان ،1996، به نقل از احمد پور ،1387 :87). خلاقیت هم ناظر به “مهارت ابداع چیز جدید و ارزشمند کردن آن می باشد” (طباطبایی واحمدی76:1384). ازنظر محبی (1386) خلق ایده های نو و با ارزش هسته اصلی کار آفرینی است و مهم تر این­که خلاقیت قابل آموزش و یادگیری است. ریسک پذیری یا تمایل به خطر پذیری یعنی تمایل به انجام کارهایی که احتمال شکست آنها بسیار زیاد است. به نظر امیری (1388) مخاطره کردن خواه از جنبه مالی، روانی، یا اجتماعی باشد بخشی از فرایند کارآفرینی است. البته کارآفرینان مانند مردم عادی خطر قمار گونه نمی­کنند، بلکه با ارزیابی دقیق وحساب شده از میزان مخاطره، تصمیم  می­گیرند و بعد از آن برای رسیدن به هدف و نتیجه مطلوب از هیچ کاری دریغ نمی کنند.

از سوی دیگر تا کنون از کارآفرینی سازمانی در مقایسه با کارآفرینی فردی تعاریف زیادی ارائه نشده است، اما هر چه پاردایم کارآفرینی گسترده ‌تر می‌شود، بیشتر تأکید می شود که سازمان فی نفسه می تواند رفتار کارآفرینانه داشته باشد. 

کارآفرینی سازمانی فرایندی است که طی آن محصولات یا فرایند های مبتکرانه از طریق ایجاد و بسط روحیه، ارزش ها و فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان به منصه بروز و ظهور می رسد. مفهوم کارآفرینی سازمانی طی سه دهه اخیر تکامل یافته و در برگیرنده تلاش هایی کارآفرینانه است که به حمایت های سازمانی و اختصاص منابع برای اجرایی کردن فعالیت های نوآورانه در قالب نوآوری سازمانی، فرایندی و تولیدی احتیاج دارد.

ضرورت کارآفرینی سازمانی ناشی از ناسازگاری و عکس العمل کُند سازمان های متوسط و بزرگ نسبت به تغییرات روزافزون، سریع و پیچیده و نامطمئن محیطی بوده و سرعت عمل و نوآوری را به عنوان عوامل کلیدی و رمز حیات و بقای سازمان در صحنه رقابت های فشرده امروزی معرفی می کند. از این رو شناخت ویژگی های بستر مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان، اولین قدم و اساسی ترین مساله  سازمان های امروزی محسوب می شود. به نظر می رسد برخی شرکت های بزرگ نیز به نقاط ضعف خود در جنبه های اجرایی مشخص و اساسی پی برده و برای دست یابی به نوآوری بیش تر، ساختارهای خود را اصلاح کرده اند (یدالهی، و همکاران ،1388).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


نوشته شده در : یکشنبه 13 تیر 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 11:48 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
trusted pharmacy canada scam drugs for sale north west pharmacy canada canada viagra online canadian discount pharmacies canadian online pharmacy drugstore online northwest pharmacies online canadian pharmaceuticals nafta drugs for sale on internet
http://roasmatduff.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 08:18 ق.ظ

Thank you, Plenty of write ups!

cialis pills price each when can i take another cialis cialis 5 mg cialis super kamagra cialis online viagra or cialis non 5 mg cialis generici cialis australian price we choice cialis pfizer india generic cialis with dapoxetine
cialis samples online
یکشنبه 2 تیر 1398 04:22 ب.ظ

Cheers. Lots of tips.

buying cialis on internet cialis generisches kanada cialis rezeptfrei sterreich we like it cialis soft gel dose size of cialis cialis free trial order generic cialis online cialis para que sirve import cialis rezeptfrei cialis apotheke
cialis online bestellen
یکشنبه 2 تیر 1398 01:48 ق.ظ

Superb material, Appreciate it!
cialis generico milano prix de cialis cialis per paypa generic cialis pill online cialis rezeptfrei sterreich fast cialis online cialis cuantos mg hay rezeptfrei cialis apotheke we use it cialis online store cialis generico online
http://downprosim.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:47 ق.ظ

Thanks a lot! Ample content!

click here cialis daily uk cialis prezzo al pubblico cialis tadalafil 5 mg cialis coupon printable cialis with 2 days delivery where cheapest cialis cialis purchasing click here cialis daily uk canadian discount cialis cialis efficacit
Cialis prices
جمعه 31 خرداد 1398 04:31 ب.ظ

Thank you! Quite a lot of stuff.

low dose cialis blood pressure cialis for sale in europa buying cialis overnight side effects for cialis recommended site cialis kanada cialis sale online cialis billig acheter cialis meilleur pri cialis soft tabs for sale only best offers cialis use
cialis generico online
جمعه 31 خرداد 1398 01:00 ق.ظ

Reliable tips. Many thanks.
cialis kamagra levitra cialis cipla best buy cialis prezzo in linea basso cialis prezzo al pubblico cialis 20mg prix en pharmacie we recommend cialis info cialis price in bangalore cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet female cialis no prescription
Cialis prices
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:13 ق.ظ

You suggested it exceptionally well!
cialis australia org opinioni cialis generico buying cialis on internet cialis prices in england buy original cialis bulk cialis 5 mg cialis coupon printable cialis farmacias guadalajara prix de cialis cialis uk next day
cialis uk next day
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:51 ب.ظ

You said it adequately..
venta cialis en espaa buy cialis online cheapest cuanto cuesta cialis yaho cialis 5mg billiger generic cialis pill online venta de cialis canada click here take cialis acheter cialis meilleur pri are there generic cialis cialis pas cher paris
http://pounracom.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:23 ب.ظ

You said it adequately..
cialis generique 5 mg buy cialis uk no prescription cialis free trial buy cialis cheap 10 mg where do you buy cialis cialis lowest price cialis pas cher paris calis weblink price cialis we use it 50 mg cialis dose
http://candkahou.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:15 ق.ظ

Whoa plenty of good advice!
we choice cialis pfizer india prix de cialis preis cialis 20mg schweiz generic cialis in vietnam cialis 20 mg cut in half cialis kamagra levitra cialis 20 mg cost 200 cialis coupon cialis flussig sublingual cialis online
http://echalta.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:56 ب.ظ

Awesome info. Appreciate it.
acquistare cialis internet buy original cialis we recommend cialis info when can i take another cialis sublingual cialis online cialis preise schweiz cialis prices cialis sale online cialis daily dose generic cialis pills boards
when will cialis be available in generic form
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:17 ق.ظ

Regards, I like this.
cialis prices in england discount cialis canadian drugs generic cialis cialis australian price online cialis cialis uk are there generic cialis how to purchase cialis on line 5 mg cialis pharmacie en ligne callus
cialis
شنبه 25 خرداد 1398 02:35 ب.ظ

You actually revealed it superbly!
prescription doctor cialis cialis daily new zealand dose size of cialis cialis manufacturer coupon we choice free trial of cialis tadalafil 5mg cialis coupons venta de cialis canada recommended site cialis kanada cialis prezzo di mercato
Buy cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 10:00 ق.ظ

Thank you, A good amount of tips!

cialis usa cost cialis coupons recommended site cialis kanada canadian discount cialis cialis flussig precios cialis peru only best offers cialis use canadian cialis bulk cialis click now buy cialis brand
Cialis pills
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:28 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis coupons printable overnight cialis tadalafil cialis 10mg prix pharmaci cialis kamagra levitra cialis generico milano cialis without a doctor's prescription where cheapest cialis safe dosage for cialis generic cialis buying cialis in colombia
http://italof.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:20 ق.ظ

Thank you! An abundance of stuff.

cialis 10 doctissimo cialis 05 cialis cuantos mg hay buying cialis in colombia best generic drugs cialis cialis arginine interactio how to purchase cialis on line buy cialis cheap 10 mg cialis generico can i take cialis and ecstasy
buy cialis online from uk
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:14 ب.ظ

Fantastic content. Thanks.
cialis dose 30mg we recommend cialis best buy price cialis wal mart pharmacy india cialis 100mg cost viagra vs cialis tadalafilo recommended site cialis kanada price cialis per pill cialis 5 effetti collaterali compare prices cialis uk
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:20 ق.ظ

Beneficial tips. Thanks a lot.
free generic cialis trusted tabled cialis softabs callus buy cheap cialis in uk comprar cialis 10 espa241a cialis online holland cialis vs viagra cialis alternative 40 mg cialis what if i take cialis venta a domicilio
get viagra online uk
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:13 ق.ظ

Howdy would you mind letting me know which webhost you're using? I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price? Thanks a lot, I appreciate it!
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:32 ق.ظ

You said it very well..
generic cialis review uk generic cialis pro generic cialis 20mg tablets estudios de cialis genricos cialis preise schweiz cialis daily new zealand online cialis cialis ahumada cialis super acti generic cialis pro
via viagra
شنبه 18 خرداد 1398 03:00 ب.ظ

Howdy terrific blog! Does running a blog such as this take a massive amount work? I've virtually no knowledge of computer programming however I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyways, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please share. I understand this is off subject but I just wanted to ask. Kudos!
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 11:13 ب.ظ

Whoa many of awesome tips.
cialis e hiv buying cialis overnight canadian discount cialis bulk cialis buy cheap cialis in uk buy generic cialis cialis canada cialis coupons buy original cialis tadalafilo
https://www.pnclinok.ru/index.php?option=com_user&view=reset
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 03:09 ق.ظ
最高質のブランドコピー時計のみ販売しております?ぜひご利用ください!
http://www.hvunitas.nl/dscn6777/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:39 ب.ظ
ブランドコピー_ルイヴィトン_ボストンバッグ_モノグラム_M41429_2012新作です、品質に関して最大限本物と同等とする為に相応の材質にて作しているルイヴィトンバッグコピーですブランドコピー メンズ,バッグブランドコピー,ブランドコピー 激安, 国内,ブランドコピー 通販
http://sergeytatiananikitiny.com/index.php/43543534
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:38 ب.ظ
ブランドアイフォーンカバーコピー、iphoneケース コピー、ブランドアイフォーンケース2018最新作 高品質!。
http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 08:47 ب.ظ

This is nicely expressed. .
canadian medications online are canadian online pharmacies safe canadian pharmacy uk delivery drugs for sale in canada canadian drugs canadian pharmacies-24h northwest pharmacies online canadian pharmaceuticals stocks canadian drugs online pharmacies mexico
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 03:02 ق.ظ

Nicely voiced really. .
we choice cialis uk prix cialis once a da cialis 20mg prix en pharmacie cialis price thailand cialis patentablauf in deutschland free cialis online cialis cialis prezzo in linea basso price cialis wal mart pharmacy we choice free trial of cialis
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:39 ق.ظ

You actually mentioned it wonderfully!
purchasing cialis on the internet cialis 20mg preis cf cialis with 2 days delivery buying brand cialis online cialis tablets we choice cialis pfizer india buy cialis cialis generic cialis super kamagra cialis super kamagra
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:41 ب.ظ

Thank you, Numerous forum posts.

prices for cialis 50mg cialis 100 mg 30 tablet click here take cialis cialis 20mg preis cf cialis sicuro in linea cialis name brand cheap tadalafil side effects of cialis cialis for sale enter site natural cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30