تبلیغات
دانلود فایل های کارشناسی ارشد - پایان نامه ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران

امروز:

پایان نامه ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران

چکیده :

توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین، در صددفراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت­هایی برای شکوفایی استعدادها، توانایی­ها و شایستگی­های افراد است. توانمندسازی با تغییر در باورها، افکار و طرز تلقی های کارکنان شروع می­شود. بدین معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنند که توانایی تأثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند، احساس کنند که اهداف شغلی معنادار و ارزشمندی را دنبال می­کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می­شود.

الگوی حکمرانی خوب و بررسی نقش توانمندسازی نیروی انسانی در استقرار حکمرانی خوب سازمانی می­تواند نظریه­ای نوین در پاسخگویی به انتظارات و مسئولیت­های جدید باشد. الگویی که می­تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد. از این رو توجه و تعمق در الگوی یاد شده در بیمه کمک زیادی به یافتن ترکیب جدیدی از همکاری سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی بهتر خواهد نمود. با توجه به این توضیحات واینکه بیمه ایران از اعتبار وگستردگی بیشتر نسبت به سایر بیمه­ها برخوردار است و مشتریان بیشتری دارد، لذا توانمند سازی کارکنان این بیمه در جهت ارائه  خدمات بهتر و مناسب­تر، با استفاده از اصول حکمرانی خوب سازمانی ضروری به نظر می­رسد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران می باشد. گرایش این پژوهش کاربردی، رویکرد آن توصیفی و همبستگی می باشد. برای بررسی رابطه توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران، توانمندسازی سازمان براساس نظر (توماس و ولتهووس،1990، 670) در چهار بعد احساس موثر بودن، احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب و احساس معنادار بودن شغل بررسی می شود.

در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات کتابخانه­ای و اسناد و مدارک و تکمیل و گردآوری پرسشنامه در جامعه آماری به تعداد 518 نفر که 140نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین احساس موثر بودن کارکنان، احساس شایستگی کارکنان، احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان، احساس معنادار بودن شغل کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی رابطه  مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی : توانمند سازی،حکمرانی خوب، بیمه ایران، موثر بودن کارکنان، شایستگی کارکنان، داشتن حق انتخاب در کارکنان، معنادار بودن شغل .

1-1- مقدمه

توانمند کردن به صور مختلف درادبیات منابع علمی مدیریت آمده است. در دهه 1950، منابع علمی مدیریت آکنده از این بود که مدیران بایددر قبال کارکنان رفتار دوستانه داشته باشند (روابط انسانی). در دهه 1960، مطرح شدکه مدیران باید نسبت به نیازها وانگیزه های کارکنان حساس باشند(آموزش حساسیت). در دهه 1970، مدیران بایداز کارکنان کمک می­طلبیدند(در گیر کردن کارکنان در امور سازمان) و در دهه 1980، مدیران باید تشکیل گروه می­دادند و سیاست تصمیم گیری جمعی را دنبال می­­کردند (حلقه­های کیفیت).این موضوعات در دهه1990پیگیری وپس ازآن بود که سمت و سوی مدیریت بسوی توانمندسازی جهت یافت بصورتی که مدیران باید بیاموزند چگونه توانمند سازی را گسترش دهند.

سازمان­های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی­های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و … زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال­های زیادی تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی توانمند برخوردار باشد.

از سوی دیگردگرگونی­های پدید آمده در زمینه علم و فن آوری، ضمن آنکه افق­های نوینی را فراروی خدمات گوناگون گشوده، مسئولیت­های جدیدی را نیز برای بخش عمومی ایجاد نموده است. این دگرگونی­ها به یک مفهوم به معنای پدید آمدن نقش­های جدید و متفاوت برای بخش عمومی و بطور خاص برای دولت تلقی می­شود که در معنای جدید، حکمرانی خوب دولتی تلقی می شود.

در این تحقیق تلاش خواهد شد ارتباط توانمند سازی نیروی انسانی و حکمرانی خوب در بیمه ایران مورد بررسی قرار گیرد.

1-2- بیان مسئله

 حکمرانی مجموعه ای از روش­های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می­کند. حکمرانی فرایندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاری جویانه اتخاذ می­گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی و نظام­هایی است که برای تضمین رعایت قانون، قدرت پیدا کرده­اند، همچنین قرارهای غیر رسمی که مردم و نهادها بر سر آنها توافق نموده­اند درک می­کنند که به نفع آنها است(نقیبی مفرد، 1389، 100). برای پیاده سازی و اجرایی نمودن حکمرانی خوب در سازمانها بایستی به عوامل زمینه ساز و متغیرهای زمینه ای پرداخته شود و مورد شناسایی قرار گیرد.عوامل بسیاری بر اجرای حکمرانی خوب مرتبط بوده و بر آن موثر می باشد که در تحقیق حاضر سعی گردیده تا تأثیر توانمندسازی کارکنان بیمه ایران بر حکمرانی خوب سازمانی مورد بررسی قرار گیرد.

توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین، انگیزش درونی شغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت­هایی برای شکوفایی استعدادها، توانایی­ها و شایستگی­های افراد است. توانمندسازی با تغییر در باورها، افکار و طرز تلقی های کارکنان شروع می­شود. بدین معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنند که توانایی تأثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند، احساس کنند که اهداف شغلی معنادار و ارزشمندی را دنبال می­کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می­شود(بیگی نیا و همکاران،1389، 80).

برای بررسی رابطه توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران، توانمندسازی سازمان براساس نظر (توماس و ولتهووس[1]،1990، 670) در چهار بعد ارائه می­شود که عبارتند از:

  • احساس موثر بودن: منظور این است که آیا انجام یک شغل یا وظیفه خاص، تغییری در کل کار به وجود می آورد. هر قدر اعتقاد کارمند بر این تأثیر بیشتر باشد، انگیزش بیشتری را احساس می کند.
  • احساس شایستگی: برای آنکه توانمند شدن ممکن شود، افرادی که کار به آنها واگذار می شود، باید مهارت­ها، دانش، تجربه و سایر توانمندی­هایی که برای حرکت با اعتماد به سمت جلو لازم است را داشته باشد.
  • احساس داشتن حق انتخاب: انتخاب به معنای تعیین رفتار شخصی توسط خود فرد است. یا به عبارت دیگر به معنای احساس دارا بودن کنترل بر کار خود است.
  • احساس معنادار بودن شغل: این بعد به ارزش شغل یا وظیفه در ارتباط با عقاید، ایده ها و استانداردهای شخصی بستگی دارد. هرچقدر یک وظیفه با نظام ارزشی خود سازگاری بیشتری داشته باشد اعتقاد محکم تری را در انجام کار به وجود می آورد(رسولی،1390).

از توانمند سازی به عنوان مدیریتی مشارکت جو، کنترل جامع  کیفیت، توسعه فردی، دوایر کیفی و برنامه­ریزی استراتژیک سخن به میان آمده  است. موفقیت این سیاست در هر سازمانی متفاوت از سازمان­های دیگر است. توانمند سازی در هر سازمانی به طبیعت، فرهنگ و نیازهای آن بستگی دارد. محققین دیگر از زوایای مختلف به آن نگریسته­اند. به عنوان مثال خود کنترلی، خود مدیریت شغلی، گروه­های تیمی، سیستم­های پرداخت مبتنی بر عملکرد و… همگی توانا سازی خوانده شده اند. سازمان توانمند، سازمانی  است که در آن مدیران، افراد بیشتری را نسبت به ساسله  مراتب سنتی نظارت می کنند و تصمیم گیری بیشتری را به زیر دستان واگذار می­کنند. مدیران مانند مربیان عمل می­کنند  و به کارکنان در حل مسائل کمک می­کنند، لذا کارکنان پذیرای مسئولیت بیشتری می­شوند. مقامات مافوق با واگذاری مسئولیت  به زیر دستان، آنها  را توانمند می­سازند که این کار منجر به راضی شدن کارکنان و بر آورده شدن انتظارات مافوق می­شود. در جهان متحول امروز، نقش سازمان­ها و مسئولیت آنها متفاوت خواهد بود. آنان بایستی با افزایش قابلیت­های خود از طریق بازدمیدن نیروی تازه در نهادهای عمومی توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند(سولیوان[2]، 1990).

با توجه به این توضیحات و با توجه به وجود خلاءی که این بعد در بیمه ایران دارد، تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران چه رابطه­ای دارد؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


نوشته شده در : یکشنبه 13 تیر 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

http://cialisvbuy.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:42 ب.ظ

Wow all kinds of beneficial knowledge.
link for you cialis price generic cialis levitra sialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis rckenschmerzen cost of cialis cvs cialis 20 mg effectiveness only now cialis for sale in us cialis pills cialis 20mg preis cf
viagraessale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:37 ب.ظ

Many thanks. A good amount of material!

get cheap cialis bulk cialis generic for cialis how much does a cialis cost cialis lilly tadalafi only now cialis for sale in us cialis prices tadalafilo price cialis per pill generico cialis mexico
http://withoutadoctorsprescriptions.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:01 ق.ظ

Fine postings. Kudos!
where to buy real viagra buy cheap viagra online without prescription usa online pharmacy buy generic viagra online viagra how to get a prescription cheap online pharmacy uk rx online viagra rx online viagra online purchase i want to buy viagra online
Buy cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:11 ب.ظ

Really quite a lot of terrific facts.
cialis pas cher paris buy cialis online nz we like it cialis price trusted tabled cialis softabs ou trouver cialis sur le net how do cialis pills work cialis venta a domicilio cialis billig generic cialis review uk cialis 200 dollar savings card
http://cialissv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:23 ق.ظ

Beneficial knowledge. Thank you!
order cialis from india canadian cialis can i take cialis and ecstasy cialis daily only here cialis pills achat cialis en europe we recommend cialis info cialis great britain cialis prices in england get cheap cialis
http://cialisvipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:05 ب.ظ

Well expressed of course! !
buy cialis online cialis qualitat tadalafil 10 mg callus chinese cialis 50 mg prices for cialis 50mg cialis uk next day achat cialis en suisse cialis 20 mg cut in half where cheapest cialis
viabiovit.com/viagra-kosten-in-der-apotheke.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:44 ق.ظ

You actually stated it wonderfully!
sildenafil cheap sildenafil tablets where to purchase viagra online online cheap viagra pharmacy buy online buy viagra from canada get a viagra prescription online buy female viagra buy cheap viagra online without prescription buy viagra 25mg
Cialis online
دوشنبه 22 مرداد 1397 07:35 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis online cialis y deporte click now cialis from canada cialis authentique suisse rezeptfrei cialis apotheke rezeptfrei cialis apotheke buy cialis online cialis 20 mg cut in half purchasing cialis on the internet cialis prices in england
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:06 ق.ظ

Thanks. Terrific information!
cheap cialis cialis therapie prices on cialis 10 mg only now cialis 20 mg generico cialis mexico cialis pills boards only here cialis pills cialis in sconto wow cialis 20 cialis for sale
Viagra tablets
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:11 ق.ظ

Great forum posts. Appreciate it!
get viagra online how to get viagra uk buy female viagra buy viagra online without a prescription can you buy viagra at the store get viagra online prescription buy herbal viagra how to buy viagra online without a prescription buy viagra online paypal where can i buy generic viagra online safely
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 03:22 ق.ظ

Thanks, Terrific stuff!
cialis 50 mg soft tab generic cialis at the pharmacy buy online cialis 5mg cialis online deutschland cialis generico en mexico how does cialis work cialis para que sirve enter site very cheap cialis comprar cialis 10 espa241a enter site very cheap cialis
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 01:52 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
opinioni cialis generico buy cheap cialis in uk india cialis 100mg cost cialis dosage recommendations buying cialis on internet 40 mg cialis what if i take cialis para que sirve tarif cialis france price cialis wal mart pharmacy acheter cialis meilleur pri
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 07:08 ب.ظ
I enjoy reading a post that will make people think. Also, many thanks for allowing
for me to comment!
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 11:35 ب.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog.
Any responses would be greatly appreciated.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر