تبلیغات
دانلود فایل های کارشناسی ارشد - پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی

امروز:

پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان­ها در زندگی اجتماعی انسان­ها نقش عدالت در سازمان­ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان­های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان می­باشد. در این پژوهش از 13 آیه ی قران کریم و 8 حدیث معتبر استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعداد 53 نفر می­باشند که از روش سرشماری (تمام شماری) استفاده شده است ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید گردیده است. سپس داده­ها با استفاده ازنرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اندکه حاصل نتایج نشان می دهد بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی تحقیق حاکی از آن است که بین عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، عدالت مراوده­ای و انگیزش نیز رابطه وجود دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

یکی از بنیادی ترین مفاهیم در علوم انسانی مفهوم عدالت است که اهمیت بی بدیل آن بر کسی پوشیده نیست . در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است (حسین زاده و دیگران 1386، 19). عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.مشاهده طبیعت، تاریخ رویدادها و اندیشه در خلقت از دیرباز انسان را متوجه ساخت که جهان بیهوده آفریده نشده است، هدفی را دنبال می­کند و نظمی بر آن حکمفرماست. انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته است و با آن همگام و سازگار است (کاتوزیان 1376،34). عدالت در معنی و درک امروزی آن ارتباط نزدیکی با مفاهیمی چون آزادی،برادری و برابری دارد.در واقع در بسیاری از نظام ها و نهادها بر مبنای اینکه آیا همه اعضای آن دارای حقوق مساوی هستند و نهاد مذکور بهره وری آن را تضمین میکند یا خیر مورد داوری قرار میگیرند. در بسیاری از مکاتب فکری کنونی تحقق عدالت را منوط بر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی مشروع انسانی می دانند (گلپرور 1385،12). عدالت قدیمی­ترین مفهومی است که بشر با ادراک وجدانی آن را از آغاز تمدن خود می­شناخت و هدفی آرمانی می­دانست. به همین علت برای استقرار و تحقق آن بسیار کوشیده است(عظیم زاده اردبیلی1384،5). از نظر خواجه نصیر الدین طوسی سعادت مشتمل بر چهار جنس است که آن را اجناس فضایل خوانند: آنها حکمت، شجاعت، عفت و عدالت بودند (محمودیان 1380،40). در عدالت مفاهیمی چون عادل بودن،شایستگی و سزاواری مطرح می­شود. اصول رسمی عدالت را می توان در این اندیشه یافت که با موارد مشابه باید رفتاری مشابه و با موارد نا متشابه، رفتاری متفاوت داشت. بیان مسأله های قانون حفظ تساوی حقوق[1] و تبعیض مثبت همواره مورد بحث بوده است (لاوتن[2]، ترجمه فارسی 1384،70). کمپل[3] معتقد است که عدالت یکی از اصطلاحات مبنایی سیاست و اخلاق است که با اهمیتی عالم گیر در همه نظریه­های سیاسی و اجتماعی، نقش محوری دارد و اعتبار جهانی آن به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیل ها و طرح ها کاربردی انجامیده که دست یابی به تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوار ساخنه است. از این رو عدم توافق بسیاری درباره معنای عدالت و مصادیق اعمال عادلانه و ناعادلانه به وجود آورده است.

(پور عزت1380، 86). در این خصوص مکتب­ها و اندیشه­های گوناگون بشری و الهی راه حل­های متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده­اند. غالب مکتب­ها و نظریه­ها و نظام های سیاسی کوشیده اند این اصل و مفهوم را از جنبه نظری و عملی وجهه همت خود قرار دهند و خود را متصف به آن وانمود کنند. هدف همه ادیان الهی، هم تحقق این اصل بوده است. دین مبین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان تحقق عدالت را سر لوحه ی اهداف خود قرار داده است. اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. یکی از مهمترین پرسشهای سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط، شاگردش افلاطون در کتاب جمهوری مهمترین اثر خود، بحثی را عدالت نامید که نخستین و قدیمی­ترین بحث تفضیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است (حسین زاده و دیگران 1386، 19). افلاطون در کتاب جمهوری به تفضیل از عدالت سخن گفته است، به نظر وی عدالت آرمانی است که فقط تربیت یافتگان دامان فلسفه به آن دست می­یابند و به یاری تجربه و حس نمی­توان به آن رسید (قربانیان1383، 54). حیات و قوام هر سیستم اجتماعی منوط به وجود پیوندی مستحکم میان عناصر شکل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت قرار دارد. از این رو عدالت به مثابه عامل حیات و بقای سیستم­های اجتماعی محسوب می­شود (پورعزت 1382،12). گاهی از مفاهیم عدالت و انصاف در محیط های سازمانی با عنوان عدالت سازمانی[4] یاد می­شود. چنانچه عدالت سازمانی در سازمان وجود داشته باشد کار کردن با لذت و همراه با رضایتمندی و خود شکوفایی از یک سو، و پیشرفت امور و شکوفایی کار و انگیزش بیشتر از سوی دیگر است. عدالت سازمانی یکی از فاکتورهای زمینه ساز انگیزش می­باشد. آگاهی از مسأله انگیزش کارکنان که در واقع پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضاء و افراد سازمان برای هر مدیری در سازمان ضرورت تام دارد.

کنکاش در مسأله انگیزش، پاسخ چراهای رفتار آدمی است.

چرا انسان در سازمان کار می­کند؟ چرا بعضی از افراد بسیار فعال و برخی کم کارند؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟ این سوالات و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه­های کارکنان خلاصه میشود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه­های آنان می­توانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند (الوانی1371، 10).

مدیران می­توانند بر افکار، احساسات و آرزوهای کارکنان تحت نظارت خود اثر بگذارند. همین افکار، احساسات و آرزوها موجبات انگیزش و هدایت رفتار می­گردد. برای اینکه یک مدیر بتواند در کار خود اثربخش­تر از آنچه هست باشد، لازم است عوامل درونی مهم در محیط کار خود را بشناسد و این عوامل را با روش­های علمی و انسانی در جهت منافع سازمان کنترل نماید. بعبارت دیگر باید علاوه بر کنترل و هدایت رفتار کارکنان، انگیزش آنان و عوامل مؤثر بر انگیزش کار را نیز اداره و رهبری کند (ساعت چی1377، 35).

بنا به تعریف سیتز[5] “انگیز ش یعنی نیروهایی که موجب می­شوند افراد به گونه­ای خاص رفتار کنند” (مورهد و گریفین[6] 1377، 88). 

1-2- بیان مسأله

این موضوع بدیهی است که بشر تمایل به زندگی اجتماعی دارد. بسیاری از روزهای زندگی ما درون موسسات اجتماعی مانند مدرسه ها،دادگاهها،همایشها و تجارت می­گذرد (کلمن[7] 1993، 200). از این رو در جهت عملکرد فعال در این موسسات به تعدادی معیار برای روابط بین فردی و همکاری افراد نیاز است.

امروزه از نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان نام می برند اگرچه تصور بر این است مدیریت بر منابع انسانی راحت تر از مابقی منابع تولید باشد اما بدون اغراق باید گفت جذب، حفظ و صیانت این سرمایه بزرگ کاری بس مشکل و طاقت فرساست که اندک مدیرانی می­توانند به راحتی از عهده آن بر آیند . افراد معمولا برای وقت، تلاش و مالیات مبلغی پرداخت میکنند و در برابر موسسات اجتماعی این امکان را به ما می دهندکه از منافع مختلفی برخوردار شویم. به طور کلی، محققان این منافع را به دو دسته تقسیم می­کنند: اقتصادی و اجتماعی (کروپانزانو[8] و دیگران 1993، 52). منافع اقتصادی که منافع ابزاری نیز نامیده می­شوند، آنهایی هستند که توسط شأن افراد می توانند یک زندگی استاندارد و راحت را برای خود فراهم کنند. آنها تمایل پیدا می کنند به اینکه پول در بیاورند و جمع کنند. منافع اجتماعی به موقعیت اجتماعی فرد در یک گروه اشاره می­کند. در واقع ماهیت تحقیقات عدالت اجتماعی بر پایه بازخورد مردم نسبت به آنچه که بدست می آورند است.موسسات اجتماعی در واقع منبع فراوانی از منافع اقتصادی و اجتماعی هستند. اینکه چگونه این منافع توزیع میشوند یکی از مهمترین موارد در نظر افراد است. پاسخ و عکس العمل مردم در برابر اینکه چه چیزی بدست می آورند و چه چیزی از دست میدهند، زمینه ساز اصلی تحقیقات عدالت اجتماعی است . نحوه توزیع این منافع توسط افرادی است که در آن موسسات مشغول به کارند، ارزیابی می­شود و در اینجاست که ادراک مردم شکل می گیرد به این صورت که آیا این روش و توزیع ها عادلانه است یا نا عادلانه است. این ادراک عدالت به افراد اجازه می­دهد تا در آینده رفتارها و منافعی را که بدست می آورند را ارزیابی کنند. اگر سازمانها به صورت ناعادلانه­ای پاداش­ها را توزیع کنند، آنگاه افراد این برداشت را خواهند کرد که در آینده نیز چنین توزیع ناعادلانه ای حتما رخ خواهد داد. اگر یک مدیر نگرانی های افراد را در نظر بگیرد، آنگاه کارمندان عقیده خواهند داشت که این مدیر در آینده نیز به صورت مشابه رفتار خواهد کرد. این ارزیابی ها به کارمندان این اجازه را میدهد تا نسبت به نحوه تخصیص منابع در سازمان تصمیم گیری کنند و در مورد عادلانه بودن آن تفکر کنند. در صورتی که کارمندان عدالت در سازمان را حس کنند آنگاه انگیزه بیشتری دارند و تلاش بیشتری در جهت بالا بردن کارایی خواهند داشت (تیلر و لیند[9] 1993، 2). مهمترین اصولی که بر سازمان­های بزرگ و کوچک بایستی به مرحله اجرا در آید رعایت عدالت و انصاف می باشد. عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است . در تمامی اندیشه های سیاسی اسلام، مبنا و زیر بنای تمامی اصول نیز عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند. بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است تا آنجا که از رسول خدا (ص) نقل شده است: «کشور با کفر می ماند اما باظلم ماندنی نیست» و حضرت علی (ع) در قسمت مربوط به کارگزاران فرموده اند: علیک بالعدل فی حکمک اذا انتهت الامور الیک (بر تو باد به عدل حکم کردن آن گاه که کار به تو منتهی گردد). آنچه معمولاً سازمان­ها یا جامعه را به تباهی و فساد سوق می­دهد و باعث افزایش نارضایتی کارکنان می گردد ظلم ها، ستم ها و تبعیضاتی است که به واسطه عدم رعایت عدالت انجام می­شود. معمولا موسساتی که در آنها کمتر تبعیض و بی عدالتی وجود دارد از ثبات بیشتری برخوردارند، در نتیجه رعایت عدالت و سرلوحه قرار دادن آن برای مدیران و سرپرستان در تمام موارد ضروریست (مشرف جوادی 1378، 46). هنگامی که سیستم پاداش سازمانی به گونه ای باشد که رفتار نادرست را به صورت مثبت تقویت کند افراد خوب هم دست به کارهای نادرست می زنند. هنگامی که سازمانها به افراد درغگو، متقلب و کسانی که کارهای خلاف انجام می­دهند ارتقای مقام دهد، حقوق زیادی به آنها پرداخت کند و یا آنها را مورد ستایش و تشویق قرار دهد، کارکنان این مطلب را می آموزند که رفتارهای غیر اخلاقی بازدهی­های مناسب دارد (رابینز[10]،1385: 191). و همچنین در مواقعی که کارمندان رویدادها را به صورت نا عادلانه مشاهده نمایند آنگاه وظیفه شناسی کمتری دارند و همینطور تمایل کمتری برای حمایت از سازمان دارند و این نه تنها ممکن است منجر به پائین آوردن کارایی شود بلکه ممکن است به مواردی مانند دزدی، اعتراض و آشوب نیز کشیده شود (کروپانزانو و آمبروز[11] 2001، 32). در عدالت سازمانی مطرح می­شود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آن ها رفتار شده است و شامل حیطه­های عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی است. در واقع یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه تحقق هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند. به عبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان بسیار حائز اهمیت است. همچنین کسب چنین شناختی می تواند به بهبود کاربرد منابع انسانی سازمانی کمک شایانی کند و در جلوگیری از مقاومت کارکنان در مقابل تغییرات، کاهش محدودیت در بازده و مبارزه با ستیز و مجادله کاری کارکنان بایکدیگر کمک کند و به ایجاد یک سازمان سودآور منتهی شود. از اینرو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه­های آنان می­توانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.

به این ترتیب سوال اساسی تحقیق این است که آیا بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان رابطه وجود دارد یا خیر؟ که پاسخ دادن به این سوال نیازمند کار علمی و تحقیقاتی است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


نوشته شده در : یکشنبه 13 تیر 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 16 آذر 1397 03:22 ق.ظ

Many thanks, Numerous write ups.

cialis canadian drugs effetti del cialis cialis free trial cialis generika comprar cialis 10 espa241a cialis generico en mexico cialis usa cost cialis dose 30mg 5 mg cialis coupon printable cialis herbs
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:59 ق.ظ

You made the point.
cialis authentique suisse try it no rx cialis cialis savings card tadalafil generic how to purchase cialis on line tesco price cialis no prescription cialis cheap online prescriptions cialis american pharmacy cialis opinioni cialis generico
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:52 ب.ظ

You explained that well.
where do you buy cialis cialis tadalafil discount cialis 200 cialis coupon cialis cipla best buy cialis generic availability cialis pills 5 mg cialis pharmacie en ligne india cialis 100mg cost buy brand cialis cheap
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:23 ق.ظ

Amazing information. Cheers!
click now cialis from canada recommended site cialis kanada if a woman takes a mans cialis viagra or cialis bulk cialis best generic drugs cialis order a sample of cialis sialis cialis professional yohimbe cialis daily new zealand
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 02:26 ب.ظ

Very well expressed of course! !
comprar cialis 10 espa241a cialis daily new zealand we recommend cheapest cialis does cialis cause gout side effects for cialis cialis therapie we like it cialis soft gel viagra cialis levitra achat cialis en suisse cialis per paypa
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 01:56 ب.ظ

You said it perfectly..
prescription doctor cialis we choice cialis pfizer india buy cialis online cialis generika in deutschland kaufen cialis 100mg suppliers sublingual cialis online cialis generico en mexico cialis prezzo in linea basso cheap cialis click now buy cialis brand
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 02:42 ق.ظ

Thanks a lot, Plenty of material.

cialis 5 mg schweiz cialis 5 mg funziona cialis kaufen bankberweisung only now cialis for sale in us cialis rezeptfrei sterreich cialis preise schweiz cialis prezzo in linea basso achat cialis en itali cialis with 2 days delivery only here cialis pills
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 01:57 ب.ظ

Many thanks. Quite a lot of write ups.

cialis arginine interactio prescription doctor cialis when can i take another cialis cialis herbs cialis arginine interactio 40 mg cialis what if i take cialis pills boards cialis vs viagra recommended site cialis kanada low dose cialis blood pressure
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 02:28 ق.ظ

Amazing plenty of terrific data!
viagra vs cialis cialis 5 mg buying cialis in colombia cialis lilly tadalafi preis cialis 20mg schweiz only now cialis for sale in us discount cialis we recommend cialis info cialis online holland cialis baratos compran uk
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 02:03 ب.ظ

Thanks a lot. Numerous information!

il cialis quanto costa generic low dose cialis purchasing cialis on the internet cialis 5mg canadian cialis cialis prezzo in linea basso cialis side effects only best offers cialis use prescription doctor cialis generic cialis tadalafil
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 02:01 ق.ظ

This is nicely put. !
we like it safe cheap cialis rx cialis para comprar cialis patent expiration cialis prezzo di mercato cialis y deporte cialis 5mg cialis kamagra levitra comprar cialis 10 espa241a cialis australian price cialis kaufen wo
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 02:41 ب.ظ

Fantastic posts. Regards!
cialis ahumada buy original cialis cialis farmacias guadalajara where cheapest cialis cialis in sconto cialis 20 mg best price cialis tadalafil cialis rezeptfrei price cialis per pill 5 mg cialis coupon printable
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 02:54 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis cipla best buy cialis generic tadalafil buy cialis patentablauf in deutschland buy cheap cialis in uk preis cialis 20mg schweiz cialis generika online prescriptions cialis where to buy cialis in ontario price cialis per pill buying cialis in colombia
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:35 ب.ظ

You stated this wonderfully!
only now cialis for sale in us tadalafil 10 mg 5 mg cialis pharmacie en ligne ou trouver cialis sur le net brand cialis generic cialis daily dose generic we choice free trial of cialis cialis 5 mg funziona viagra or cialis try it no rx cialis
buy cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:30 ق.ظ

Fantastic data. Cheers.
i recommend cialis generico acheter du cialis a geneve low cost cialis 20mg online prescriptions cialis cialis cipla best buy look here cialis order on line how do cialis pills work wow look it cialis mexico cialis preise schweiz cialis 20 mg effectiveness
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:02 ب.ظ

Kudos, I value it.
where cheapest cialis cialis 5 mg effetti collateral cipla cialis online rezeptfrei cialis apotheke cialis 20mg enter site very cheap cialis achat cialis en europe acheter cialis meilleur pri prices on cialis 10 mg tadalafil 20 mg
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:00 ق.ظ

Thank you. I value it.
only now cialis 20 mg cialis 5 effetti collaterali cialis para que sirve cialis ahumada price cialis wal mart pharmacy acheter cialis meilleur pri walgreens price for cialis cialis sans ordonnance cialis generico postepay miglior cialis generico
buy levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:54 ب.ظ

You suggested that superbly!
generic levitra levitra generic vardenafil levitra generic levitra 20 mg levitra generic buy levitra 10mg levitra 10 mg prezzo buy generic levitra vardenafil 20mg
Generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 10:13 ق.ظ

Many thanks! A good amount of material!

cialis for daily use cialis rezeptfrei cialis 20 mg cost cialis manufacturer coupon cialis australian price cialis generika in deutschland kaufen legalidad de comprar cialis we like it cialis price cialis generic generic cialis
buy cialis usa
یکشنبه 8 مهر 1397 06:11 ق.ظ

Whoa a good deal of great advice!
tadalafil 10 mg buying cialis in colombia buy name brand cialis on line discount cialis buying brand cialis online where cheapest cialis tadalafil 20 mg acheter cialis kamagra non 5 mg cialis generici buying brand cialis online
buy tadalafil no prescription
شنبه 7 مهر 1397 05:08 ق.ظ

Thank you! I like it.
cialis y deporte cialis et insomni generic cialis 20mg tablets cialis generico milano viagra vs cialis vs levitra generic cialis with dapoxetine cialis pills how do cialis pills work acheter cialis meilleur pri generic cialis review uk
canadian pharmacy online 24
شنبه 31 شهریور 1397 07:55 ب.ظ

Truly tons of awesome data!
canadian pharmaceuticals reviews prescriptions from canada without best canadian pharmacies online online canadian pharmacy canadian pharmacy cialis canadian online pharmacies reputable canadian prescriptions online pharmacy onesource canadian pharmaceuticals reviews pharmacy
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:12 ب.ظ

Terrific tips. Regards!
cialis diario compra generic cialis levitra cialis generika tadalafil 5mg cialis cost buy online cialis 5mg cialis canadian drugs cialis without a doctor's prescription callus cialis 20 mg effectiveness
cialisvbuy.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:12 ب.ظ

Really plenty of good tips!
cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis uk prezzo cialis a buon mercato cialis from canada prix cialis once a da cialis 20 mg effectiveness cialis kamagra levitra side effects of cialis cialis et insomni
http://eddrugsgeneric.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:17 ق.ظ

Good forum posts. Regards.
cialis billig il cialis quanto costa cialis arginine interactio cialis for daily use discount cialis buying cialis overnight only now cialis 20 mg purchasing cialis on the internet cipla cialis online cialis canada
canada medications buy
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:09 ب.ظ

You reported this wonderfully!
trusted pharmacy canada buy viagra usa trust pharmacy canada drugs for sale in uk canadian medications 247 no 1 canadian pharcharmy online drugstore online reviews canada online pharmacies for men canada pharmacies cialis canadian pharmacy
buycialisky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:59 ق.ظ

Seriously a good deal of terrific facts.
buy viagra on line buy viagra jelly how to get viagra uk where to buy viagra with prescription buy viagra forum cheap viagra online viagra tablets online purchase viagra online prescription buy sildenafil online cheap viagra online purchase
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:09 ب.ظ

You expressed it perfectly!
cialis herbs click now cialis from canada are there generic cialis dosagem ideal cialis walgreens price for cialis cialis generico en mexico cialis 5mg billiger order cialis from india cialis sale online if a woman takes a mans cialis
http://cialisvv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:13 ق.ظ

Perfectly voiced indeed! !
generic cialis pill online buy cheap cialis in uk cialis online holland costo in farmacia cialis cialis super acti cialis patent expiration canadian drugs generic cialis generic cialis review uk cost of cialis cvs dosagem ideal cialis
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:10 ق.ظ

You have made your stand pretty clearly!!
buy online cialis 5mg cialis mit grapefruitsaft cialis rckenschmerzen cialis online nederland brand cialis generic cialis 05 generic cialis tadalafil cialis 5mg billiger get cheap cialis cialis for bph
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30